solution

listen to the pronunciation of solution
Englisch - Türkisch
çözüm

IPad Flash içeriği ile web sayfalarını uygun şekilde görüntüleyebilseydi, benim için mükemmel bir çözüm olurdu. - The iPad would be a perfect solution for me if it could properly display web pages with Flash content.

Bir çözüm yoksa, öyleyse hiçbir sorun yok. - If there's no solution, then there's no problem.

çözelti

Fenolftalein, 10.0 ya da daha fazla bir pH'a sahip olan bir baz varlığında parlak mora dönüşecektir ve 8.2 ya da daha az bir pH değerine sahip bir çözeltinin varlığında renksiz kalacaktır. - Phenolphthalein will turn fuchsia in the presence of a base with a pH of or above 10.0 and will remain colorless in the presence of a solution with a pH of or below 8.2.

Bu çözeltide kaç mol bor var? - How many moles of boron are there in this solution?

{i} solüsyon

Zayıf bir şeker solüsyonu hazırladım. - I prepared a weak sugar solution.

Adam, gümüş solüsyonu içtikten sonra sürekli olarak mavileşti. - The man turned permanently blue after he drank the silver solution.

çözme

Bu bulmacayı çözmek zaman gerektirmedi. - The solution of the puzzle required no time.

çıkış yolu
zagon
mayi
(Kimya) çözülme
(Matematik) çözümleme
eriyik
çare

Tom bir çözüm bulmak için çaresiz olduğunu söyledi. - Tom said he was desperate to find a solution.

çözüm yolu

Her iki taraf da çözüm yolunda bir adım attı. - Both parties took a step towards a solution.

En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir. - The best solution can only be found by a process of trial and error.

erime
çözünme
{i} kim. çözelti, solüsyon, eriyik
{i} çıkar yol
{i} mat. çözüm
(Tıp) Hastalığın kriz devresi veya sonu
{i} kim. çözünme, çözülme
çözelti/çözüm
{i} halletme
(Tıp) Erime, sulp veya gaz halinde bir cismin suda erimesi, erimiş, made, mahlül, eriyik, solüsyon
{i} ara verme
bir hastalığın kriz devresi veya nihayeti
(Askeri) HABER ÇÖZME: Bak. "solve"
hal

Hâlâ çözümü bulmadık. - We still haven't found the solution.

(Askeri) haber çözme
yol

Her iki taraf da çözüm yolunda bir adım attı. - Both parties took a step towards a solution.

En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir. - The best solution can only be found by a process of trial and error.

çözüm bulma
solution feeder
(Kimya) çözücü sürücüsü
solution method
çözüm yöntemi
solution of urea
üre çözeltisi
solution oriented
çözüm odaklı
solution partner
çözüm ortağı
solution pressure
(Kimya) çözelti basıncı
solution seeking
çözüm arayışı
solution seeking
çözüm arama
solution focused therapy
Çözüm odaklı terapi
solution mining
eritmeli madencilik
solution to a division problem (mathematics)
bir bölünme sorunu (matematik çözüm)
solution of aniline colour
(Tekstil) anilin boyası eriyiği
solution of aniline dye
(Tekstil) anilin boyası eriyiği
solution set
cozum kumesi
soil solution
toprak çözeltisi
solid solution
katı çözelti
solid solution
sert çözelti
soaking solution
nemlendirici solüsyonu
soaking solution
(isim)mlendirici solüsyonu
soap solution
sabun çözeltisi
soda solution
soda çözeltisi
sodium hydroxide solution
sodyum hidroksit çözeltisi
sodium hypochlorite solution
sodyum hipoklorit çözeltisi
soil solution
zemin solüsyonu
acid solution
asit solüsyonu
ammonia solution
amonyak çözeltisi
basic solution
(Kimya) bazik çözelti
bayes solution
(Bilgisayar) bayes çözümü
come up with a solution
çözüme ulaştırmak
complete solution
tam çözüm
comprehensive solution
(Politika, Siyaset) kapsamlı çözüm
dental solution
(Tıp) diş çözeltisi
dip solution
(Tıp) daldırma çözeltisi
explicit solution method
(Askeri) açık çözüm yöntemi
extended basic solution
(Bilgisayar,Teknik) genişletilmiş temel çözüm
find a solution
çözüme ulaşmak
find a solution
çözüme ulaştırmak
found a solution
(Bilgisayar) bir çözüm buldu
irrigation solution
(Tıp) yıkama çözeltisi
irrigation solution
(Tıp) irrigasyon solüsyonu
isotonic solution
(Gıda) ızotonik çözelti
molar solution
(Tıp) molar çözelti
offer a solution
çözüm önerisi getirmek
offer a solution
çözüm önerisinde bulunmak
offer a solution
çözüm sunmak
offer a solution
çözüm önermek
pickling solution
dekapaj çözeltisi
pickling solution
paklayıcı
produce a solution
çözüm üretmek
produce solution
çözüm üretmek
provide a solution
çözüm sunmak
provide solution
çözüm sağlamak
rectal solution
(Tıp) rektal çözelti
resolution solution
(Tıp) ayrışma çözeltisi
salt solution
salamura
salt solution
tuz solüsyonu
seek a solution
çözüm aramak
seek for solution
çözüm aramak
solutions
(Tıp) solüsyonlar
suit solution
tuzlu çözelti
suit solution
tuzlu eriyik
there is no other solution
başka çaresi yok
try to find a solution
çıkar yol aramak
try to find a solution
çare bulmaya çalışmak
try to find a solution
yol aramak
volumetric solution
(Tıp) faktörlü çözelti
volumetric solution
(Tıp) volumetrik
agar-agar solution
agaragar eriyiği
alkaline solution
alkali çözelti
aqueous solution
sulu çözelti
balanced solution
dengeli çözelti
benchmark solution
denektaşı çözümü
caustic potash solution
potasyum hidroksit çözeltisi
colloidal solution
koloidal çözelti
concentrated solution
derişik çözelti
contaminated solution
kontamine solüsyon
critical solution temperature
kritik çözelti sıcaklığı
dilute solution
seyreltik çözelti
dye solution
boya çözeltisi
heat of solution
erime ısısı
heat of solution
erime sıcaklığı
ideal solution
ideal çözelti
impregnated solution
emdirilmiş çözelti
iodine solution
iyot çözeltisi
isotonic solution
izotonik çözelti
iterative solution
tekrarlı çözüm
neutral solution
nötr çözelti
neutral solution
yansız çözelti
permanent solution
kalıcı çözüm
saline solution
tuz solusyonu
salt solution
tuzlu eriyik
salt solution
tuz çözeltisi
saturated solution
doygun çözelti
saturated solution
doymuş çözelti
standard solution
standart çözelti
stock solution
ihtiyat çözeltisi
unsaturated solution
doymamış eriyik
aliphatic solution
alifatik çözelti
alkaline clean solution
alkaline temizlik çözeltisi
copper solution
bakır çözüm
dampening solution
(Matbaacılık, Basımcılık) Nemlendirme solüsyonu
development; solution
gelişimi; çözüm
dobells solution
dobells çözüm
each of the durable solution options
kalıcı çözüm seçeneklerden her biri
electrolytic solution
elektrolitik çözelti
emergency solution
acil çözüm
etching solution
dağlama çözeltisi
final solution
nihai çözüm
find a solution
bir çözüm bulmak
graphic solution
grafik çözüm, çizgesel çözüm
intravenous solution
(Tıp, İlaç) Serum, damariçi solüsyon
neutral solution
nötr çözelti, yansız çözelti
normal solution
normal çözelti
pickling solution
dekapaj çözeltisi, paklama çözeltisi, paklayici
problem solution
problem çözümü
rinsing solution
çözüm durulama
saturated solution
doymuş çözelti, doygun çözelti
solutions
çözümler

Bazı Siyahiler daha radikal çözümler arıyor. - Some Blacks seek more radical solutions.

Bence insanlar sorunlarına makul çözümler bulabilmek için birlikte çalışmalılar. - I think people should work together to find reasonable solutions to their problems.

solutions
çözümleri
solutions
çözeltiler
tincture, chemical solution
tentür, kimyasal çözüm
unsaturated solution
doymamış çözelti
water solution
su solüsyonu
win-win solution
her halükarda her iki tarafından da kazançlı çıktığı durum/çözüm
Bayes solution
Bayes cozumu
Fehlin's Solution
(Tıp) Bir ortamda şeker mevcudiyetini saptamak ve mevcut şekerin miktarını belirlemek için kullanılan bir bakır sülfat çözeltisi
acidic solution
(Kimya) asidik çözelti
alkali solution
(Kimya) alkali solüsyon
alkali solution
(Fizik) alkali çözelti
alkaline solution
(Tekstil) sodalı su
alternative solution
değişik çözüm
ammonia solution
(Tekstil) amonyak eriyiği
base solution
(Kimya) baz çözelti
basic feasible solution
temel olurlu cozum
basic solution
temel cozum
benedicts solution
(Tıp) Kolayca redüklenen bir bakır sülfat çözeltisi
bitumen solution
bitüm çözeltisi
blank solution
(Nükleer Bilimler) boş çözelti
brine solution
salamura çözeltileri
buffered solution
(Kimya) tamponlanmış çözelti
burrow’s solution
(Tıp) burrows solüsyonu
burrow’s solution
(Tıp) burrows solüsyonu
choracetophenone solution
(Askeri) KLORASETOFENON ERİĞİ/SOLÜSYONU: Klorasetofenonun, personele karşı püskürtülen ve zayıf (CNB) ve şiddetli (CNS) neviden iki eriğinden biri
cleaning solution
temizleme solüsyonu
cn solution
(Askeri) CN ERİYİKİ: Klorasetefenonun; ya benzin ve karbon tetraklorür (CNB) veya kloropikrin ve kloroform (CNS) eriyiği. CN eriyiği, göz yaşartıcı bir imla hakkı olarak kullanılır
collodion solution
(Kimya) kolodyum
colloid solution
(Tıp) kolloid solüsyon
colloidal solution
kolloidal eriyik,koloidal çözelti
complementary solution
tekturel cozum
concentrated solution
konsantre çözelti
conjugate solution
(Kimya) birleşmiş çözelti
contaminated solution
bulaşık çözelti
cuprous chloride solution
bakır klorür çözeltisi
cutler solution
(Tıp) cutler solüsyonu
dakin solution
(Tıp) dakin solüsyonu
dakin’s solution
(Kimya) dakin solüsyonu
danc solution
(Askeri) dank eriyiği
danc solution
(Askeri) DANK MAHLULÜ: Bir kimya maddesi (RH-195) ile bir eritkenden (asetilen tetraklorür) ibaret bir eriyik. Bu eriyik, yakıcı gazla gazlanmış sahaların veya eşyaların temizlenmesinde kullanılır
darow solution
(Tıp) darrow solüsyonu
darrows solution
(Tıp) Potasyum klorür, sodyum klorür ve sodyum laktat ihtiva eden bir çözelti
dialysis solution
(Tıp) dializ solüsyonu
dialysis solution
(Tıp) diyaliz solüsyonu
dilute solution
zayıf çözelti
ear wash solution
(Tıp) kulak yıkama çözeltisi
early solution
erken çözüm
electrolytic solution
(Kimya) elektrolit çözeltisi
extraction solution
özüt çözeltisi
feasible solution
olurlu cozum
fehling solution
(Kimya) fehling çözeltisi
find a solution
çaresine bakmak
fixing solution
(Tıp) bağlayıcı solüsyon
fixing solution
(Tıp) bağlayıcı çözelti
foam solution
köpük çözeltisi
general solution
(Askeri) GENEL HABER ÇÖZME: Özel bir haber açma şekli ile haber çözmeden farklı olarak, kripto sisteminin bünyesinde kendi tekniğinden meydana gelmiş zayıf noktalardan faydalanma esasına dayanan kripto analiz usulü ile haber çözme
geometric solution
(Matematik) geometrik çözüm
gingival solution
(Tıp) dişeti çözeltisi
golgi solution
(Tıp) golgi solüsyonu
graphic solution
(Bilgisayar) çizgesel çözüm
hartmann's solution
(Tıp) Elekrolit kaybının telafisi için kullanılan bir çözelti
heat of solution
çözelti ısısı
homogeneous solution
tekturel cozum
hypochlorite solution
(Kimya) hipoklorit eriyiği
hypotonic solution
(Gıda) hipotonik çözelti
installment solution
taksit çözümü
interlocutory solution
(Kanun) muvakkat çözüm
javel solution
(Tıp) javel suyu
look for a solution
çözüme gitmek
lugol solution
(Tıp) lugol solüsyonu
lugol's solution
(Tıp) İçinde potasyum iyodür ve iyot bulunan sulu bir çözelti
master ferric ion solution
(Nükleer Bilimler) referans ferrik iyon çözeltisi
membrane curing solution
püskürtme kür çözeltisi
Englisch - Englisch
The answer to a problem
Satisfaction of a claim or debt
A homogeneous mixture, which may be liquid, gas or solid, formed by dissolving one or more substances
The act or process of explaining or proposing an approach to solving a problem
An act, plan or other means, used or proposed, to solve a problem
{n} explanation, answer, the process of dissolving, the state of a body dissolved in a fluid, or the mixture
a homogeneous mixture of two or more substances; frequently (but not necessarily) a liquid solution; "he used a solution of peroxide and water"
homogeneous mixture of dissolved substances in a solvent such as water
A solution to a problem or difficult situation is a way of dealing with it so that the difficulty is removed. Although he has sought to find a peaceful solution, he is facing pressure to use greater military force. the ability to sort out simple, effective solutions to practical problems
The act of solving, or the state of being solved; the disentanglement of any intricate problem or difficult question; explanation; clearing up; used especially in mathematics, either of the process of solving an equation or problem, or the result of the process
A liquid mixture of dissolved substances In a solution it is impossible to see all the separate parts
a statement that solves a problem or explains how to solve the problem; "they were trying to find a peaceful solution"; "the answers were in the back of the book"; "he computed the result to four decimal places"
a homogeneous mixture
The act of separating the parts of any body, or the condition of undergoing a separation of parts; disruption; breach
A crisis
A homogeneous or single phase mixture of two or more substances
The solution to a puzzle is the answer to it. the solution to crossword No. 19721
A mixture in which the components are uniformly dispersed All solutions consist of some kind of a Solvent (such as water or other liquid) which dissolves another substance, usually a solid
Release; deliverance; discharge
the set of values that give a true statement when substituted into an equation a homogeneous mixture of two or more substances; frequently (but not necessarily) a liquid solution; "he used a solution of peroxide and water
The termination of a disease; resolution
(1) Form of chemical weathering where rocks and minerals are dissolved by water Materials entering the mixture can alter the chemical nature of the solution and can increase the strength of this weathering agent For example, the mixing of carbon dioxide and water can form carbonic acid
Among the international efforts to solve the Cyprus problem since World War II are the British plans by Lord Winster, Lord Radcliffe, Harold Macmillan and Sir Hugh Foot, NATO Secretary General Spaak"s plan, the American Acheson plan, the UN Galo Plaza plan, the US-Anglo-Canadian Nimetz plan, the Perez de Cuellar proposal, and the "set of ideas" offered by UN Secretary General Boutros Boutros-Ghali
the successful action of solving a problem; "the solution took three hours" a method for solving a problem; "the easy solution is to look it up in the handbook" a statement that solves a problem or explains how to solve the problem; "they were trying to find a peaceful solution"; "the answers were in the back of the book"; "he computed the result to four decimal places" the set of values that give a true statement when substituted into an equation a homogeneous mixture of two or more substances; frequently (but not necessarily) a liquid solution; "he used a solution of peroxide and water
(a) A liquid containing dissolved substances (b) The process by which a solid, liquid, or gaseous substance is mixed with a liquid
Homogeneous mixture of two or more substances
a liquid (solvent) that contains a dissolved substance (solute)
a method for solving a problem; "the easy solution is to look it up in the handbook"
A mixture of one or more solutes dissolved in a solvent
A liquid (or solid) containing one or more solutes dissolved in a solvent; e g salt water
the set of values that give a true statement when substituted into an equation
A mixture made by dissolving a substance in a liquid, such as water
A fluffy PR word that means anything that fills a need or fixes a problem Example: My washing machine is a clothing solution
Uniformly dispersed mixture Composed of a solvent and a dissolved substance, called the solute
The state of being dissolved or disintegrated; resolution; disintegration
a homogeneous substance formed when one substance (solute) has been dissolved in another (solvent)
a uniform liquid mixture which consists of a solvent or liquid and a solute, or that part which dissolves in the solvent
A solution is a liquid in which a solid substance has been dissolved. a warm solution of liquid detergent. In chemistry, a homogeneous mixture of two or more substances in relative amounts that can vary continuously up to the limit of solubility (saturation), if any, of one in the other. Most solutions are liquids, but solutions also can be of gases or solids for example, air (composed primarily of oxygen and nitrogen) or brass (composed chiefly of copper and zinc; see alloy). In solutions comprising a solid dissolved in a liquid, the liquid is the solvent, and the solid is the solute; if both components are liquids, the one present in a smaller amount is usually considered the solute. If the saturation point is passed, excess solute separates out. Substances with ionic bonds (e.g., salts) and many with covalent bonds (e.g., acids, bases, alcohols) undergo dissociation into ions on dissolving and are called electrolytes. Their solutions can conduct electricity and have other properties that differ from those of nonelectrolytes. Solutions are involved in most chemical reactions, refining and purification, industrial processing, and biological processes
Geologically, the action of the dissolving of rock by water or the term to describe the water that dissolves the rock Limestone dissolves in acidic solutions; gypsum can be dissolved in pure water On dissolving the rock, the water becomes a calcite solution (the calcite may later be redeposited)
a mixture of a solvent and a solute In some solutions, such as sugar water, the substances mix so thoroughly that the solute cannot be seen But in other solutions, such as water mixed with dye, the solution is visibly changed
A homogeneous (single phase) mixture of two or more components A uniformly dispersed mixture at the molecular level of one or more substances (the solute) in one or more other substances (the solvent)
A liquid mixture of chemicals, e g solid in liquid or liquid in liquid
n a homogeneous liquid mixture
Maintain a 16-state counter in hardware called the configuration counter There is a table that maps that counter onto a configuration state The 5ESS switch tries all side 0 units (a complete failure group), then all side 1 units (the other failure group), seeking an isolated failure When a reboot fails, the state increments and the system tries to reboot again The subsequent counting states look for multiple concurrent failures caused by interactions between system modules
A liquid medicine or preparation (usually aqueous) in which the solid ingredients are wholly soluble
The process by which soluble minerals in the regolith are dissolved into water
A solution to an equation is a choice of value for each variable so that, when the values are substituted for the variables, both sides of the equation simplify to the same value
the successful action of solving a problem; "the solution took three hours"
{i} act or process of solving a problem or question; explanation, answer; dissolving of one substance into another; mixture made up of one substance that has dissolved into another
The act or process by which a body (whether solid, liquid, or gaseous) is absorbed into a liquid, and, remaining or becoming fluid, is diffused throughout the solvent; also, the product resulting from such absorption
solid solution
any homogenous crystalline solid, consisting of more than one type of molecule or atom randomly dispersed, in which the structure is independent of its composition
solid solution
A single, solid, homogenous crystalline phase containing two or more chemical species
solid solution
A homogeneous crystalline structure in which one or more types of atoms or molecules may be partly substituted for the original atoms and molecules without changing the structure. Solid form of a liquid solution. As with liquids, a tendency for mutual solubility exists between any two coexisting solids (i.e., each can mix with the other); depending on the chemical similarities of the solids, mutual solubility of two substances may be 100% (as between silver and gold), or it may be near 0 (as between copper and bismuth)
solid solution
a homogeneous and stable solution of one solid substance in another
solid solution
A homogeneous solid mixture
solid solution
a single crystalline mineral phase which may range in composition anywhere between two endmember compositions For example an Mg-Fe solid solution carbonate must contain both Mg and Fe, but the composition may range in chemistry anywhere between (but not including) magnesite and siderite
solid solution
a single, solid, homogeneous crystalline phase containing two or more chemical species
solid solution
a homogeneous solid that can exist over a range of component chemicals; a constituent of alloys that is formed when atoms of an element are incorporated into the crystals of a metal
Benedict's solution
A solution of sodium citrate, sodium carbonate and copper sulphate whose colour changes from blue to yellow or red in the presence of reducing sugars such as glucose
Fehling's solution
an alkaline solution of copper sulphate which changes from blue to red in the presence of an aldehyde or a reducing sugar
buffer solution
A solution, containing a buffer, that maintains a relatively constant pH
corner solution
A solution to a minimization or maximization problem where an interior solution is infeasible
model solution
An exemplary solution to an exercise provided for checking one's own solution against
molar solution
a solution that contains one mole of solute per litre
saline solution
A solution composed of sodium chloride (NaCl) and water
saturated solution
a solution in which the solvent can dissolve no more of a specific solute at a particular temperature
Fehling's solution
{i} aqueous alkaline solution used to test for the presence of sugars and aldehydes in a substance (named after its developer: Hermann von Fehling)
Final Solution
The Nazi program of exterminating Jews during the Third Reich. Adolf Hitler 's plan to remove Jewish people from Europe by killing them all Holocaust
Nessler's solution
{i} Nessler's reagent, water based solution of potassium hydroxide and mercuric iodide and potassium iodide (used to test and detect for the presence of ammonia)
Ringer's solution
aqueous solution that contains chlorides of sodium and potassium and calcium that is isotonic to tissues of animals
acceptable solution
satisfactory resolution, adequate answer
aqueous solution
any solution which consists of a solute dissolved in water
aqueous solution
solution in which water is the solvent, water based solution
aqueous solution
A water solution Typical aqueous solutions are salt water, soda pop, etc You can usually tell that a solution is aqueous by pouring more water into it The solution will simply dilute
aqueous solution
a solution in water
aqueous solution
A solution with water as the solvent
aqueous solution
a solution in which water is the dissolving medium or solvent
banana solution
In addition to acetote, benzine, and a little pyroxylin, it contains amyl acetate, which gives it the odor of bananas
banana solution
A solution used as a vehicle in applying bronze pigments
best solution
best way of solving something
buffer solution
substance within a solution which makes the degree of acidity more resistant to change
buffer solution
a solution containing a buffer
comprehensive solution
inclusive resolution, solution which covers a large number of subjects
conjugate solution
a mixture of two partially miscible liquids A and B produces two conjugate solutions: one of A in B and another of B in A
dobells solution
An aqueous solution of carbolic acid, borax, sodium bicarbonate, and glycerin, used as a spray in diseases of the nose and throat
fehling's solution
a liquid solution of copper sulfate and potassium tartrate and sodium hydroxide that is used to test for sugar in the urine; solution turns reddish when sugar is present
final solution
Holocaust: the Nazi program of exterminating Jews under Hitler
final solution
Adolf Hitler's final plan for murdering all of the Jews of Europe
found a solution
discovered a way to solve or fix something
fowlers solution
An aqueous solution of arsenite of potassium, of such strength that one hundred parts represent one part of arsenious acid, or white arsenic; named from Fowler, an English physician who first brought it into use
gram's solution
a solution used in staining bacteria by Gram's method; consists of one part iodine and two parts potassium iodide and 300 parts water
heat of solution
the heat evolved or absorbed when one mole of a substance is dissolved in a large volume of a solvent
isotonic solution
a solution having the same osmotic pressure as blood
labarraques solution
An aqueous solution of hypochlorite of sodium, extensively used as a disinfectant
long-term solution
long-range solution, solution that will be viable over a long period of time
monsels solution
An aqueous solution of Monsel's salt, having valuable styptic properties
neutral solution
chemical solution which does not have acidic or basic properties
original solution
creative solution, innovative solution
phosphate buffer solution
a solution containing a phosphate buffer
political solution
solving of a problem through political means
ringer's solution
an aqueous solution containing the chlorides of sodium and potassium and calcium that is isotonic to animal tissues; used to correct dehydration and (in physiological experiments) as a medium for in vitro preparations
saline solution
liquid which contains dissolved salt
saline solution
an isotonic solution of sodium chloride and distilled water
saturated solution
fluid which has reached its maximum capacity for dissolving materials
school solution
solution that is taught in school
solutions
A liquid containing dissolved substances Spent refining, plating or etching solutions
solutions
Criteria 1 Criteria 2 Criteria 3 Criteria 4 Criteria 5 Criteria 6 TOTAL
solutions
Plural of solution
solutions
Vertical Solutions Horizontal Solutions
solutions
A homogeneous mixture of solutes in a solvent
solutions
An idea must solve a problem, need or want in some way Subsidies Monetary assistance granted by a government to a person or group in support of an enterprise regarded as being in the public interest Supply The ability of a producer (venture) to produce a product or service at various prices
total solution
solution that solves all of the problems, complete answer
wetting solution
a liquid used for storing contact lenses in, or for making them more comfortable to wear
Türkisch - Englisch

Definition von solution im Türkisch Englisch wörterbuch

çözüm yolu solution
(to a problem)
solution
Favoriten