analysis with regard to quantities or specific numeric values

listen to the pronunciation of analysis with regard to quantities or specific numeric values
Englisch - Türkisch

Definition von analysis with regard to quantities or specific numeric values im Englisch Türkisch wörterbuch

with regard to
ile ilgili olarak

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

with regard to
bakımından
with regard to
hakkında

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

with regard to
e göre
with regard to
istinaden
quantitative
(Kimya) miktari
quantitative
sayısal (miktar)
quantitative
sayı bakımından
with regard to
-e göre
with regard to
dayanarak
with regard to
-e gelince
with regard to
ilgili

Sorunla ilgili olarak, onların başka bir görüşü var. - With regard to the problem, they have another opinion.

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

with regard to
-e dair
with regard to
bağlantılı
quantitative
nicel
quantitative
quantitative analysis: (kimya) niceliğin tahlili, nicel çözümleme, kantitatif analiz
quantitative
quantitatively: (zarf) nicelik bakımından, nicel olarak
quantitative
(sıfat) Niceliğe bağlı olan, nicel
quantitative
quantitativelynicelik bakımından
quantitative
(sıfat) nicel, sayısal, miktar, kantitatif
quantitative
(Tıp) Kantite kemiyet9 ye ait, kemmi, kantitatif
quantitative
kantitatif analiz
quantitative
(Biyoloji) kantitatif
quantitative
(Mukavele) niceliksel
quantitative
quantitative analysis niceliğin tahlili
quantitative
nicel olarak
quantitative
(Askeri) NİCELİK, NİCEL, SAYISAL
quantitative
nicel çözümleme
quantitative
{s} sayısal
quantitative
(Tekstil) nicelik, kantitatif
with regard to
bir şeye gelince
with regard to
(Hukuk) gelince
Englisch - Englisch
quantitative
with regard to
Concerning; about
with regard to
As concerns
With regard to
as for
with regard to
concerning, regarding; which
analysis with regard to quantities or specific numeric values

  Silbentrennung

  a·na·ly·sis with re·gard to quantities or spe·cif·ic nu·mer·ic values

  Türkische aussprache

  ınälısıs wîdh rıgärd tı kwäntıtiz ır spısîfîk numerîk välyuz

  Aussprache

  /əˈnaləsəs wəᴛʜ rəˈgärd tə ˈkwäntətēz ər spəˈsəfək no͞oˈmerək ˈvalyo͞oz/ /əˈnæləsəs wɪð rəˈɡɑːrd tə ˈkwɑːntətiːz ɜr spəˈsɪfɪk nuːˈmɛrɪk ˈvæljuːz/

  Wort des Tages

  topiary
Favoriten