to examine; to scrutinize; to investigate; as, to inspect conduct

listen to the pronunciation of to examine; to scrutinize; to investigate; as, to inspect conduct
Englisch - Türkisch

Definition von to examine; to scrutinize; to investigate; as, to inspect conduct im Englisch Türkisch wörterbuch

inspect
denetlemek
inspect
{f} teftiş etmek
inspect
tesellüm
inspect
(Kanun) murakabe etmek
inspect
nezaret etmek
inspect
gözden geçirmek
inspect
incelemek

O, bu şehrin sanayisini incelemek için yakında buraya gelecek. - He will come here soon to inspect the industry of this town.

Boğazımı incelemek için bir el feneri kullanırım. - I use a flashlight to inspect my throat.

inspect
teftiş et
inspect
{f} muayene etmek
inspect
{f} yoklamak
inspect
teftiş
inspect
incele,teftiş et
inspect
denetle

Sami'nin arabası araştırmacılar tarafından denetlendi. - Sami's car was inspected by investigators.

Haftada bir kez anne oğlunun odasını denetler. - Once a week, the mother inspects her son's room.

inspect
{f} kontrol etmek
inspect
yoklama
Englisch - Englisch
inspect
to examine; to scrutinize; to investigate; as, to inspect conduct
Favoriten