tanımlamak

listen to the pronunciation of tanımlamak
التركية - الإنجليزية
describe

The term ‘milonguero style tango’ was coined in the early 1990s to describe the style of dancing tango that was prevalent in the milongas of downtown Buenos Aires in the 1950s. - 1950'li yıllarda şehir Buenos Aires'in milangolarında yaygın olan tangoyu dans etme stilini tanımlamak için 'Milonguero stili tango' terimi 1990'ların başında uyduruldu.

It's hard to even describe. - Bunu tanımlamak bile zor.

identify

The Japanese tend to identify themselves with the group they belong to. - Japonlar kendilerini ait oldukları grupla tanımlamak eğilimindedir.

Deer tracks are easy to identify. - Geyik izlerini tanımlamak kolaydır.

{f} define

It's a difficult term to define. - Bu, tanımlamak için zor bir terim.

Love is hard to define. - Aşkı tanımlamak zordur.

designate
portray
qualify
be descriptive of
to define, to describe tarif etmek
illustrate
characterize
to define

Love is hard to define. - Aşkı tanımlamak zordur.

There is a second way to define the Gabriel-Roiter measure which may be more intuitive. - Gabriel Roiter ölçüsünü tanımlamak için daha sezgisel olabilen ikinci bir yol vardır.

diagnose
predefine
label
(Arılık) identification
answer
picture
tanımla
describing
tanımlama
explanation
tanımlama
specification
tanımlama
describing
tanımlama
{i} definition

Can you show me the definition? - Bana tanımlamayı gösterebilir misiniz?

tanımlama
collation
tanımlama
identification
tanımla
{f} defined

From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined. - Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır.

Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago. - Onun yerine az önce tanımladığım iki ekonomik değişkenin tartışmasına döneceğim.

tanımlama
portrayal
tanımlama
depict
tanımlama
description

We finally found a man who fits this description. - Sonunda bu tanımlamaya uyan bir adam bulduk.

The man answers the description. - Adam tanımlamaya uyuyor.

tanımla
(Bilgisayar) identify on
tanımla
(Bilgisayar) identify

Some people identify success with having much money. - Bazı insanlar başarıyı çok para kazanma olarak tanımlarlar.

Chemical symbols are used to identify chemical elements. - Kimyasal semboller kimyasal elementleri tanımlamak için kullanılır.

tanımlama
(Denizbilim) descript

The fear we felt at the earthquake was beyond description. - Depremde hissettiğimiz korku tanımlamanın ötesindeydi.

The man answers the description. - Adam tanımlamaya uyuyor.

tanımlama
picture
tanımla
{f} declaring
tanımla
declare
tanımla
define

Can you clearly define this word? - Bu sözcüğü açıkça tanımlayabilir misiniz?

Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago. - Onun yerine az önce tanımladığım iki ekonomik değişkenin tartışmasına döneceğim.

tanımla
{f} described

He described his own experience. - O, kendi deneyimini tanımladı.

The person whose name was on the passport was described with words. - Pasaportta adı olan kişi kelimelerle tanımlandı.

tanımla
{f} defining

Curiosity is a defining trait of human beings. - Merak insanoğlunun tanımlayıcı bir özelliğidir.

tanımla
{f} identified

One suspect has been identified. - Bir şüpheli tanımlandı.

In most cases, modernization is identified with Westernization. - Çoğu durumda, modernizasyon batılılaşma ile tanımlanır.

tanımlama
depicting
tanımlama
{i} defining
tanımlama
{i} declaring
tanımlama
define

It is hard to define triangle. - Üçgen'i tanımlamak zor.

It's a difficult term to define. - Bu, tanımlamak için zor bir terim.

tanımlama
recognition
tanımla
declared
tanımlama
definition, description tarif
tanımlama
portraiture
tanımlama
characterization
tanımlama
portray
tanımla
characterize
tanımlama
defining, definition
التركية - التركية
Bir kavramı bütün ögeleri ile eksiksiz anlatmak, özel ve değişmez niteliklerini sayarak bir şeyi tanıtmak, tarif etmek
tarif etmek
tanımlama
Tanımlamak işi, tarif etme
tanımlamak
المفضلات