yararsız

listen to the pronunciation of yararsız
التركية - الإنجليزية
{s} useless

Tom realized it was useless to argue. - Tom tartışmanın yararsız olduğunu fark etti.

All my efforts turned out to be useless. - Tüm çabalarımın yararsız olduğu ortaya çıktı.

invalid
inexpedient
useless, of no use
bootless
otiose
useless, unprofitable, pointless faydasız, nafile
no good
profitless
footless
unobliging
pointless

She thinks her job is pointless. - O, işinin yararsız olduğunu düşünüyor.

We realized it was pointless. - Bunun yararsız olduğunu fark ettik.

of no avail
gainless
unserviceable
barren
idle
unprofitable
vain
hopeless
inutile
try in vain
empty
it's no use
yarar
profit

I hope the interview would be of profit. - Umarım mülakat yararlı olur.

I profited from reading this book. - Bu kitabı okuyarak yarar sağladım.

yarar
advantage

We should not take advantage of the generosity of a friend. - Biz bir arkadaşın cömertliğinden yararlanmamalıyız.

He often takes advantage of her ignorance. - O, sık sık onun cahilliğinden yararlanır.

yarar
benefit

You will benefit by a trip abroad. - Yurt dışında bir gezi size yarar sağlayacaktır.

I think that this material is of benefit to everyone. - Bu malzemenin herkes için yararlı olduğunu düşünüyorum.

yararsız diye çıkarmak
weed out
yaşlı ve yararsız hastabakıcı
gamp
yarar
utility

Their furniture was chosen for utility rather than style. - Onların mobilyaları, tarz yerine yarar için seçildi.

yarar
{i} use

You had better make use of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansanız iyi olur.

Properly used, certain poisons will prove beneficial. - Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır.

yarar
gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

yarar
point

What's the point in doing this? - Bunu yapmanın ne yararı var?

I told you it wasn't pointless. - Sana bunun yararsız olmadığını söyledim.

yarar
useful

All models are wrong, but some are useful. - Tüm modeller yanlış, ancak bazıları yararlı.

That's not a useful piece of information. - O, yararlı bir bilgi parçası değil.

yarar
good

Eating fish is good for your health. - Balık yemek sağlığın için yararlıdır.

He put her savings to good use. - O, tasarruflarını yararlı şeylere yatırdı.

yarar
usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

yarar
interest

Are you sure this is in Tom's best interest? - Bunun Tom'un yararına olduğuna emin misin?

We are working in the interest of peace. - Biz barış yararına çalışıyoruz.

yarar
expediency
yarar
virtue
yarar
(Biyokimya) availment
yarar
(Ticaret) boor
yarar
behoof
yarar
service
yarar
serviceability
yarar
{i} convenience

The public convenience should be respected. - Kamu yararına saygı duyulmalıdır.

I urged Keiko to stop using people for her own convenience. - Kendi yararı için insanları kullanmayı bırakması için Keiko'ya baskı yaptım.

yarar
benefıt
yarar
(Hukuk) interest, benefit, advantage
yarar
stead
yarar
grist to the mill
yarar
account
yarar
avail

You had better avail yourself of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansan iyi olur.

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

yarar
useful, serviceable; use, service; advantage, benefit, profit, interest
yarar
benefit, profit; advantage
yarar
efficacy
yarar
serviceable
yarar
(someone, something) who/which is useful to (someone); who/which is good for, who/which serves the purpose of
yararsız
المفضلات