on the surface or shallow, as opposed to deep

listen to the pronunciation of on the surface or shallow, as opposed to deep
Englisch - Türkisch

Definition von on the surface or shallow, as opposed to deep im Englisch Türkisch wörterbuch

superficial
{s} yüzeysel

Birkaç yazar ve birkaç konuyla ilgili mükemmel bir bilgi birçoklarıyla ilgili yüzeysel olan birinden çok daha değerlidir. - A perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.

Onun denemesi, sorunun sadece yüzeysel bir analizini yaptı, bu yüzden sınıfta en yüksek notu aldığında ona gerçekten büyük bir sürpriz olmuştu. - His essay gave only a superficial analysis of the problem, so it was a real surprise to him when he got the highest grade in the class.

superficial
{s} üstünkörü
on the surface
Yüzeysel olarak, görünüşte
on the surface
yüzeyde

İnsanlar, metal gibi, sadece yüzeyde parlar. - People, like metal, only shine on the surface.

superficial
{s} yarım yamalak
superficial
süfli
superficial
(Tıp) süperfisyal
superficial
esaslı olmayan
superficial
gelişigüzel
superficial
sığ

Sen sadece çok yüzeysel ve sığsın. - You're just so superficial and shallow.

on the surface
dıştan
on the surface
görünüşte

Bu sorun görünüşte kolay gibi görünüyor ama o gerçekten zor. - This problem seems to be easy on the surface, but it's really difficult.

Dış görünüşte bir sümsük gibi görünüyor. Fakat özünde onu zorlu bir delege yapan sağlam bir iradesi var. - He seems like a softy on the surface, but at the core he's got an iron will that makes him an extremely tough negotiator.

superficial
yüzeyde olan
on the surface
dış görünüşte
superficial
superficially görünüşte
superficial
yüzeyde kalan
superficial
{s} ayrıntısız
superficial
{s} derin olmayan, yüzeysel: superficial wound yüzeysel yara
superficial
(sıfat) yüzeysel, iki boyutlu, dış, ayrıntısız, üstünkörü, yarım yamalak
superficial
satha yakın veya satıhta olan
superficial
{s} hiç

İnsanlar seni hiç yüzeysel olmakla suçlar mı? - Do people ever accuse you of being superficial?

superficial
sathilik
superficial
{s} iki boyutlu
superficial
superficialness yüzeyde kalış
Englisch - Englisch
superficial
on the surface
Superficially, to all outward appearances
on the surface
superficial
on the surface or shallow, as opposed to deep
Favoriten