to be the cause of something

listen to the pronunciation of to be the cause of something
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
effectuate
to be the cause of something

  Silbentrennung

  to be the cause of some·thing

  Türkische aussprache

  tı bi dhi kôz ıv sʌmthîng

  Aussprache

  /tə bē ᴛʜē ˈkôz əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə biː ðiː ˈkɔːz əv ˈsʌmθɪŋ/
Favoriten