depot

listen to the pronunciation of depot
Englisch - Türkisch
depo

Kabuk mühimmat depolarına düştü ve bir dizi patlamalar yarattı. - The shell fell into the ammunition depot, which provoked a series of explosions.

karargah
kırkambar
küçük istasyon
cephanelik
ambar
{i} gar
{i} birikim
{i} tren istasyonu
{i} istasyon; durak
{i} esir toplama yeri
{i} ikmal deposu
{i} alay komutanlığı
{i} emanetçi
{i} ask. depo
(Askeri) PERSONEL: Değiştirme personelinin kabulü, eğitimi, tahsisi ve gönderilmesi işlemleri
istasyon/cephanelik/depo
durak
ardiye
deppoy
depozit
artık
depot preparation
depo preparat
Depot System Command (Army)
(Askeri) İkmal Sistemi Komutanlığı (KK)
depot ampoule
(Tıp) depo ampul
depot disease
(Tıp) depo hastalığı
depot injection
(Tıp) depo enjeksiyon
depot level maintenance
(Askeri) depo seviyesi bakım
depot level maintenance support
(Askeri) DEPO/FABRİKA SEVİYESİ BAKIM DESTEĞİ
depot maintenance
(Askeri) DEPO BAKIMI: Malzeme üzerinde yapılan ve parçaların, komple parçaların, tali komple parçaların, nihai maddelerin; imal tadil, deneme ve gerektiğinde parça yenileme hususlarını da içine alan büyük çapta revizyonunu veya tam bakım yenileştirilmesini gerektiren bakım. Depo bakımı; daha aşağı bakım kademelerine teknik yardım sağlamak ve sorumlulukları dışındaki bakımı yapmak suretiyle, destek vazifesi görür. Depo bakımı, daha aşağı bakım kademelerinde mevcut olanlardan daha geniş onarım tesislerinden faydalanarak hizmete elverişli malzeme stokları temin eder. Bak. "maintenance categories"
depot maintenance shop
(Askeri) DEPO BAKIM TAMİR FABRİKASI: Tali komple parça, komple parça ve nihai madde yenileştirmesini gerektiren malzemenin onarıldıkları menzil sahası veya yurtiçi bölgesi tesisi
depot maintenance shop
(Askeri) depo bakım tamir fabrikası
depot quartermaster
(Askeri) DEPO HİZMET SUBAYI: Bağlı bulunduğu deponun yangına karşı korunması, muhafazası ve emniyeti, inzibat işleri, fenni tesisleri, ulaştırma ve diğer ilgili depo işlerinden sorumlu subay
depot repair
(Askeri) beşinci kademe onarımı
depot repair
(Askeri) DEPO ONARIMI, BEŞİNCİ KADEME ONARIMI: Normal olarak, bir menzil sahası veya yurtiçi bölgesi tesisinde, beşinci kademe onarımlarını yapmak üzere özel surette yetiştirilmiş ve teçhiz edilmiş personel tarafından yapılan onarım çalışmaları
depot spare parts
(Askeri) DEPO YEDEK PARÇALARI: Bir deponun kendi hizmet sahası içerisinde bulunan bakım kademelerinin stoklarını yenilemek için stok ettiği yedek parçalar
depot supply
(Askeri) DEPO İKMALİ: Depo ikmali, depo bakımına paraleldir ve desteklenen perakende ikmal maddesi kademeleri ile mütenazırı depo bakım faaliyet merkezlerine, ikmal maddeleri ve teçhizat ihtiyaçlarının tespit, iktisap, muhasebe ve toptan dağıtımında özel surette yetiştirilmiş ve görevlendirilmiş yarı seyyar ve sabit teşkiller ile sabit tesislerin özel surette yetiştirilmiş personeli tarafından yapılması yetkisi ve emri verilmiş hizmeti ifade eder. Bak. "supply categories"
depot support
(Askeri) DEPO DESTEĞİ: Muharebe sahası veya harekat bölgesine, arasız ikmal maddeleri akışını temin için gerekli yedek ve fiili mevcudu temin eden, bakım ve ikmalden ibaret destek görevi. Bu destek görevi, menzil sahası ve yurt içi bölgesinde faaliyette bulunan sabit birlikler tarafından sağlanır
depot symbol
(Askeri) DEPO SEMBOLÜ: Yurtiçi bölgesinde bulunan ve deniz aşırı bir sevkiyat için, doğrudan doğruya bindirme limanına sevkiyat yapan belirli bir depoyu veya bir Kara Kuvvetleri tesisini belirtmek maksadıyla tespit edilmiş iki harfli sembol
depot transfer order
(Askeri) DEPO MAL TRANSFER EMRİ: Depolar arasında birinden diğerine malzeme ve istihlak maddesi gönderilmesi ile ilgili emir
depot transfer order
(Askeri) depo mal transfer emri
engineer depot
(Askeri) istihkam deposu
key depot
özel depo
master depot
(Askeri) ana depo
mobile depot
(Askeri) seyyar depo
bus depot
otobüs durağı
coal depot
kömür stok sahası
train depot
tren istasyonu
chief depot
merkez deposu
fuel depot
Yakıt deposu
home depot
ev deposu
accountable depot
(Askeri) saymanlık deposu
accountable depot
(Askeri) SAYMANLIK ARŞİVİ: Saymanlık kayıtlarından onaylı birer nüshayı muhafaza eden bir depo
accountable depot
(Askeri) saymanlık arşivi
advanced depot
(Askeri) İLERİ DEPO: Bir harekat alanı menzil sahasının ileri kısmında, menzil ara bölge ve üs depolarının ilerisinde bulunan bir ikmal noktası
air depot
(Askeri) HAVA İKMAL DEPOSU: İçinde bir hava meydanı, üs tesisleri ve hava ikmal maddelerinin toptan tesellümü, depolanması ve dağıtımı için gerekli tesisler bulunan askeri müessese. Bu müessese, hava araçlarının dördüncü kademe bakımını yapar
ammunition depot
(Askeri) MÜHİMMAT DEPOSU: Muharebe bölgesinin gerisinde mühimmatın teslim alındığı, sınıflandırıldığı ve yerleştirildiği bir depo
area depot
(Askeri) bölge deposu
area depot
(Askeri) BÖLGE DEPOSU: Belli bir yerde kullanılacak ikmal maddelerini muhafazaya yarayan depo
army depot
(Askeri) ORDU DEPOSU: Ordu komutanının emriyle ordu dahilinde tesis edilen bir depo. Bu depo, menzil sahasından veya mahalli kaynaklardan ikmal maddelerini alır, tasnif, depo ve tevzi eder
base depot
(Askeri) ÜS DEPOSU: Bir harekat alanı menzil sahasındaki ikmal deposu
base depot company
(Askeri) ÜS DEPO BÖLÜĞÜ: Bknz. "base depot"
blood products depot
(Askeri) kan ürnleri ikmali
branch depot
(Askeri) sınıf deposu
branch depot
(Askeri) SINIF DEPOSU: Bir cins malı veya bir tip ikmal maddesini alan, depolayan ve dağıtan ikmal tesisi. Buna "technical service depot" da denir. Ayrıca bakınız: "general depot". BRANCH ENEMY PRISONER OF WAR INFORMATION BUREAU: DÜŞMAN HARP ESİRLERİ DANIŞMA BÜROSU TALİ KISMI: Bir harekat alanında, Düşman Harp Esirleri Danışma Merkezi Tali Kısmı'nın bir faaliyet kolu ve Düşman Harp Esirleri Danışma Bürosu'nun görevlerini, emirler dahilinde yerine getiren resmi bir danışma bürosu
communication zone depot
(Askeri) MENZİL SAHASI DEPOSU: Menzil sahasında bulunan ve yedek ikmal maddeleri bulunduran ikmal tesisi
distribution depot
(Askeri) DAĞITMA DEPOSU: Kendi dağıtım bölgeleri içindeki birlik ve teşkillerin isteklerini karşılayacak şekilde dağıtım yapan depo. Bu depolar; menzil ve muharebe sahasında kurulur. Bak. "general depot"
distribution depot
(Askeri) dağıtım deposu
engineer depot
(Askeri) İSTİHKAM DEPOSU: Özellikle istihkam sınıfına ait ikmal maddelerini ihtiva eden depo
filler depot
(Askeri) İDHAR DEPOSU: Bir üs depoya (base depot) bağlı olan ve bunun bir kısmı olarak çalışan depo. Bu depo; bağlı bulunduğu depoda mevcut tip ve sınıftaki ikmal maddelerinden aynı cinsten olanları, büyük miktarda ve orijinal ambalajlarında, stok eder. İdhar depolarındaki ikmal maddeleri normal olarak, dağıtım depolarındaki stok seviyesini muhafaza etmek üzere gönderilir veya, doğrudan doğruya, ikmal noktalarına yada depoların yerel dağıtım bölgelerine gönderilirler
general depot
(Askeri) GENEL DEPO: İki veya daha çok malı veya tipteki ikmal maddesi alan, depolayan ve dağıtan bir ikmal tesisi. Ayrıca bakınız: "branch depot"
general depot
(Askeri) genel depo
intermediate depot
(Askeri) MENZİL ARA BÖLGE DEPOSU: Bir harekat alanına ait menzil ara bölgesinde bulunan genel depo veya sınıf deposu
intermediate depot
(Askeri) menzil ara bölge deposu
key depot
(Askeri) ÖZEL DEPO: Merkezi bir kontrola tabi tutulmaları icap eden ve belirli bir bölge için önemli olan Ordu mallarının mevcut stoklarını depolayan ve dağıtan depo
master depot
(Askeri) ANA DEPO: Bütün bir harekat alanı veya bunun büyük bir bölgesi için kendisine tahsis edilmiş her sınıf ve tipten ikmal maddelerinin hesabını tutmak ve dağıtımını kontrol etmek sorumluluğu verilmiş bir üs deposu. Ana depo, belirli maddeler için harekat alanı stok kontrol noktası durumundadır
medical depot
(Askeri) SIHHİYE DEPOSU: İlaç, sargı ve diğer tıbbi malzemeyi teslim alan, koruyan ve dağıtan yer
medical depot
(Askeri) sıhhiye deposu
mobile depot
(Askeri) SEYYAR DEPO: İkmal maddelerini alan, depolayan ve dağıtan yer. Böyle bir depo, ihtiyaç halinde, başka bir yere nakledilebilecek şekilde kurulur. Sahrada bulunan depolar, genel olarak, seyyardır
naval aircraft depot
(Askeri) deniz hava aracı deposu
ordnance depot
askeri malzeme deposu
ordnance depot
cephanelik
ordnance depot
(Askeri) ORDUDONATIM DEPOSU: Ordudonatım sınıfı tarafından verilen silah, cephane ve teçhizat gibi yedek stok malzemeyi muhafaza eden depo
programmed depot level maintenance
(Askeri) PROGRAMLI FABRİKA SEVİYESİ BAKIMI
quartermaster depot
(Askeri) LEVAZIM DEPOSU: Levazım ikmal maddelerinin, tesellüm, depolama ve dağıtımına mahsus depo
quartermaster salvage depot
(Askeri) LEVAZIM HEK DEPOSU: Yıpranmış veya hasara uğramış teçhizatın levazım personeli tarafından onarıldığı veya muhafaza edildiği yer
railway repair shop depot
(Askeri) DEMİRYOLU ONARIM DEPOSU: ABD Kara Kuvvetlerinin malı olan veya bu komutanlığın kontrolu altında bulundurulan demiryolu malzemesinin depo bakımını yapan tesis
railway repair shop depot
(Askeri) demir yolu onarım deposu
remount depot
(Askeri) REMONT DEPOSU: Bakılıp tavlanmak, yetiştirilmek ve gerekli yerlere dağıtılmak üzere yeni at ve katırların alındığı depo. Buradaki personel, ordu için hayvan üretme ve yetiştirme eğitimine tabi tutulur
replacement depot
(Askeri) PERSONEL DEĞİŞTİRME VE İKMAL DEPOSU: Genellikle, değiştirme personelini toplayıp, teşkillerdeki boşlukları doldurmak üzere dağıtmak için harekat alanında kurulmuş askeri depo
sales depot
satış deposu
salvage depot
(Askeri) hek mal deposu
salvage depot
(Askeri) HURDA MAL DEPOSU: Kullanılmayacak durumda ve terkedilmiş veya düşmandan alınmış olan malzeme ve ikmal maddelerinin, tamir edilmek ve parçalarından faydalanılmak üzere konduğu depo
salvage depot
(Askeri) hurda deposu
salvage depot
(Askeri) hurda mal deposu
service depot
(Askeri) TEKNİK HİZMET DEPOSU: Levazım ve ordu donatım gibi bir teknik sınıfın ikmal maddelerini temin eden, depolayan ve dağıtan ikmal tesisi
spare part depot
(Askeri) yedek parça deposu
supply depot
ikmal deposu
technical service depot
(Askeri) TEKNİK HİZMET DEPOSU; TEKNİK SINIF DEPOSU: Kara Ordu'sunun bir teknik sınıfına ait ikmal maddelerini alan, depolayan ve dağıtan depo
unprogrammed depot level maintenance
(Askeri) PROGRAMSIZ FABRİKA SEVİYESİNE BAKIM
Englisch - Englisch
a place where military recruits are assembled before being sent to active units
a warehouse or similar storage facility
a bus or railway station
{n} conduct, behavior
{i} storehouse, place where things are placed in storage; bus or train station
A depot is a bus station or railway station. a bus depot in Ozark, Alabama
Français : Dépôt Deutsch : Depot A depot where vehicles are parked when not in operation, and where they are refueled, maintained or repaired See also : GARAGE
- The main headquarters for a logging operation
U S Government owned storage and repair facility
The place designated by the carrier where empty containers are kept in stock and received from or delivered to the container operators or merchants
A military station where stores and provisions are kept, or where recruits are assembled and drilled
The headquarters of a regiment, where all supplies are received and distributed, recruits are assembled and instructed, infirm or disabled soldiers are taken care of, and all the wants of the regiment are provided for
A railway station; a building for the accommodation and protection of railway passengers or freight
A station for passengers and freight; term usually applied to a rather small facility in a town or village
A place of deposit for the storing of goods; a warehouse; a storehouse
station where transport vehicles load or unload passengers or goods
A repository of software products and a catalog, organized so SD-UX commands can use it as a software source The contents of a depot reside in a directory structure with a single, common root A depot can exist as a directory tree on a SD-UX file system or on CD-ROM media, and it can exist as a tar archive on a serial media (tape) All depots share a single logical format, independent of the type of media on which the depot resides Depots can reside on a local or remote system You can package software directly into a depot or copy packaged software into the depot from elsewhere
a depository for goods; "storehouses were built close to the docks"
A depot is a place where large amounts of raw materials, equipment, arms, or other supplies are kept until they are needed. food depots. a government arms depot. = warehouse
A depot is a large building or open area where buses or railway engines are kept when they are not being used
A file repository on the p4d server It contains all versions of all files ever submitted to the server There can be multiple depots on a single server
Home Depot
A chain of home improvement warehouse stores which combine the availability of large quantities of raw materials and tools
Home Depot
A place where a shopper can find everything related to a particular field

First, you just don't go down to the radioactive material center, like a Home Depot, and get some nuclear material.

accountable depot
A depot maintaining a formal set of accountable records
Home Depot
American chain of retail stores for "do-it-yourself" home improvement products
basic training depot
base for initial training of new military recruits
depots
plural of depot
recruit training depot
military base used to instruct new soldiers
training depot
base used for preparing soldiers for different military positions
depot
Favoriten