someone who acts as if possessed by a demon

listen to the pronunciation of someone who acts as if possessed by a demon
Englisch - Englisch
demoniac
someone who acts as if possessed by a demon

  Silbentrennung

  some·one who acts as if pos·sessed by a de·mon

  Türkische aussprache

  sʌmwʌn hu äks äz îf pızest bay ı dimın

  Aussprache

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o ˈaks ˈaz əf pəˈzest ˈbī ə ˈdēmən/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː ˈæks ˈæz ɪf pəˈzɛst ˈbaɪ ə ˈdiːmən/

  Wort des Tages

  joggle
Favoriten