aerial

listen to the pronunciation of aerial
Englisch - Türkisch
{i} anten

Radyomuzun anteninin sabitlenmesi gerekiyor. - The aerial on our radio needs fixing.

havai
(Havacılık,Teknik) hava ile ilgili
havaya ilişkin
havada

Uçak havadan keşif yapıyor. - The aircraft was conducting aerial reconnaissance.

(Havacılık,Teknik) havadan

Uçak havadan keşif yapıyor. - The aircraft was conducting aerial reconnaissance.

(Mimarlık) anten havai
teneğe değişli
(isim) anten
{s} hava

Uçak havadan keşif yapıyor. - The aircraft was conducting aerial reconnaissance.

{s} anten ile ilgili
görülmez
açık havada yetiştirilen aerial car hava hattı arabası
hava ilmine ait
{s} hayali
havayla ilgili
havada yapılan
telsiz anteni
aerial bombardier
(Askeri) bombardımancı
aerial burst fuze
(Askeri) tutuşmalı tapa
aerial burst fuze
(Askeri) ihtiraklı tapa
aerial cable
havai hat
aerial delivery
(Askeri) havadan ikmal
aerial domain
(Askeri) hava sahası
aerial gunner
(Askeri) hava atıcısı
aerial perspective
(Fotoğrafçılık) atmosferik perspektif
aerial perspective
(Pisikoloji, Ruhbilim) havai perspektif
aerial photogrammetry
hava fotogrametrisi
aerial photograph
havadan çekilmiş fotoğraf
aerial photographs
hava fotoğrafları
aerial photography
hava fotoğrafcılığı
aerial photography
hava fotoğrafı
aerial photos
hava fotoğrafları
aerial pickets
(Askeri) hava karakolları
aerial platform
(Askeri) hava platformu
aerial port squadron
(Askeri) hava liman teşkilatı
aerial reconnaissance
(Askeri) hava keşfi
aerial refueling
(Havacılık) havada yakıt ikmali
aerial review
(Askeri) hava geçit resmi
aerial review
(Askeri) hava merasimi
aerial socket
anten yuvası
aerial sound ranging
(Askeri) hava ses kestirmesi
aerial supply
(Askeri) havadan ikmal
aerial torpedo
(Askeri) hava torpidosu
aerial wire
havai hat
aerial amplifier
anten güçlendirici
aerial array
anten dizisi
aerial bomb
uçaktan atılan bomba
aerial cable
havalı kablo
aerial circuit
anten devresi
aerial conductor
anten iletkeni
aerial corridor
hava koridoru
aerial gain
anten kazancı
aerial impedance
anten empedansı
aerial lead
anten iniş iletkeni
aerial line
tenek hattı
aerial line
hava hattı
aerial map
hava haritası
aerial mapping camera
hava haritası kamerası
aerial mast
anten direği
aerial mine
hava mayını
aerial navigation
hava trafiği
aerial perspective
havadan perspektif
aerial photo
hava fotoğrafı
aerial photograph
hava fotoğrafı
aerial photography
hava fotoğrafçılığı
aerial power
anten gücü
aerial railway
teleferik
aerial root
tenekte yetişen kök
aerial root
havada yetişen kök
aerial root
havai kök
aerial ropeway
teleferik
aerial seeding
havadan tohumlama
aerial socket
anten soketi
aerial stem
havalı gövde
aerial stem
havai gövde
aerial top dressing
havadan gübreleme
aerial tower
anten kulesi
aerial triangulation
hava nirengisi
aerial cableway
kablolu hava hattı
aerial defence
hava savunması
aerial fight
havadan mücadele
aerial ladder
hava merdiveni
aerial sports
hava sporu
aerial view
havadan görünüş
aerial ambulance company
(Askeri) hava ambülans bölüğü
aerial amplifier
anten kuvvetlendiricisi
aerial attack
hava saldırısı
aerial barrage
balon barajı
aerial barrage
hava baraj ateşi
aerial bomb
(Askeri) hava bombası
aerial bombardier
(Askeri) BOMBARDIMANCI: Bak. "Bombardier"
aerial bulk fuel delivery system
(Askeri) havadan dökme yakıt atma sistemi
aerial burst fuse
(Askeri) İHTİRAKLI TAPA: Tayyareden salınan veya bir silah ya da rampadan atılan bir bomba veya mermiyi belirli bir irtifada veya zamanda patlatmak için, çalışmaya başlayacağı an önceden tespit edilen tapa
aerial cable
anten kablosu
aerial cable
havai kablo
aerial camera
(Askeri) hava fotoğraf makinesi
aerial camera
hava kamerası
aerial camera
(Askeri) HAVA FOTOĞRAF MAKİNASI: Havadan fotoğraf almak için kullanılan makine
aerial combat
hava savaşı
aerial conductor
anten iniş teli
aerial defence area
(Askeri) hava savunma sahası
aerial delivery
(Askeri) HAVADAN ATMA SEVKİYATI: İkmal maddeleri ve teçhizatın havadan sevki. Bu madde ve teçhizatın uçan bir tayyareden boşaltılması paraşütle veya paraşütsüz yapılır
aerial delivery container
(Askeri) HAVADAN ATMA AMBALAJI, KONTEYNER'İ: İkmal maddeleri ve teçhizatın, uçuş halindeki bir tayyareden atılmasında kullanılan özel kap, askı ve paketler. Buna; "Equipment bundle" da denir
aerial fancies
fanteziler
aerial feeder
(Televizyon) anten besleyici
aerial fixture
anten teçhizatı
aerial fuel
uçucu yakıt
aerial gunner
(Askeri) HAVA ATICISI: Tayyareden top ve makinalı tüfeklerle atış yapan, tayyare mürettebatına dahil kimse
aerial gunnery
(Askeri) hava nişancılığı
aerial gunnery
(Askeri) HAVA NİŞANCILIĞI: Tayyarelerden top veya makinalı tüfeklerle yapılan atışlara ait nazariyat ve tatbikat
aerial gunnery school
(Askeri) HAVA ATIŞ OKULU: Hava kuvvetlerinin taktik ve teknik okulu. Bu okul; sabit ve seyyar silahların yapısı ve çalışması, çeşitli tip mermilerin tanınması ve kullanılması, silahların muharebede kullanışları konusunda eğitim sağlar
aerial gunnery school
(Askeri) hava atış okulu
aerial hyphea
(Gıda) aeriyal hif
aerial imagery
(Askeri) Hava araçlarıyle sağlanan görüntü
aerial ladder
yangın merdiveni
aerial ladder
uzar mekanik merdiven
aerial ladder platform
hava merdiveni platformu
aerial mapping
hava haritacılığı
aerial mapping
havadan haritacılık
aerial mine
(Askeri) HAVA MAYINI: Hava araçlarından paraşütlü veya paraşütsüz atılan mayın. Bu mayınlar su hedefleri için yapılmış olmakla beraber, bazen de kara hedeflerine karşı kullanılır. Buna daha çok "air dropped mine" denir
aerial mosaic
(Askeri) hava foto mozaiği
aerial mosaic
(Askeri) HAVA FOTO MOZAİKİ: Bak. "mosaic"
aerial multiple wire
çok telli anten (televizyon)
aerial navigation
havacılık
aerial navigation map
(Askeri) HAVA SEYRÜSEFER HARİTASI: Tayyarelerde seyrüsefer ile meşgul şahısların kullandıkları harita
aerial navigation map
(Askeri) hava seyrüsefer haritası
aerial observation post
(Askeri) HAVA GÖZETLEME YERİ: Bir hava aracındaki gözetleme yeri
aerial observation post
(Askeri) hava gözetleme yeri
aerial observer
(Askeri) havadan gözetleyici
aerial observer
(Askeri) HAVADAN GÖZETLEYİCİ, RASIT: Asıl görevi topçu ateşinin tanzimi ve askeri bilgi elde etmek için hava aracından gözetleme yapmak veya fotoğraf çekmek olan bir şahıs. Buna "air observer" da denir
aerial perspective
(Mimarlık) kuşbakışı perspektif
aerial photograph
(Askeri) HAVA FOTOĞRAFI: Bir hava aracından çekilen fotoğraf veya film. Hava fotoğraflarından, harita ve kroki yapmada ve istihbaratta faydalanılır. Buna "air photo" da denir
aerial photograph identification
(Askeri) Hava fotoğraflarını teşhis için, hava fotoğrafları üzerindeki topoğrafik teferruatın incelenmesi
aerial photograph interpretation
(Askeri) HAVA FOTOĞRAFLARI YORUMLAMASI: Gözle görünür arazi engebelerinin tanınması ve bu engebelerle ilgili olayların anlaşılması maksadıyla hava fotoğraflarının incelenmesi
aerial photographer
(Askeri) hava fotoğrafçısı
aerial photographer
(Askeri) HAVA FOTOĞRAFÇISI: Bak. "air photographer"
aerial pickets
(Askeri) HAVA KARAKOLLARI: Bak. "Air pickets"
aerial platform
(Askeri) HAVA PLATFORMU: Arz sathı yukarısında, havada, kendi gücüyle seyrüsefere muktedir olan ve ağırlık taşıyabilen herhangi bir araç
aerial port
(Askeri) hava limanı
aerial port
(Askeri) HAVA LİMANI: Sürekli personel ve malzeme nakliyesi yapılmak üzere tayin edilmiş ve bulunduğu ülkeye girişler ve çıkışlar için yetkili kılınmış (giriş çıkış gümrüğü bulunan) hava limanı. Ayrıca bakınız: "Army Terminals", "Port of debarkation" ve "Port of embarkation"
aerial port commander; armored personnel carrier; assign preprogrammed conferenc
(Askeri) hava limanı komutanı; Zırhlı Personel Taşıyıcı; önceden programlanmış konferans listesi tahsisi
aerial port control center; alternate processing and correlation center
(Askeri) hava limanı kontrol merkezi; yedek işleme ve korelasyon merkezi
aerial port of debarkation
(Askeri) boşaltma hava meydanı, tahliye hava limanı
aerial port of embarkation
(Askeri) hava bindirme meydanı
aerial port squadron
(Askeri) HAVA LİMAN TEŞKİLATI: Personel ve kargo işlemleri, havadan indirme için ambalajlama, paraşüt katlama, malzeme yükleme, hava kargo ve yükleme planlarının hazırlanması. Uçağın yüklenmesi ve emniyete alınması, uçuş anında dağıtım için kargonun atılması ve uçak yükleme ve boşaltma harekatlarında görevli personelin denetlenmesi gibi hava limanlarına verilmiş işlevleri yerine getiren ve sağlayan hava kuvvetlerine bağlı bir teşkilat
aerial projector
(Telekom) anten reflektörü
aerial railway
(Biyoloji) hava metrosu
aerial reconnaissance
(Askeri) bkz: "air reconnaissance"
aerial reflector
(Telekom) anten reflektörü
aerial review
(Askeri) HAVA GEÇİT RESMİ, HAVA MERASİMİ: ABD Hava Kuvvetlerine mensup ve bir filodan (squadron) küçük olmayan bir birlik tarafından yapılan merasim; Bir hava filosu ve mürettebatanın iştirakiyle yapılır ve birliğin takdim ve taltifi, merasim denetlemesi ve hava araçlarının geçit resmini içine alır
aerial rod
anten çubuğu
aerial ropeway
kablolu hava hattı
aerial sharpshooting
(Askeri) hava nişancılığı
aerial shot
uçaktan çekilen resim
aerial sound ranging
(Askeri) HAVA SES KESTİRMESİ: Bir tayyarenin çıkardığı seslerden mesafe ve istikametinin tayini
aerial spires
yüksek klise kulesi
aerial supply
(Askeri) HAVADAN İKMAL: İkmal maddelerinin, karadaki birliklere, havadan atma suretiyle sevki. Bu çeşit ikmal; kara ulaştırma şebekesi veya tayyare iniş meydanları bulunmadığı yada yeterli veya ekonomik olmadığı zaman yapılır
aerial surveillance
(Askeri) Hava keşfi
aerial survey
havadan gözlem
aerial survey
hava haritacılığı
aerial survey
(Mimarlık) hava fotoğrafıyla yapılan çıkarma
aerial telegraph
(Telekom) havai telgraf
aerial torpedo
(Askeri) HAVA TORPİDOSU: Sabit veya yüzen hedeflere karşı genellikle tayyareden atılan, infilak maddesiyle doldurulmuş büyük torpido. Hava torpidosu kendi motoruyla hareket eder
aerial torpedo
uçaktan atılan torpido
aerial tramway
havai tramvay
aerial trap
hava tuzağı
aerial triangulation
(Havacılık) hava triyangülasyonu
aerial triangulation
hava triyangulasyonu
aerial wire
anten kablosu
aerial wire
havai kablo
aerial work
(Havacılık) havada yapılan iş
aerial work
(Havacılık) hava çalışması
cage aerial
kafes anten
car aerial
oto anteni
coil aerial
çerçeveli anten
communal aerial
ortak anten
dumb aerial
dilsiz anten
earthed aerial
topraklanmış anten
ethereal
uçuk
ethereal
dünyevi olmayan
omnidirectional aerial
yönsüz anten
parabolic aerial
parabolik anten
rod aerial
çubuk anten
unmanned aerial vehicle
insansız hava aracı
communal aerial antenna
ortak anten, toplayıcı anten, toplu anten
earthed aerial
topraklanmis anten
omnidirectional aerial
yönsüz anten, yöneltmesiz anten
tv aerial
tv anteni
umbrella aerial
şemsiye hava
Marine aerial refueler and transport squadron
(Askeri) Deniz hava yakıt ve ulaştırma fibi
adverse weather aerial delivery system
(Askeri) kötü havalarda havadan atma sistemi
aerially
havayla ilgili olarak
beam aerial
radyo dalgalarını yönlendiren anten
beam aerial
radyofar anteni
communal aerial
(Teknik,Televizyon) toplu anten
communal aerial
(Teknik,Televizyon) toplayıcı anten
composite aerial photograph
(Askeri) birleşik hava fotoğrafı
composite aerial photograph
(Askeri) TERKİP EDİLMİŞ HAVA FOTOĞRAFI: Bak. "composite", "composite air photograph"
endurance unmanned aerial vehicle
(Askeri) uzun mesafeli insansız hava aracı
ethereal
{s} ruhani
ethereal
{s} göksel
ethereal
çok ince
ethereal
ruh gibi
ethereal
havai
ethereal
havai/tüy gibi hafif
ethereal
{s} göksel, semavi
ethereal
(Tıp) Etere ait, eterik, eteri havi, etere benzer
ethereal
{s} hafif ve ince
ethereal
{s} eter gibi
ethereal
eterik ethereally çok hafif olarak
ethereal
narin bir şekilde
ethereal
göklerle ilgili
ethereal
{s} eterik
funnel aerial
huni anten
interpretation of aerial photographs
(Askeri) HAVA FOTOĞRAFLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ: Tabi ve yapay arızaların mahiyet ve fiziki özellikleri ile kara, hava ve deniz faaliyetlerinin mahiyet ve şümulünü hava fotoğraflarından faydalanmak suretiyle tespit etme işlemi. Bak. "air photograph interpretation" ve "photographic interpretation"
loop aerial
çerçeve anten
military aerial photography
(Askeri) ASKERİ HAVA FOTOĞRAFÇILIĞI: Bak. "photography"
outdoor aerial
dışarı anteni
overlapping aerial photograph
(Askeri) bindirmeli hava fotoğrafı
Türkisch - Türkisch
Anten
Englisch - Englisch
ethereal
of, in, or from the air; atmospheric

The aerial photographs clearly showed the damage caused by the storm.

A device for receiving or transmitting radio, television signals etc
of, pertaining to, or like the air
{a} belonging to the air, lofty, flighty
Used to describe a cartwheel without hands touching the ground or floor Sometimes refers to a round off without hands
Ferrite rod surrounded by coil of wire Detects a signal (tone) in a buried conductor by amplifying tiny voltages induced by its electromagnetic field Sometimes referred to as antenna
Used on the frontal monocoque just ahead of the cockpit for two-way radio or telemetry purposes
On a transmitter a metal rod, usually collapsible, which radiates the transmitted signal; or a trailing or rigid wire on a receiver which collects the signal
a pass to a receiver downfield from the passer
growing in air; "aerial roots of a philodendron"
Occurring above water or land
A length of wire designed to transmit or receive radio waves (See also Antenna)
Relating to the air atmosphere, being applicable in a descriptive sense to anything in space above the ground and within the atmosphere
You can use aerial to describe things that exist or happen above the ground or in the air. The seagulls swirled in aerial combat over the barges
Broadcast seeding of seeds or seed pellets from aircraft (SEED AIR)
An aerial is a device or a piece of wire that receives television or radio signals and is usually attached to a radio, television, car, or building. the radio aerials of taxis and cars
of, or in, the air; atmospheric
Above ground; in the air Also casually refers to a picture taken from the air, as in an "aerial" or an "aerial photograph "
A maneuver or stunt done while in the air
an electrical device that sends or receives radio or television signals
a stunt in which the gymnast turns completely over in the air without touching the apparatus with his or her hands
Having to do with or done by aircraft Aerial photographs are taken from aircraft equipped with cameras
Fire truck with a long (75 feet or more) ladder or boom mounted on it The aerial can be mounted at the back (rear mount), just behind the cab (midship mount), or on a separate trailer having a seat at the back for a firefighter to help steer the trailer (tiller mount) Large urban fire departments refer to aerial apparatus as Truck companies, while some counties call all fire apparatus "trucks" This can create some confusion when requesting mutual aid from another county Truck companies are sometimes dispatched as Ladder ##, but not all aerials are ladders Some have articulating booms with a basket on the end The term Snorkel is generally used to describe these trucks, although "Snorkel" is a trademark of American LaFrance Older aerial pieces required water to be carried to the fly (the tip) in a regular hose which was carried up the ladder by firefighters
{i} antenna (British)
(British) English synonym for antenna
{s} living in the air; far above the ground, high; airy; ethereal; unsubstantial
You talk about aerial attacks and aerial photographs to indicate that people or things on the ground are attacked or photographed by people in aeroplanes. Weeks of aerial bombardment had destroyed factories and highways
in or belonging to the air or operating (for or by means of aircraft or elevated cables) in the air; "aerial particles"; "small aerial creatures such as butterflies"; "aerial warfare"; "aerial photography"; "aerial cable cars
Of or pertaining to the air, atmosphere, or aviation Also, same as antenna
characterized by lightness and insubstantiality; as impalpable or intangible as air; "figures light and aeriform come unlooked for and melt away"- Thomas Carlyle; "aerial fancies"; "an airy apparition"; "physical rather than ethereal forms"
A shot or scene usually taken from the air
aerial cableway
A large assortment of cables, suspended above the ground at a minesite or quarry, used to transport tools and equipment over rough territory
aerial camera
A camera that is placed on an aircraft or anything else that goes into the sky, used to get a bird's eye view of locations
aerial ladder
a ladder that can be mechanically extended, used for fire trucks
aerial photography
The activity or technique of photographing the earth's surface from an aircraft, rocket, etc; such photographs collectively
aerial ping pong
Australian rules football

1965: 'Australian Rules draws bigger crowds in Melbourne than Rugby in Sydney.' 'What?' Sydney Sam would say, 'that's not football, mate, it's aerial ping-pong.' — Frank Hardy, The Yarns of Billy Borker page 43, quoted in G. A. Wilkes, A Dictionary of Australian Colloquialisms, second edition, 1985, Sydney University Press, ISBN 0-424-00113-6.

aerial railway
An enclosed carriage suspended on a series of wires, usually attached to a steep mountain slope, used for personal transportation over normally untraversable territory
aerial root
Any adventitious root that grows from a plant stem above ground
aerial roots
plural form of aerial root
aerial ropeway
An arrangement of overhead cables suspended from towers and supporting travelling buckets used for transporting ore, rock, materials and or people, usually over rough terrain
aerial runway
Equipment for recreation or climbing where a rider traverses from a high point to a lower point on a pulley suspended on a cable
aerial survey
a method of collecting information by utilizing aerial photography. or from remote sensing technology using other bands of the electromagnetic spectrum, such as infrared, gamma-ray, or ultraviolet
aerial surveying
Any type of information gathering accomplished from an aerospace vehicle in flight
aerial ping-pong
Australian slang for Australian Rules Football
aerial ropeslide
(Spor) A zip-line (also known as a flying fox, foefie slide, zip wire, aerial runway, aerial ropeslide, death slide or tyrolean crossing) consists of a pulley suspended on a cable mounted on an incline. It is designed to enable a user propelled by gravity to travel from the top to the bottom of the inclined cable, usually made of stainless steel, by holding on or attaching to the freely moving pulley. Zip-lines come in many forms, most often used as a means of entertainment. They may be short and low, intended for child's play and found on some playgrounds. Longer and higher rides are often used as a means of accessing remote areas, such as a rainforest canopy. Zip-line tours are becoming popular vacation activities, found at outdoor adventure camps or upscale resorts, where they may be an element on a larger challenge or ropes course
aerial runway
(Spor) A zip-line (also known as a flying fox, foefie slide, zip wire, aerial runway, aerial ropeslide, death slide or tyrolean crossing) consists of a pulley suspended on a cable mounted on an incline. It is designed to enable a user propelled by gravity to travel from the top to the bottom of the inclined cable, usually made of stainless steel, by holding on or attaching to the freely moving pulley. Zip-lines come in many forms, most often used as a means of entertainment. They may be short and low, intended for child's play and found on some playgrounds. Longer and higher rides are often used as a means of accessing remote areas, such as a rainforest canopy. Zip-line tours are becoming popular vacation activities, found at outdoor adventure camps or upscale resorts, where they may be an element on a larger challenge or ropes course
Aerial Delivery Dispensing System
{i} system of airborne delivery, ADDS
aerial bomb
bomb dropped by an aircraft
aerial border
border which is located in the air
aerial cable
overhead cable
aerial camera
camera operating from an aircraft or satellite
aerial defense
defense provided by aircraft
aerial electronic surveillance
electronic observation from the air
aerial gunner
one who operates guns mounted on an aircraft
aerial ladder
mechanically extendible ladder; used on a fire truck
aerial ladder
A ladder that can be extended to reach high places, especially one mounted on a fire engine
aerial mine
explosive device dropped from an aircraft into the water
aerial missile
missile which is launched from an airplane
aerial navigation
act of navigating or floating in the air
aerial observation
view from above, view from an aircraft
aerial perspective
Method of producing a sense of depth in a painting by imitating the effect of atmosphere that makes objects look paler, bluer, and hazier or less distinct in the middle and far distance. The term was coined by Leonardo da Vinci, but the technique can be seen in ancient Greco-Roman wall paintings (e.g., at Pompeii). It was discovered that dust and moisture in the atmosphere caused the scattering of light passing through it; short-wavelength light (blue) is scattered most and long-wavelength light (red) least. Italian painters in Leonardo's time used the device; it was exploited by 15th-century northern European artists and later by J.M.W. Turner
aerial photograph
photograph which is taken from the air (from inside a helicopter, airplane, etc.)
aerial photographs identification
air photograph interpretation
aerial photography
Photographs of a part of the earth's surface taken by a camera mounted in an aircraft for mapping purposes This usually consists of a series of overlapping vertical photos taken in strips that can form the basis for mapping
aerial photography
The survey and recording method used to locate, detect, survey, and record sites and features by taking a series of photographs from a balloon, aircraft or satellite See LANDSAT Developed by O G S Crawford in the 1920s Valuable for photographing several types of site: standing monuments, earthworks, shadow-marks, crop-marks, and soil-marks Photographs which are taken vertically are more suitable for recording and for drawing maps and plans, whilst those taken obliquely show perspective and give a better visual effect Photographs taken from 2 adjacent points may be viewed stereoscopically for greater effect See Photogrammetry
aerial photography
aerial photographs utilized to interpret environmental conditions and geographic features
aerial photography
The collection of remotely sensed data from a platform flying above the earth's surface, but not in orbit, such as an airplane (both manned and unmanned) or a kite Aerial photography is often used for mapping
aerial photography
The practice of taking photographs from an airplane, helicopter, or other aviation device while it is airborne
aerial photography
Photos taken from the air at regular intervals that are used in photo interpretation to provide much information about forests and landforms
aerial photography
Photos taken from the air at regular intervals and used in photo interpretation to provide much information about forests and landforms
aerial photography
Photography conducted above ground, commonly understood to be picture-taking from an aircraft (Not all AERIAL PHOTOGRAPHY is conducted from an aircraft )
aerial photography
taking of photographs from the air (from inside a helicopter, airplane, etc.)
aerial photography
The method of taking photographs from an aerial platform (aircraft) 1 Vertical photography, some times called orthophotography, is used for photogrammetric mapping and requires a high degree of accuracy 2 Oblique photography is used for general information, sometimes to verify certain attributes, but does not provide accurate measurements for photogrammetric mapping
aerial photography
The method of taking photographs from an aerial platform (aircraft) (1 ) Vertical photography, some times called orthophotography, is used for photogrammetric mapping and requires a high degree of accuracy (2 ) Oblique photography is used for general information, sometimes to verify certain attributes, but does not provide accurate measurements for photogrammetric mapping
aerial photography
The use of high resolution imagery to capture information regarding visible facilities and their locations
aerial photography
The process of taking photographs from a camera mounted in an airplane or balloon The resulting photographs may be classified as vertical or oblique depending on the angle of the camera with respect to the Earth's surface at the time of exposure Aerial photographs are used extensively in cartography to provide detailed geographical information in the production of base maps
aerial photography
photographs taken from an aircraft or satellite utilized to interpret environmental conditions and geographic features
aerial photography
photos taken from the air at regular, spatial intervals and used in photo interpretation to provide much information about forests and landforms
aerial photography
Photos taken from the air at regular, spatial intervals and used in photo interpretation to provide information about forests and landforms
aerial photography
Photography from airborne platforms
aerial photography
Analog imagery taken from an airplane In this program the optical axis is oriented perpendicular to the earth's surface so that the film is parallel to the surface being photographed (also Vertical Aerial Photography) A sequence of aerial photographs will overlap so the photos can be used in stereoscopic analysis (stereo pairs) The overlap is referred to as 'endlap' (top-to-bottom area in common, same flightline) and 'sidelap' (side-to-side area in common, different flightlines) (Portions from ASP, 1984) Aerial photography used in the program is 9 inch by 9 inch vertical, stereoscopic, color or color infrared photography
aerial photography
Photos taken from the air at regular, spatial intervals, and used in photo interpretation to provide much information about forests and landforms
aerial railway
elevated cableway; wire which forms the way along which a trolly can travel
aerial reconnaissance
survey technique in the discovery and recording of archaeological sites, reconnaissance survey
aerial root
adventitious root growing from the stem above ground level
aerial shot
photograph taken from an aircraft
aerial show
performance which is in the sky (can be aircraft, fireworks, etc.)
aerial survey
aerial photography
aerial torpedo
a torpedo designed to be launched from an airplane
aerial view
view of a region or thing from a great height (such as from an airplane)
aerially
Via the air, as in aerial transmission of diseases

Some months later it was determined that the infection resisted containment measures so easily because it was transmitted aerially.

yagi aerial
(Elektrik, Elektronik) (also Yagi antenna) a highly directional radio aerial made of several short rods mounted across an insulating support and transmitting or receiving a narrow band of frequencies. ORIGIN: 1940s: named after Hidetsugu Yagi (1886–1976), Japanese engineer
Unmanned Aerial Vehicle
{i} drone, unmanned small aircraft that is operated and controlled by remote control, UAV
aerially
from the air; in the air; lightly, gracefully
aerially
in an aerial manner; by means of aircraft; "the survey was carried out aerially"
aerially
In an aerial manner
aerially
in an aerial manner; by means of aircraft; "the survey was carried out aerially
aerials
plural of aerial
collapsible aerial
telescoping antenna, antenna whose parts can be inserted one into another to make it smaller
fixed aerial
permanently attached antenna
aerial
Favoriten