an instrumental composition of irregular form often incorporating improvisation

listen to the pronunciation of an instrumental composition of irregular form often incorporating improvisation
İngilizce - Türkçe

an instrumental composition of irregular form often incorporating improvisation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rhapsody
{i} rapsodi
rhapsody
bayılma
rhapsody
aşırı övgü
rhapsody
{i} heyecanlı ve duygusal konuşma
rhapsody
{i} heyecan
rhapsody
{i} coşku
rhapsody
{i} müz. rapsodi
İngilizce - İngilizce
rhapsody
an instrumental composition
sonata
an instrumental composition of irregular form often incorporating improvisation

  Heceleme

  an in·stru·men·tal com·po·si·tion of ir·re·gu·lar form of·ten in·cor·po·rat·ing im·pro·vi·sa·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ın înstrımentıl kämpızîşın ıv îregyılır fôrm ôftın înkôrpıreytîng împrävîzeyşın

  Telaffuz

  /ən ˌənstrəˈmentəl ˌkämpəˈzəsʜən əv əˈregyələr ˈfôrm ˈôftən ənˈkôrpərˌātəɴɢ ˌəmprävəˈzāsʜən/ /ən ˌɪnstrəˈmɛntəl ˌkɑːmpəˈzɪʃən əv ɪˈrɛɡjəlɜr ˈfɔːrm ˈɔːftən ɪnˈkɔːrpɜrˌeɪtɪŋ ˌɪmprɑːvɪˈzeɪʃən/