seize

listen to the pronunciation of seize
الإنجليزية - التركية
kapmak
el koymak
{f} ele geçirmek
{f} yapışmak
haczetmek
(Bilgisayar) hat ele geçirmek
(Otomotiv) donma
el atmak
ensesine yapışmak
değerlendirmek
tutmak
gaspetmek
zaptetmek
tutuklamak
yakalamak
ele geçir

Kısa bir çatışmadan sonra kasabayı ele geçirdik. - We seized the town after a short battle.

Polis okulda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirdi. - The police seized a large quantity of drugs at the school.

kavramak
takılmak
{f} benimsemek
müsadere etmek
seize yakala/ele geçir
{f} havada kapmak
{f} kaçırmamak
{f} almak
(hat) ele geçirmek
{f} kabullenmek
sicim sarıp bağlamak
{f} takılmak (makine)
{f} tutukluk yapmak
{f} anlamak
{f} ganimet almak
dönememek
haciz koymak
enselemek
sıkılık
zorla almak
seise
{f} el koymak
seize a chance
eline şans geçmek
seize a chance
şans yakalamak
seize a place
yer kapmak
seize control of
(Politika, Siyaset) yönetime el koymak
seize one's pasaport
pasaportuna el koymak
seize power
(Askeri) gücü ele geçirmek
seize power
(Politika, Siyaset) yönetime el koymak
seize power
(Politika, Siyaset) yönetimi ele geçirmek
seize the day
anı yaşa
seize the driver's license
ehliyete el koymak
seize the initiative
inisiyatifi ele almak
seize by the collar
yakasından tut
seize up
çalışmamak
seize up
tutukluk yapmak
seize by the neck
boynundan tut
seize one's chance
Fırsatını yakalamak

Seizing his chance, the beggar-boy ran beside car.

seize power
iktidârı ele geçirmek
seize the day
Carpe diem (Seize the day) Latin edebiyatının ünlü ozanı Hortoius’un bir dizesinde geçen (Od’lar İ, xi?) “gününü gün et”; “zamanın tadını çıkar” ya da “günü yakala” anlamındaki özdeyiş. Bu özdeyiş hazcı felsefenin bir savunusu gibi gözükse de aslında gelecek hakkında endişelenmek yerine yaşanılan anın değerine vurgulamak için yapılan bir uyarıdır. XıX. yüzyıl başlarında Byron’ın yapıtlarında sık sık geçen “günü yakala” (seiz the day), deneyimdeki hazzı, yaşanmış yaşanmıştaki önemi gözden kaçırmamayı salık verir. Kimi Hıristiyan manzumelerindeyse “günü anlamlı yaşa” anlamında kullanılan carpe diem, insanların bedenlerini uykuya hazırlamak yerine, ruhlarını ölüme hazırlamaları gerektiği konusunda örtük bir uyarı barındırır
seize the opportunity
fırsatı kaçırmamak
seize an opportunity
{f} fırsat yakalamak
seize an opportunity
{f} fırsat bulmak
seize by force
gaspetmek
seize by the collar
yakasından tutmak
seize by the neck
enselemek
seize on
{f} tutmak
seize on
{f} değerlendirmek
seize on
{f} kaçırmamak
seize on
{f} yakalamak
seize the opportunity
fırsatı değerlendirmek
seize the opportunity
fırsatı ganimet bilmek
seize up
{f} takılmak (makine)
seize upon
benimsemek
seize upon
değerlendirmek
seize upon
kaçırmamak
seise
{f} haczetmek
seized
kapılmak
seized
(Kanun) haczedilen
seized
(Kanun) el konulmuş
seized
(Kanun) hacizli
seizer
yakalayan
seizing
tutarak
seizing
zorla alma
seizing
{i} tutma
seizing
{f} tut
third person singular of seize
üçüncü kişi kaçırmamak tekil
seise
müsadere etmek
seise
ver
seize up
takılmak
seizing
{i} kavrama
seizing
{i} tutukluk
الإنجليزية - الإنجليزية
to have a seizure
to have a sudden and powerful effect upon

a fever seized him.

to bind or lock in position immovably; see also seize up

Rust caused the engine to seize, never to run again.

to deliberately take hold of; to grab or capture
to lay hold in seizure, by hands or claws (+ on or upon)

The text which had seized upon his heart with such comfort and strength abode upon him for more than a year. (Southey, Bunyan, p. 21).

to take possession of (by force, law etc.)

to seize a ship after libeling.

to fasten, fix
to bind, lash or make fast, with several turns of small rope, cord, or small line

to seize or stop one rope on to another.

to take advantage of (an opportunity or circumstance)
to catch or take hold of suddenly and forcibly
take or capture by force; "The terrorists seized the politicians"; "The rebels threaten to seize civilian hostages"
{v} to take by force, catch, fasten, join
To bind or lock in position immovably
To bind securely the end of a wire rope or strand wfth seizing wire or strand Tapering & Welding - Reducing the diameter of the end of a wire rope and welding it to facilitate reeving
To invade suddenly; to take sudden hold of; to come upon suddenly; as, a fever seizes a patient
To take advantage of an opportunity
take temporary possession of as a security, by legal authority; "The FBI seized the drugs"; "The customs agents impounded the illegal shipment"; "The police confiscated the stolen artwork"
affect; "Fear seized the prisoners"; "The patient was seized with unberable pains"; "He was seized with a dreadful disease" take hold of; grab; "The salesclerk quickly seized the money on the counter"; "She clutched her purse"; "The mother seized her child by the arm"; "Birds of prey often seize small mammals" take or capture by force; "The terrorists seized the politicians"; "The rebels threaten to seize civilian hostages" hook by a pull on the line; "strike a fish
When a group of people seize a place or seize control of it, they take control of it quickly and suddenly, using force. Troops have seized the airport and railroad terminals Army officers plotted a failed attempt yesterday to seize power. = take
If a government or other authority seize someone's property, they take it from them, often by force. Police were reported to have seized all copies of this morning's edition of the newspaper
affect; "Fear seized the prisoners"; "The patient was seized with unberable pains"; "He was seized with a dreadful disease"
hook by a pull on the line; "strike a fish
seize and take control without authority and possibly with force; take as one's right or possession; "He assumed to himself the right to fill all positions in the town"; "he usurped my rights"; "She seized control of the throne after her husband died"
take possession of by force, as after an invasion; "the invaders seized the land and property of the inhabitants"; "The army seized the town"; "The militia captured the castle"
When someone is seized, they are arrested or captured. UN officials say two military observers were seized by the Khmer Rouge yesterday Men carrying sub-machine guns seized the five soldiers and drove them away
When an engine fails due to excessive heat buildup
The possession of land under a claim of freehold estate
To grap with the mind; to comprehend fully and distinctly; as, to seize an idea
{f} take forcibly; grasp, hold; comprehend, understand; expropriate, confiscate; capture, apprehend; take control of; take advantage of promptly; attack; (Law) make a person the legal owner of merchandise or property; lash, tie or fasten something using several turns with a rope or cord
to take possession of by legal process
To fall or rush upon suddenly and lay hold of; to gripe or grasp suddenly; to reach and grasp
To take possession of by virtue of a warrant or other legal authority; as, the sheriff seized the debtor's goods
When you seize an opportunity, you take advantage of it and do something that you want to do. During the riots hundreds of people seized the opportunity to steal property
If you seize something, you take hold of it quickly, firmly, and forcefully. `Leigh,' he said seizing my arm to hold me back. an otter seizing a fish
vt to put in legal possession of a prticular thing; assign ownership to (in the passive voice)
hook by a pull on the line; "strike a fish"
To take possession of by force
capture the attention or imagination of; "This story will grab you"; "The movie seized my imagination"
A term used in soapmaking when the soap hardens suddenly and unexpectedly
take hold of; grab; "The salesclerk quickly seized the money on the counter"; "She clutched her purse"; "The mother seized her child by the arm"; "Birds of prey often seize small mammals"
grab, as in: The guerillas tried to seize control of the town
To fasten; to fix
To grab, to capture
To bind or fasten together with a lashing of small stuff, as yarn or marline; as, to seize ropes
seize the day
To make the most of today by achieving fulfillment in a philosophical or spiritual sense
seize the day
To enjoy the present and not worry about the future; to live for the moment
seize up
To stiffen or become tight and difficult to move

It was hard to write as my fingers had seized up with the cold weather.

seize up
To stop working suddenly, and become impossible to start again

My car seized up this morning. So I had to catch the bus.

seize up
To stop functioning; to come to a halt

Iceland's foreign currency market has seized up after the three largest banks collapsed.

seize upon
To grasp or take hold of (an object) suddenly, forcibly, or tightly

The child seized upon the cat's tail as soon as it was within reach.

seize upon
To take possession of or claim (an idea, person, event, etc.) as one's own; to assimilate, absorb, annex, co-opt

After the controversy of her public statement, she has been the darling of right-wing groups who have seized upon her as the poster child of their cause.

seize upon
To take up, embrace, enact, or turn eagerly to (a plan, idea, ideology, cause, practice, method, etc.); to grasp, understand, and accept quickly; to adopt wholeheartedly or vigorously

The committee seized upon the new plan at once.

seize the day
Carpe diem is a phrase from a Latin poem by Horace (Odes 1.11). It is popularly translated as seize the day, although a more literal translation of "carpe" would be "pluck" (pluck the day), as in the plucking of fruit
seize the moment
carpe diem
seize an opportunity
{f} take an opportunity eagerly
seize on
adopt; "take up new ideas"
seize on
{f} jump on -, hurry to take advantage of -
seize on
If you seize on something or seize upon it, you show great interest in it, often because it is useful to you. Newspapers seized on the results as proof that global warming wasn't really happening
seize the importance of
{f} understand the significance of -
seize the reins of power
{f} take a position of authority
seize up
{f} be arrested, be stuck, be stopped
seize up
If a part of your body seizes up, it suddenly stops working, because you have strained it or because you are getting old. We are all born flexible but as we grow older, we tend to seize up a little
seize up
If something such as an engine seizes up, it stops working, because it has not been properly cared for. She put diesel fuel, instead of petrol, into the tank causing the motor to seize up
seise
To put in possession
seise
To vest ownership of a freehold estate in (someone)
seise
To seize
seizing
{n} cords for fastening ropes together
to seize
{v} fang
seise
{f} seize; expropriate, confiscate; (Law) make a person the legal owner of merchandise or property
seise
Variant of seize
seized
pertaining to a motor that no longer functions (internal parts fused together)
seized
Past tense of to seize
seized
taken without permission or consent especially by public authority; "the condemned land was used for a highway cloverleaf"; "the confiscated liquor was poured down the drain"
seized
of a motor: no longer functioning as a result of internal moving components overheating past their melting point, and subsequently fusing or welding themselves together
seized
property that has been commandeered
seized
{s} confiscated, taken by force; captured
seizer
{i} one who seizes; one who takes something by force; grasper; confiscator; capturer; shanghaier, one who kidnaps and drugs men and forces them to serve aboard a ship (Nautical)
seizer
One who, or that which, seizes
seizer
One who seizes
seizer
a kidnapper who drugs men and takes them for compulsory service aboard a ship
seizes
third person singular of seize
seizing
the act of gripping something firmly with the hands
seizing
The act of taking or grasping suddenly
seizing
{i} act of taking by force; confiscation; act of capturing; act of comprehending; act of taking control; act of quickly taking advantage of; act of attacking
seizing
To fasten two ropes or parts of a rope together, or to attach a rope to something else by binding with yarn or similar material
seizing
  The temporary dedication of various parts of a communications system to a specific use, usually in response to a user request for service (188)  Note: The parts seized may be automatically connected, such as by direct distance dialing (DDD), or may require operator intervention
seizing
small stuff that is used for lashing two or more ropes together
seizing
The cord or lashing used for such fastening
seizing
sticking together of two surfaces characterized by the presence of small particles of material which have become welded to the surface
seizing
The operation of fastening together or lashing
seizing
A different term for 'getting the engine stuck'
seizing
present participle of seize
seizing
Motor/Transmission : Loss of power and compression due to piston expansion and/or metal fragments contaminating the interior of the cylinder Seizures can be total (piston will not move) or partial (piston moves but has scored the cylinder wall) Sidehilling : Technique & Terrain : Riding along the side of a hill (rather than up or down the hill) Skidplates : Chassis : Plates, usually aluminum, which protect the underside of an ATV from damage
seize

  التركية النطق

  siz

  المتضادة

  give, let go, offer, release, free, liberate

  النطق

  /ˈsēz/ /ˈsiːz/

  علم أصول الكلمات

  [ sEz ] (verb.) 14th century. Earlier seise, from Middle English seisen, sesen, saisen, from Old French seisir 'take possession of; invest (person, court) (compare French saisir 'to seize; invest a court'), from Medieval Latin sacīre (8th century) 'to lay claim to, appropriate' in the phrase ad propriam sacire, from Low Frankish *sakian 'to sue, bring legal action', from Proto-Germanic *sakkōjanan (compare Old English sacian 'to strive, brawl'), from *sakanan (compare Old Saxon sakan 'to accuse', Old High German sahhan 'to bicker, quarrel, rebuke', Old English sacan 'to quarrel, claim by law, accuse').C.T. Onions, ed., Oxford Dictionary of English Etymology, s.v. "seize" (Oxford: Clarendon Press, 1996), 807.

  الازمنة

  seizes, seizing, seized

  رصف المشتركة

  seize up, seize on, seize upon, seize the day

  فيديوهات

  ... do seize the chance and we'll know soon enough ...

  كلمة اليوم

  ideogram
المفضلات