once

listen to the pronunciation of once
الإنجليزية - التركية
bir kere

Bir kerede iki yerde olamazsın. - You can't be at two places at once.

Bir keresinde bir panda gördüm. - I have seen a panda once.

bir kez

Öğrenci olduğu zamanlar diskoya sadece bir kez gitti. - When she was a student, she went to the disco once only.

Her on beş dakikada bir kez karıştırın. - Stir once every fifteen minutes.

bir zamanlar

O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için. - That dispute has been settled once and for all.

Bir zamanlar bir öğrenci iken onunla tanıştım. - I met him once when I was a student.

birdenbire

Bu birdenbire olmadı. - It didn't happen all at once.

Birdenbire, tiz bir çığlık duydum. - All at once, I heard a shrill cry.

bir defa

Senin bir defa televizyona çıktığını hatırlıyorum. - I remember you appeared on television once.

Bütün çamaşırımı bir defada yıkayabilir miyim? - May I wash all my laundry at once?

onceki
-ir -mez
bağlaç hemen
(bağlaç) hemen, olur olmaz, ir mez
var olan
bir zamanların
de
bir kereye mahsus
bir sefere mahsus
ıf. de: prep.bir kez
-dimi
-diği zaman
-ince
eskiden

Sana eskiden hiç söz etmedim. - I never mentioned you once.

diği zaman

Once a strategic plan is developed, strategic managers must manage the startegic momentum.

baglaç
conj. hemen
bir vakitler
(isim) bir kere
olur olmaz

Çocukların olur olmaz anlayacaksın. - You'll understand once you have kids.

Sarhoş olur olmaz terbiyesini takınmaz. - He doesn't behave himself once he's drunk.

herhangi bir zamanda
bir zamanlar, eskiden. bağ
bir -se ..., bir -di mi ...: Once he's started you can't get him to stop. Bir
ıf.-de: prep.bir kez
bir
birkez
ir mez
hemen

Hemen yolculuğa hazırlan. - Get ready for the trip at once.

Bari hemen başlayalım. - We may as well start at once.

once again
(deyim) bir defa daha

Onu bir defa daha yapabilir miyiz? - Could we do that once again?

Tom bir defa daha komadaydı. - Tom was once again comatose.

once more
bir kez daha

Lütfen onu bir kez daha söyleyin. - Please say it once more.

Onu bir kez daha yapmayı dene. - Try doing it once more.

once more
bir daha
once again
bir kez daha

Lütfen onu bir kez daha tekrarlar mısın? - Could you please repeat it once again?

Fransa ve İngiltere bir kez daha savaştaydı. - France and Britain were at war once again.

at once
hemen

Onu hemen tanıdım, çünkü onu daha önce görmüştüm. - I recognized him at once, because I had seen him before.

Biz hemen başlamalıyız. - We must start at once.

at once
derhal

Derhal git, yoksa geç kalacaksın. - Go at once, otherwise you will be late.

Resimde gördükten sonra, onu derhal tanıdım. - Having seen him in the picture, I recognized him at once.

once again
tekrar

Onu Fransızca bir kez daha tekrar söyle. - Please say that once again in French.

Ekonomi tekrar sarsıntıya girdi. - The economy is in turmoil once again.

once in human history
İnsanlık tarihinde bir kez
once a day
günde bir
once a day
günde bir kez
once a month
aydan aya
once a week
haftada bir kez
once a week
haftalık
once again
ilk ve son olarak
once and for all
ilk ve son kez
once and for all
kati olarak
once for all
en nihayet
once in a month
ayda bir
once in a while
arasıra
once more again
yeniden
once more again
bir kez daha
once per hour
saatte bir kez
once per several passing days
birkaç günde bir
once upon a time
bir vakitler
once a day
günde bir kere
once a month
ayda bir kere
once a week
haftada bir kere
once a year
yılda bir kere
once a year
yılda bir
once again
bir daha
once and again
tekrar tekrar
once bitten twice shy
sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer
once for all
ilk ve son olarak

O ilk ve son olarak girişiminden vazgeçti. - He gave up his attempt once for all.

once in a blue moon
kırk yılda bir
once in a while
arada bir

Onu arada bir görürüm. - I see him once in a while.

Herkes arada bir hatalar yapar. - Everybody makes mistakes once in a while.

once in a while
ara sıra

Sadece kitap okumayın. ara sıra dışarı gidin ve biraz egzersiz yapın. - Don't just read books. Go outside once in a while and get some exercise.

Ara sıra tenis oynarım. - I play tennis once in a while.

once in a while
bazen
once or twice
bir iki kez
once upon a time
bir varmış bir yokmuş
once upon a time
bir zamanlar

Bir zamanlar köyün çıkışında küçük güzel bir ev varmış. - Once upon a time, there was a pretty little house way out in the country.

Bir zamanlar İngiltere'de kötü bir kral vardı. - Once upon a time, there was a bad king in England.

once-over
şöyle bir bakma
once-over
göz atma
once upon a time
Bir varmış bir yokmuş... (Masal anlatmaya başlarken söylenir.)
once a blue moon
(deyim) Bkz. önce in a blue moon
once a term
dönemde bir kere
once a while
bir süre
once and for all
Kökten, tamamiyle
once and for all
İlk ve son kez son olarak
once burnt twice shy
(Atasözü) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer
once created the file
dosya bir kere yaratıldıktan sonra
once for all
ilk ve son defa olarak
once in a blue moon
nadiren
once in a blue moon: see moon
kırk yılda bir bakın: moon
once living
bir zamanlar yaşayan

the skeletal remnants of once-living corals.

once the infection hit
enfeksiyon oluştuğunda
once thief always a thief
(deyim) alışmış kudurmuştan beterdir
once upon a time
Bir varmış bir yokmuş... (Masal anlatmaya başlarken söylenir.)
once upon a time ...
Bir zamanlar
once-blond
bir zamanlar sarı olan saç
once-removed
kuzen
Once upon a time ...
Bir varmış bir yokmuş ... (Masal anlatmaya başlarken söylenir.)
once a week
haftada bir

Haftada bir kez, o, aerobiğe gider. - She goes to aerobics once a week.

Haftada bir kez sinemaya gider. - She goes to the movies once a week.

once and again
bir iki defa
once and for all
son olarak

Onu son olarak reddet. - Turn him down once and for all.

O son olarak girişiminden vazgeçti. - He gave up his attempt once and for all.

once and for all
(deyim) ilk ve son kez son olarak
once in a blue moon
(Fiili Deyim ) ayda yılda bir , kırk yılda bir
once in a lifetime
hayatta bir kere
once in a while
nadiren
once or twice
bir iki kere
once or twice
bir iki defa
once over
şöyle bir göz atma
once over
üstünkörü inceleme
once over
çaktırmadan bakma
once over
çabucak düzeltme
only once
bir sefere mahsus
only once
bir kereye mahsus
as soon as
-er -mez
as soon as
ince
as soon as
de en kısa zamanda
at once
defaten
all at once
(Bilgisayar) tümünü birden
all at once
(Bilgisayar) tümüne aynı anda
all at once
(Bilgisayar) tümüne birden
as soon as
yapar yapmaz

Bunu yapar yapmaz akşam yemeği hazırlığına başlamanı istiyorum. - As soon as you have done that, I would like you to start preparing supper.

Onu yapar yapmaz onun bir hata olduğunu fark ettim. - I realized it was a mistake as soon as I did it.

as soon as
en kısa zamanda

Münkün olan en kısa zamanda bunu polise bildirmeniz gerekiyor. - You are supposed to report it to the police as soon as possible.

En kısa zamanda buradan ayrılmak istiyorum. - I want to leave here as soon as possible.

as soon as
ile beraber
at once
hemencecik
at once
şıp diye
at once
ani olarak
at once
anide

Aniden bir feryat duydum. - All at once, I heard a cry.

Aniden gökyüzü karardı ve yağmur başladı. - All at once the sky became dark and it started to rain.

become friendly at once
kaynaşmak
for once
bir kereliğine

Bir kereliğine Tom'a katılıyorum. - For once, I agree with Tom.

ignore once
(Bilgisayar) bir kez yoksay
just once
bir kereye mahsus
just once
bir sefere mahsus
more than once
bir çok kez
once again
son olarak
once again
yine

Kahretsin, yine treni kaçırdım. - Shit, once again I missed the train!

once more
yine

Yine, köktenci ideolojiler büyük tarihsel ilerlemelere karşı çıkarlar. - Once more, the fundamentalist ideologies oppose to the great historical advances.

settle once and for all
kesip atmak
shout all at once
bağrışmak
all at once
birdenbire

Birdenbire, tiz bir çığlık duydum. - All at once, I heard a shrill cry.

Her şey birdenbire oldu. - Everything happened all at once.

all at once
aniden

Aniden bir patlama oldu. - All at once there was an explosion.

Aniden bir feryat duydum. - All at once, I heard a cry.

all at once
hep birden

Hep birden koşmaya başladılar. - They began to run all at once.

as soon as
eder etmez

Muhabirler Tom mahkeme salonunu terk eder etmez sorular sormaya başladı. - The reporters started asking Tom questions as soon as he left the courtroom.

Gemi hareket eder etmez, onu deniz tuttu. - As soon as the ship began to move, he got seasick.

as soon as
hemen

Tartışma sona erer ermez, ben hemen ofisten ayrıldım. - As soon as the argument ended, I left the office forthwith.

Bu e-postayı görür görmez lütfen hemen cevapla. - As soon as you see this E-mail please reply right away.

at once
aynı zamanda

Aynı zamanda iki şeyi yapamazsın. - You can't do two things at once.

at once
akabinde
at once
aniden

Aniden gökyüzü karardı ve yağmur başladı. - All at once the sky became dark and it started to rain.

Aniden bir silah sesi duyduk. - All at once we heard a shot.

for once
bir kerelik

Bir kerelik hatalı olduğunuzu umalım. - Let's hope you're wrong for once.

formerly
eskiden

Tom eskiden bir banka katibiydi. - Tom was formerly a bank clerk.

Eskiden bu kent güzeldi. - Formerly, this city was beautiful.

formerly
önceden
give sb the once-over
birine şöyle bir göz atmak
all-at-once-ness
Aynı anda yaşanabilirlik. Bu kelime Marshall McLuhan tarafından all-at-önce-ness kelimelerinden oluşturulan bir kelimedir ve kamusal söylem ile televizyon çağının aynı andalığını vurgulamaktadır
at least once
en az bir kez
at once
bir defada

Sibirya Demiryolu, dünyadaki bir defada en uzun ve en iyi bilinen demiryoludur. - The Siberian Railway is at once the longest and best known railway in the world.

Kimse bir defada iki şeyi yapamaz. - Nobody can do two things at once.

at once, with one blow
Birdenbire, bir darbe ile
awaken once again
bir kez daha uyandırmak
every once in a while
(deyim) Arada sırada

Alice calls us every now and then.

for once
bir kere

Bir kereliğine Tom'a katılıyorum. - For once, I agree with Tom.

Bir kerelik hatalı olduğunuzu umalım. - Let's hope you're wrong for once.

for once
bir kere, bir keresinde, bir defasında
formerly
Eskiden, önceden, vaktiyle, evvelce
give so. the once over
vermek çok. bir kez üzerinde
made only once
yalnızca bir kez yapılır
not once
bir kez bile
previously; once
Daha önce, bir kez
the moment that -, right away once
su an ki -, hemen bir kere
woman who has given birth only once
sadece bir kez doğum vermiş kadın
a first cousin once removed
kardeş torunu
all at once
hepsi birlikte
as soon as
-er -mez: I'll call you as soon as I reach Istanbul. İstanbul'a varır varmaz sana telefon edeceğim
as soon as
-de en kısa zamanda
at once
birden

Onlar hepsi birden gülmeye başladılar. - All at once they began to laugh.

Ne kadar zor bir şey, sevmek ve akıllı olmak, ve her ikisi birden. - How difficult a thing it is, to love, and to be wise, and both at once.

at once
aynı anda

Aynı anda ışıklar kesildi. - All at once the lights went out.

Aynı anda kaç tane iş yapabilirsin? - How many jobs can you do at once?

at once
birdenbire

Birdenbire, o konuştu. - All at once, he spoke out.

Bu birdenbire olmadı. - It didn't happen all at once.

changed once
(Bilgisayar) bir kere değişti
christmas come but once a year
(deyim) papaz bir kere pilav yer
every once in a while
arada bir
every once in a while
nadiren
every once in a while
ara sıra

Tom ara sıra Boston'a gider. - Tom goes to Boston every once in a while.

Tom ve ben ara sıra süpermarkette birbirimize rastlıyoruz. - Tom and I run into each other at the supermarket every once in a while.

flash once
(Bilgisayar) bir kez yanıp sön
flash once, medium
(Bilgisayar) parla (orta)
flash once, slow
(Bilgisayar) parla (yavaş)
for once
bu sefer

Bir katır kadar inatçısın! Bu sefer onun haklı olduğunu kabul et. - You are as stubborn as a mule! For once, accept that she is right.

for once
bir kez

Bir kez kazanmak istiyorum. - I want to win for once.

Neden bir kez olsun bana karşı kibar olamıyorsun? - Why can't you be nice to me for once?

formerly
vaktiyle
formerly
z. eskiden
give s.t. the once
over
give s.t. the once
etrafı şöyle bir düzeltmek
give the once over
göz atmak
give the once over
çaktırmadan bakmak
he came to see us once
bir yol bize uğradı
just for once
kırk yılın başında
say that once more please
lütfen bir daha tekrarlar mısınız
scan once
(Bilgisayar) bir kez tara
this once
bu sefer

Bu seferlik bir istisna yapacağım. - I'll make an exception just this once.

Sadece bu sefer sana ödünç para vereceğim. - I will lend you money just this once.

write once optical disk
(Bilgisayar,Teknik) bir kere yazılır optik disk
write once optical disk
(WOOD) bir kere yazilir optik disk
write once read many
(Askeri) bir defa yaz hep oku
الإنجليزية - الإنجليزية
one and only one time

I have only once eaten pizza.

formerly

He was once the most handsome man around.

as soon as

We'll get a move on once we find the damn car keys!.

{a} at one time, at the same time
{n} a carnivorous quadruped of he feline genus
on one occasion; "once I ran into her"
conj. at the moment that, if ever
If you do something at once, you do it immediately. I have to go, I really must, at once Remove from the heat, add the parsley, toss and serve at once The audience at once greeted him warmly. = immediately
emphasis If something happens once and for all, it happens completely or finally. We have to resolve this matter once and for all If we act fast, we can once and for all prevent wild animals in Britain from suffering terrible cruelty
If something happens once again or once more, it happens again. Amy picked up the hairbrush and smoothed her hair once more Once again an official inquiry has spoken of weak management and ill-trained workers
At some one period of time; used indefinitely
at a previous time; "once he loved her"; "her erstwhile writing"
If something happens all at once, it happens suddenly, often when you are not expecting it to happen. All at once there was someone knocking on the door. = all of a sudden
If you have done something once or twice, you have done it a few times, but not very often. I popped my head round the door once or twice Once or twice she had caught a flash of interest in William's eyes
If something happens once another thing has happened, it happens immediately afterwards. The decision had taken about 10 seconds once he'd read a market research study Once customers come to rely on these systems they almost never take their business elsewhere
If a number of different things happen at once or all at once, they all happen at the same time. You can't be doing two things at once No bank could ever pay off its creditors if they all demanded their money at once
If something happens once, it happens one time only. I met Wilma once, briefly Since that evening I haven't once slept through the night Mary had only been to Manchester once before. Once is also a pronoun. `Have they been to visit you yet?' --- `Just the once, yeah.' Listen to us, if only this once
The ounce
belonging to some prior time; "erstwhile friend"; "our former glory"; "the once capital of the state"; "her quondam lover"
on one occasion; "once I ran into her" at a previous time; "once he loved her"; "her erstwhile writing" as soon as; "once we are home, we can rest
At any one time; often nearly equivalent to ever, if ever, or whenever; as, once kindled, it may not be quenched
If someone once did something, they did it at some time in the past. I once went camping at Lake Darling with a friend We once walked across London at two in the morning Diana had taken that path once
You use once with `a' and words like `day', `week', and `month' to indicate that something happens regularly, one time in each day, week, or month. Lung cells die and are replaced about once a week We arranged a special social event once a year to which we invited our major customers
If something was once true, it was true at some time in the past, but is no longer true. The culture minister once ran a theatre I lived there once myself, before I got married The house where she lives was once the village post office My memory isn't as good as it once was
as soon as; "once we are home, we can rest"
{i} one time, single occurrence
emphasis For once is used to emphasize that something happens on this particular occasion, especially if it has never happened before, and may never happen again. For once, dad is not complaining His smile, for once, was genuine
once in a blue moon: see moon
Once upon a time is used to indicate that something happened or existed a long time ago or in an imaginary world. It is often used at the beginning of children's stories. `Once upon a time,' he began, `there was a man who had everything.' Once upon a time, asking a woman if she has a job was quite a straightforward question
If something happens once in a while, it happens sometimes, but not very often. Earrings need to be taken out and cleaned once in a while. = occasionally
as soon as; "once we are home, we can rest
By limitation to the number one; for one time; not twice nor any number of times more than one
one time; at one point in time; in the past
ones
oones
anes
wanst
once again
again (once more, one more time)
once and for all
Finally, permanently, conclusively

They replaced the door, in hopes of correcting the sticking and squeaking once and for all.

once bitten, twice shy
One is cautious in the future if one has been hurt in the past
once in a blue moon
Never
once in a blue moon
Very rarely; very infrequently
once in a while
Occasionally; sometimes

I send her a note once in a while to let her know I'm thinking of her.

once more
Again, a further time, once again
once or twice
A small, indefinite number of times

Have you changed a tyre before? — Yes, once or twice.

once overs
plural form of once over
once upon a time
The traditional beginning of children’s stories, especially fairy tales
once you go black, you never go back
An expression assuming that once a person of another race gets in a sexual relationship with a black person they won't return to their own race
once-in-a-lifetime
That is likely to happen only once in one's lifetime

a once-in-a-lifetime opportunity to travel the world.

once-over
A quick, cursory survey or inspection
once-removed
Alternative spelling of once removed
once and for all
in a conclusive way; "we settled the problem conclusively"
once and for all
finally and forever
once and for all
In a conclusive way, conclusively
once you go black you never go back
it is a phrase saying once you have been with a black man sexually, no white man will ever be able to satisfy you
Once in Royal David's City
the title and first words of a well-known Christmas carol (=a traditional religious song)
once a month
one time every month
once a week
one time each week, once every 7 days
once again
anew; "she tried again"; "they rehearsed the scene again"
once again
another time, once more
once and again
repeatedly, over and over
once bitten twice shy
one who has been hurt in the past will be doubly careful in the future
once for all
for now and forever, once for all times
once in a blue moon
infrequently, not often, once in a while
once in a lifetime
extremely rare, will never happen again
once in a while
now and then or here and there; "he was arrogant and occasionally callous"; "open areas are only occasionally interrupted by clumps of trees"; "they visit New York on occasion"; "now and again she would take her favorite book from the shelf and read to us"; "as we drove along, the beautiful scenery now and then attracted his attention"
once in a while
occasionally, now and then, from time to time
once more
again, a second time, an additional time, one more time
once more
anew; "she tried again"; "they rehearsed the scene again"
once or twice
not very many times, few times
once upon a time
one time a very long time ago (opening of many popular fairy tales)
once-in-a-lifetime opportunity
chance of a lifetime, opportunity that will never come again
once-over
If you give something or someone the once-over, you quickly look at or examine them. She gave the apartment a once-over. give sth the/a once-over a) to look at someone or something quickly to check what they are like b) to clean or tidy something quickly
once-over
a swift cursory examination or inspection; "I gave him the once-over"
once-over
a swift cursory examination or inspection; "I gave him the once-over
all at once
Unexpectedly; without warning; all of a sudden

When all at once I saw a crowd, A host, of golden daffodils - William Wordsworth, Daffodils.

at once
Immediately; now; right away

Tell the doctor to come at once. She is having a baby.

at once
At the same time; simultaneously; together; at a time

He tried to eat four cookies at once.

first cousin once removed
A first cousin's child
first cousin once removed
A parent's first cousin
first cousins once removed
plural form of first cousin once removed
for once
For the first time, after many instances to the contrary; in a rare exception to the rule; as an exception to the usual

For once in her life she was surprised out of her reserve; she caught her girl in her arms and crushed her and her flowers against her heart, kissing the bright hair and sweet face warmly.

measure twice and cut once
One should double-check one's measurements for accuracy before cutting a piece of wood; otherwise it may be necessary to cut again, wasting time and material

Look at Carpenters! . . . In old times it was a proverb Measure twice, and cut once..

measure twice and cut once
Plan and prepare in a careful, thorough manner before taking action

Mr. Paz noted that since the onset of the credit crisis, eBay, like other companies, hasn’t been able to measure twice and cut once..

measure twice, cut once
Alternative form of measure twice and cut once
second cousin once removed
Second cousin of one’s father or mother
second cousin once removed
Son or daughter of one’s second cousin
write once
of a type of storage technology in which data, once written, cannot be erased or modified
once more
anew
at once
immediately, right now; all at once, all together, at the same time
not once
never, don't even do it one time
Write Once Read Many
(Computers) any type of storage medium that can only be written to once but can be read an unlimited number of times (such as a CD-ROM)
all at once
suddenly, at one time, simultaneously
all at once
all at the same time; "Let's say `Yes!' all at once"
all at once
without warning; "all at once, he started shouting"
at once
without delay or hesitation; with no time intervening; "he answered immediately"; "found an answer straightaway"; "an official accused of dishonesty should be suspended forthwith"; "Come here now!"
at once
simultaneously; "he took three cookies at a time"
conjunction once 2
W1S1 from the time when something happens
more than once
not just one time, more than one time
onc
Distributed applications architecture founded by Sun Microsystems and currently controlled by a consortium led by Sun The NFS protocols are part of ONC
onc
Open Network Computing Distributed applications architecture designed by Sun Microsystems, currently controlled by a consortium led by Sun The NFS protocols are part of ONC See also NFS
onc
Open Network Computing
onc
Open Network Computing A distributed applications architecture promoted and controlled by a consortium led by Sun Microsystems See DCE
onc
Open Network Computing In the context of this document, ONC refers to the type of Remote Procedure Call (RPC) interfaces in use
onc
Open Network Computing An industry standard developed by the Sun Corporation, which defines the use of Remote Procedure Calls (RPC) among connected systems
once again
eftsoons
opportunity only knocks once
there are no second chances, one must take a chance when it is possible because they won't get another chance
التركية - الإنجليزية
once
المفضلات