plan

listen to the pronunciation of plan
İngilizce - Türkçe

plan teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

planlamak Oğuz düğünü planlamamı istiyor. - Harun wants me to plan the wedding.
tasarlamak
plan Baloya kimi davet etmeyi planladığını bilmek istiyorum. - I want to know who you plan to ask to the prom.
{i} niyet
{f} plan yapmak Plan yapmak zorundasın. - You have to plan.
projesini yapmak
tasan
tasavvur
(Dilbilim) tasarım
tasar 5 Mart Cuma günü kararlaştırılan 10 Milyar Avroluk kurtarma planı uyarınca Güney Kıbrıs bankalarında 100,000 avronun üzerinde parası bulunan mudilerin artık tasarrufları üzerinden yüzde 9.9 vergi ödemesi gerekecek. - All depositors with over €100,000 in Southern Cypriot banks will now have to pay 9.9 percent levy on their savings as part of a €10 billion bailout plan agreed on Friday, March 15.
düşünce Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.
kasarı
josparını çizmek
kroki
taslak
düzenlemek
{f} planla İşinizi başlamadan önce planlayın. - Plan your work before you start it.
joba
working plan ilk tasarı
{f} planını çizmek
niyet maksat
ge- çici
{i} plan, düşünce, niyet, maksat
plan plannerplan yapan kimse
tertiplemek düzenlemek
(Askeri) PLAN: Genellikle bir şehir veya çok küçük bir bölgenin çok büyük ölçekli haritası
{i} tasarı
{i} proje Yeni projeyi üç saat tartıştıktan sonra, Andrew'un planının en iyi olduğu sonucuna vardık. - Having discussed the new project for three hours, we concluded that Andrew's plan was the best.
tertip
plan kurmak
yol
kurmak Büyük işleri başarmak için sadece hareket etmemeliyiz aynı zamanda hayal kurmalıyız; sadece planlamamalıyız aynı zamanda inanmalıyız. - To accomplish great things we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.
plan çizmek
program
düzenek
layiha
plan out
planlamak Oğuz düğünü planlamamı istiyor. - Harun wants me to plan the wedding.
plan in advance
önceden plan Önceden planlamalısın. - You must plan ahead.
plan of action
eylem planı Girişken bir eylem planına ihtiyacımız var. - We need an aggressive plan of action.
plan of attack
saldırı planı
plan view
plan görünümü
plan a budget
bütçe planlamak
plan ahead
önceden plan yapmak Önceden plan yapma zamanı. - It's time to plan ahead.
plan ahead
önceden planlamak Önceden planlamalısın. - You must plan ahead.
plan carefully
ölçüp biçmek
plan carefully
ölçüp tartmak
plan for landing
(Askeri) ÇIKARMA PLANI: Amfibi harekatlarda, münferit olarak hazırlanmış ve birlikte ele alındıkları zaman, gemiden kıyıya intikalin (ship to shore movement) icrası ile ilgili bütün talimatı ayrıntılı olarak gösteren deniz ve çıkarma kuvveti dokümanlarını ifade eden birleşik bir terim. Ayrıca bakınız: "landing diagram", "ship-to-shape movement"
plan identification number
(Askeri) plan tanımlama numarası
plan of action
(Askeri) faaliyet planı
plan of action
(Askeri) İŞ PLANI; HAREKAT TARZI PLANI: Verilen bir askeri vazifede kullanılacak olan teferruatlı manevra ve hareket planları. Bu plan; düşman ve dost kaynaklı, tertibat ve arazi gibi esasların tetkikine dayanır
plan of attack
(Askeri) TAARRUZ PLANI: Bir taarruzda varılacak hedefleri, asıl taarruzun istikametini, birliklerin cephe boyunca bölümünü, ateş destek unsurlarının kullanılmasını ve emniyet ve keşif tedbirlerini de ihtiva etmek üzere hazırlanan teferruatlı plan. Bir taarruz planı, bir topçu ateş planı (plan of fire) ile bir manevra planı (plan of maneuver) nı ihtiva eder
plan of campaign
(Askeri) SEFER PLANI: Düşman kuvvetleri, harekat alanları, mevcut dost kuvvetler, siyasi ve askeri hedefler vesaire hakkında elde edilebilen bilgilere dayanılarak hazırlanan etraflı ve genel mahiyette stratejik plan. Bu terimi, bir seferberliğin hazırlanmasına ait esasları hazardan itibaren düzenlemek maksadıyla yapılan ve ancak harp tehlikesinin katileşmesi halinde tatbik mevkiine konulan seferberlik planı (mobilization plan) ile karıştırmamak gerekir. Buna (campaign plan) da denir
plan of defense
(Askeri) SAVUNMA PLANI: Bir mevzii veya bölgenin düşman taarruzu karşısında savunmasını temin etmek için gerekli teferruatı da içine alacak şekilde planlanmış tertibat ve manevralar. Komutan tarafından yapılan bu planlar, kıtaların muhtelif mıntıkalara taksimi, emniyetin tesisi, ateşlerin koordine edilmesi, karşı taarruzların teferruatı vesaire gibi hususları içine alır
plan of fire
(Askeri) TOPÇU ATEŞ PLANI: Topçu ateş planı; harekat emrine ek ateş destek planının bir lahikası olup, kuvvet ateş destek planını tamamlamak için diğer ateş planları ile birleştirilir. Topçu ateş planı, genellikle beş kısımdır. Bunlar; grafik kısmı, hedef listesi, ateş zaman cetveli, kenar bilgisi ve icabında, ateş grubu cetvelidir
plan of fire
(Askeri) topçu ateş planı
plan of fire support
(Askeri) ATEŞ DESTEK PLANI: Belirli bir vazifede kıtaları desteklemek üzere tatbik edilecek topçu ateşi, baraj ateşleri, hava bombardımanları vesairenin sınırlarını gösterir ateş planı
plan of maneuver
(Askeri) MANEVRA PLANI: Bir taarruzda tatbik edilecek manevra ve hareketlere ait teferruatlı plan. Manevra planı; hedeflere nerede, ne zaman ve nasıl taarruz edileceğini; kıtaların düzeni, ast ve destek kuvvetlerine ait vazifeler vesaire gibi teferruatı ihtiva eder. Bu plan ile topçu ateş planı, taarruz planının esasını teşkil eder. Bak. "plan of attack" ve "plan of fire"
plan of the day; port of debarkation; probability of detection
(Askeri) günlük plan; boşaltma limanı; algılama olasılığı
plan on
(Fiili Deyim ) -e güvenmek , bel bağlamak
plan phase
plan aşaması
plan position indicator
(Askeri) PLAN MEVKİ GÖSTERGESİ: Kendilerini harekete geçiren cisimlere bağlı olarak radar dönüşlerini göndermeçle aynı şekilde gösteren bir katot şua lambası (ekranı)
plan protection
(Askeri) ENDÜSTRİ TESİSLERİNİN KORUNMASI: Endüstri tesisleri ile endüstri kaynak ve malzemesinin nöbetçi, parmaklık, aydınlatma, yasak bölgeler tesisi ve buna benzer diğer maddi tedbirlerle güvenliklerinin sağlanması
plan range
(Askeri) PLAN UZAKLIĞI: Hava foto keşfinde, uçağın altındaki noktadan karadaki bir nesneye (cisme) olan yatay mesafe
plan range
(Askeri) plan uzaklığı
plan view
plan görünüş
plan view
yatay kesit görünüşü
plan view
üstten görünüş
plot plan
(İnşaat) ifraz planı
plot plan
(İnşaat) parselasyon planı
according to plan
planlanana uygun bir şekilde
according to plan
planlandığı gibi
action plan
aksiyon planı
allied war plan
(Askeri) müttefik harp planı
american plan
amerika planı
block plan
(İnşaat) blok planı
block plan
(İnşaat) kütle planı
bonus plan
(Ticaret) ikramiye planı
campaign plan
(Askeri) harekat planı
capacity plan
(Ticaret) kapasite planı
city plan
şehir planı
construction plan
(İnşaat) inşaat planı
cost plan
maliyet planı
deck plan
(Askeri) güverte planı
destruction plan
(Askeri) tahrip planı
detailed plan
ayrıntılı plan Lütfen bana ayrıntılı planınızı gösterin. - Please show me your detailed plan.
develop a plan
plan oluşturmak
development plan
(İnşaat) geliştirme projesi
development plan
gelişim planı
development plan
planlı kalkınma
development plan law
(Kanun) imar yasası
disaster plan
afet planı
disaster recovery plan
(Bilgisayar) çökümden toparlanma planı
education plan
(Askeri) eğitim planı Eğitim planımızın detaylarını konuştuk. - We elaborated on our study plan.
employee ownership plan
(Ticaret) işçi mülkiyeti planı
employee share ownership plan
(Ticaret) personelin ortak olma planı
entire plan
bütün plan Bütün planımı bozuyorsun. - You're ruining my whole plan.
environment plan
(Çevre) çevre düzeni planı
grid plan
ızgara planı
grid plan
damatahtası plan
ground floor plan
(İnşaat) zemin kat planı
health plan
(Askeri) sağlık planı
house plan
(İnşaat) ev planı
incident action plan
olay hareket planı
investment plan
(Ticaret) yatırım planı
layout plan
(İnşaat) yerleşme planı
layout plan
(Askeri) konma planı
layout plan
(Askeri) yerleştirme planı
layout plan
(İnşaat) vaziyet planı
life plan
(Pisikoloji, Ruhbilim) yaşam planı
progress plan
(Politika, Siyaset) kalkınma planı
recovery plan
iyileştirme planı
redemption plan
(Ticaret) ödeme planı
relief plan
(Sanat) yardım planı
retention plan for stock
(Ticaret) stok gerileme planı
retention plan for stock
(Ticaret) stok daraltma planı
sales plan
(Ticaret) satış planı
sampling plan
(Gıda,Teknik) örnekleme planı
settlement plan
yerleşim planı
site plan
(Havacılık) mevki planı
site plan
(Askeri) saha planlama
strong mayor plan
(Politika, Siyaset) güçlü belediye planı
study plan
çalışma planı
uniform accounting plan
(Ticaret) tekdüzen hesap planı
urgent action plan
(Politika, Siyaset) acil eylem planı
weekly plan
haftalık plan
whole plan
bütün plan Bütün planımı bozuyorsun. - You're ruining my whole plan.
working plan
çalışma planı
zoning plan
(İnşaat) bölgeleme tasarı
European plan
konakçıda oda ve kahvaltı parasını beraber ödeme jüyesi
assembly plan
montaj planı
battle plan
savaş planı
commission plan
görev planı
construction plan
proje Yeni projeyi üç saat tartıştıktan sonra, Andrew'un planının en iyi olduğu sonucuna vardık. - Having discussed the new project for three hours, we concluded that Andrew's plan was the best.
construction plan
joba
development plan
imar josparı
development plan
imar planı
five-year development plan
beş yıllık kalkınma josparı
flight plan
uçuş josparı
floor plan
kat josparı
game plan
oyun planı
general plan
genel plan
ground plan
zemin planı
ground plan
temel josparı
ground plan
zemin katı josparı
ground plan
çap
installment plan
taksit usülü
instalment plan
taksit usulü
layout plan
oturum planı
layout plan
konumtasar
layout plan
vaziyet josparı
location plan
konum planı
master plan
ana plan Bana planını anlat. - Tell me your plan.
pension plan
emeklilik josparı
secret plan
gizli plan Faruk gizli planımızın farkındaydı. - Faruk was aware of our secret plan.
system level plan
sistem düzeyi planı
work plan
iş programı İş programın gerisinde. - Work is behind schedule.
Emergency Response Plan
Acil müdahale planı
abstract plan
soyut plan
defined benefit plan
(Sigorta) Maaş esaslı emeklilik planı
diversion plan
saptırma planı
earthquake plan
deprem planı
foundation plan
Kurulum planı Can you provide the foundation plans before delivery, in order to prepare the site before the playground equipments arrive?.
graduate plan
mezun planı
grid plan
karelere bölünmüş harita planı
health and safety plan
sağlık ve güvenlik planı
layout plan
YERLEŞTİRME PLANı: İnşaat, köprü kurma, mayın tarlası döşeme ve benzeri faaliyetlerin bir sistem dahilinde yapılmasını sağlayan plan. Buna sadece (layout) da denir
mevzi plan
Subdivisonal planning
open plan
açık plan
personal selling plan
Kişisel temasla ya da telefonla yapılan satış ile ilgili ziyaret planı
re-plan
yeniden plan
sequence plan
Ardıllık/ardışıklık planı
to develop plan
plan geliştirme
topographic plan
plankote
weekly lesson plan
haftalık ders programı
Türkçe - Türkçe

plan teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

(Osmanlı Dönemi) Fr. Yapı, makine, bina...gibi yapılacak şeylerin ayrı ayrı parçalarını kâğıt üzerinde gösteren çizgilerin hepsi
Bir kentin, bir yapının ya da bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim
Düşünce, niyet, maksat, tasavvur: "Aşağıda kaynaşan kalabalığa bakarak planını zihninden geçirdi."- Ö. Seyfettin
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen: "Turist akınını karşılamak için şimdiden bir plan yapmışlar."- H. Taner
Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim: "O tarihte aramızda kasaba planını yapmaya gelmiş bir iki mühendis ve mimar bulunuyordu."- R. N. Güntekin. Çekim
tasar
İngilizce - İngilizce

plan teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

People's Liberation Army Navy
A particular standardized examination taken by high-school students
A drawing showing technical details of a building, machine, etc., with unwanted details omitted, and often using symbols rather than detailed drawing to represent doors, valves, etc The plans for many important buildings were once publicly available.
To create a plan for They jointly planned the project in phases, with good detail for the first month.
A set of intended actions, through which one expects to achieve a goal He didn't really have a plan; he had a goal and a habit of control.
To intend He planned to go, but work intervened.
To design a building, machine, etc The architect planned the building for the client.
A 2-dimensional drawing of a building as seen from above with obscuring or irrelevant details such as roof removed, or of a floor of a building, revealing the internal layout; as distinct from the elevation Seen in plan, the building had numerous passageways not apparent to visitors.
{n} a scheme, project, draft, model, plot
{v} to scheme, form in design, contrive
As used anywhere in the West Eugene Wetlands Plan, the terms "the Plan", "this Plan", "West Eugene Wetlands Plan" or "the WEWP" are all references to the current West Eugene Wetlands Plan as adopted or hereafter amended Rare Animal: See definition for "rare species "
A health care program offered by the State that partially pays or reimburses the employee or retiree for covered health care services or treatments
The plan is the basis for all RECEPTOR activities, and must be created by the user before a RECEPTOR analysis can be done All things affecting the search are described in the plan: which molecules are used in the search; which atoms are used as pharmacophore points; and parameters that affect all of the molecules as a group as well as those applied only to specific molecules The plan exists as a subdirectory in the directory containing the starting MOL2 files
v t To bother about the best method of accomplishing an accidental result
means any bonus, profit-sharing, pension, retirement, thrift, savings, incentive, stock purchase, stock option, stock ownership, stock appreciation, dividend reinvestment, or similar plan; or any dividend or interest reinvestment plan or employee benefit plan as defined in Rule 405 under the Securities Act
There may be several different plan types available To see what different plan types include click on the plan type link
A method of action as text, drawing, or map
Develop strategies and plans for change, communications, training and performance measurement to maximise opportunities and minimise risks
A set of steps, procedures or programs, worked out beforehand in order to accomplish an objective or goal
The skill of outlining appropriate strategies for solving complex problems that are new to you, starting with appropriate physical laws and principles
(plan view): An orthographic projection onto a horizontal picture plane typically of the site, floor levels, and roofs of buildings See also "section"
A drawing representing any one of the floors or horizontal cross sections of a building, or the horizontal plane of any other object or area
make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack
means a record of the way something is to be accomplished; a scheme or method of procedure
A retrospective rating plan that allows adjustment of an employer's premium after a designated coverage period is completed L&I offers five plans If the claim costs prove to be less than anticipated, a partial refund of premium is made If claim costs exceed the amount anticipated, additional premium is assessed
A cave map at a reduced scale showing the details projected vertically onto a horizontal plane Survey & Mapping term Ref JJ
A disciplined, systematic approach, formulated beforehand, that results in detailed strategies, tactics and implementation steps
the ability to PLAN how to use that information, to meet your goal This continues the DESIGN and takes you all the way to implementation You should now have some feasible deadlines identified
The specific actions or mechanisms mandated by the affirmative Traditionally, plans specify resolutional mandates as well as non-resolutional logistical requirements and legislative intent for purposes of clarification
A scheme devised; a method of action or procedure expressed or described in language; a project; as, the plan of a constitution; the plan of an expedition
To scheme; to devise; to contrive; to form in design; as, to plan the conquest of a country
A draught or form; properly, a representation drawn on a plane, as a map or a chart; especially, a top view, as of a machine, or the representation or delineation of a horizontal section of anything, as of a building; a graphic representation; a diagram
{f} make a scheme, plot, design, contrive
{i} program, scheme
To form a delineation of; to draught; to represent, as by a diagram
A method; a way of procedure; a custom
have the will and intention to carry out some action; "He plans to be in graduate school next year"; "The rebels had planned turmoil and confusion"
scale drawing of a structure; "the plans for City Hall were on file" a series of steps to be carried out or goals to be accomplished; "they drew up a six-step plan"; "they discussed plans for a new bond issue" make plans for something; "He is planning a trip with his family" have the will and intention to carry out some action; "He plans to be in graduate school next year"; "The rebels had planned turmoil and confusion" make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack
make plans for something; "He is planning a trip with his family"
A plan is written ordered set of decisions, directions, policies, and a course of action to achieve a set of objectives Plans usually include graphics, maps, and descriptions of areas and projects as well as findings, assumptions, and recommendations of the planning process When adopted, "plans" become guides for administration They are not end products They are subject to change as policies change due to unfolding events, such as changing standards of life style, environmental factors, costs, and advancing technology
a series of steps to be carried out or goals to be accomplished; "they drew up a six-step plan"; "they discussed plans for a new bond issue"
A plan is a method of achieving something that you have worked out in detail beforehand. The three leaders had worked out a peace plan a detailed plan of action for restructuring the group He maintains that everything is going according to plan
scale drawing of a structure; "the plans for City Hall were on file"
make a design of; plan out in systematic, often graphic form; "design a better mousetrap"; "plan the new wing of the museum"
make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack"
an arrangement scheme; "the awkward design of the keyboard made operation difficult"; "it was an excellent design for living"; "a plan for seating guests"
A prescribed, written sequence of actions to achieve a goal, usually ordered in phases or steps with a schedule and measureable targets; defines who is responsible for achievement, who will do the work, and links to other related plans and goals By law agencies must have strategic plans, business plans, and performance plans They may also have implementation plans, program plans, project plans, management plans, office plans, personnel plans, operational plans, etc
A drawing, sketch, or diagram of any object or structure, especially, a very large-scale and considerably detailed map of a small area
The drawing of the horizontal plane of a building, cut through the walls at about three feet above a floor and looking down Also called a floor plan
An architectural drawing showing in two dimensions the arrangement of space in a building
A program or pseudo-code fragment that solves a single, well defined goal Examples would be a code fragment to sum a series of numbers or code to input words from a file until the end-of-file character is encountered [Soloway82] [Rist86] A program as a whole is described in terms of global plans (sometimes called gplans) For example, most programs can be described in terms of the following high-level global plan: Input a set of data, process the data, then output the data
A means of resource management, prepared under the Resource Management Act 1991, which sets out issues, objectives, methods and rules pertaining to the management of an area or a resource, as required or provided for by the act There are both regional and district plans, prepared by regional and territorial authorities A plan is usually defined as including a proposed plan, which has been publicly notified for submissions
A plan of something that is going to be built or made is a detailed diagram or drawing of it. when you have drawn a plan of the garden. see also planning. Dawes Plan Marshall Plan Missouri Plan Schlieffen Plan Young Plan
If you have plans, you are intending to do a particular thing. `I'm sorry,' she said. `I have plans for tonight.'
If you plan what you are going to do, you decide in detail what you are going to do, and you intend to do it. If you plan what you're going to eat, you reduce your chances of overeating He planned to leave Baghdad on Monday It would be difficult for schools to plan for the future I had been planning a trip to the West Coast A planned demonstration has been called off by its organisers
When you plan something that you are going to make, build, or create, you decide what the main parts of it will be and do a drawing of how it should be made. We are planning a new kitchen
plein
plan B
An alternative solution adopted when one's original plan does not succeed After failing to find a wife by 40, he had to rely on plan B, a mail-order bride.
plan on
To expect; to prepare future actions based on I didn't plan on Truman winning the election.
plan for sharing water
plan for dividing water among two or more groups
plan of action
A written document that consolidates all of the operational actions to be taken by various personnel in order to stabilize the incident
plan of action
A plan of action is based on the overriding environmental objectives that are to be broken down in each organisation and at each level into detailed targets and proposals for action Each action is to have one person responsible,a calculation of the time and financial resources required as well as measurable values for following up and monitoring
plan of action
a plan for actively doing something
plan of action
The goals and plans for achievement that a Jaycee chapter develops each year Usually presented to the membership in written form
plan on
If you plan on doing something, you intend to do it. They were planning on getting married
plan view
The top view of a partpiece
plan view
– Top view
plan view
Drawing of a structure with the view from overhead, looking down
plan-
Variant of plano-
plan-do-check-action
(Ticaret) (PDCA) A four step quality improvement cycle, based on a process described by Walter Shewhart, that involves continuous improvement based on analysis, design, execution and evaluation. Sometimes referred to as plan/do/study/act, it emphasizes the constant attention and reaction to factors that affect quality
New Jersey Plan
a 1787 proposal for the structure of the United States Government
according to plan
As intended; as planned; with the occurrence of any complications
action plan
A planned series of actions, tasks or steps designed to achieve an objective or goal
band plan
A plan for distributing or allocating bandwidth within a frequency spectrum
birth plan
A protocol, agreed between mother, midwives and doctors, listing options such as birth companion, position at birth, pain relief etc
business plan
A summary of how a business owner, manager, or entrepreneur intends to organize an entrepreneurial endeavor and implement activities necessary and sufficient for the venture to succeed
contingency plan
An alternative plan to be put into operation if needed, especially in case of emergencies, or if a primary plan fails
escalation plan
A plan that specifies actions be taken when the telephone queue begins to build beyond acceptable levels
floor plan
A diagram, usually to scale, showing the layout of a building
floor plan
A layout representation of where the major functional blocks of an integrated circuit will be physically placed
floor plan lending
Also known as wholesale lending, a form of retail goods inventory financing in which each loan advance is made against a specific piece of collateral
floor-plan
Attributive form of floor plan, noun
game plan
any strategy devised to reach a given objective So what is the game plan? We need to get everyone out of this alive, and I am clueless.
lesson plan
A teachers' document used to plan a lesson
master plan
A small-scale graphic outline that shows all the major elements of a project
master plan
A comprehensive document that sets out an overall strategy
open floor plan
An interior of a building constructed with few walls or obstructions, giving a communal aspect
open-plan
Having large rooms with few dividing barriers such as partitions
sail-plan
A diagram showing the number, possible arrangements, and sizes of the sails for a sailing vessel
game plan
An overall approach to achieve a major objective
open-plan
(of a room or building) having large rooms with few or no internal dividing walls
Türkçe - İngilizce

plan teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

plan The plan won't work. - Plan işe yaramayacak.
{i} schedule
design
scheme
intention
proposal
plot
arrangement
envisagement
designment
course
survey
casting
lay out
system
scenario
make-up
(Tıp) plane
plot (of a novel, short story, play)
plan; scheme; project
proposition
layout
program
programme [Brit.]
blue print
chart
set up
plan, scheme, project, design
map
idea
conspectus
project
{i} schema
game
device
dodge
cadre
drawing
blueprint
policy
model
setup
carte
rede
platform
apercu
diagram
{i} programme
arka plân
background I hear the hubbub of the children in the background. - Arka planda çocukların gürültüsünü duyuyorum.
yerine getirmek (plan vb'ni)
implement
plan dosyası
(Bilgisayar) plan file
plan suya düştü
the game is up
plan yapmak
conspire
plan yapmak
make a plan We need to make a plan. - Bir plan yapmamız gerekiyor.
plan yönetimi
plan management
plan çizmek
design
plan çizmek
plan The plan won't work. - Plan işe yaramayacak.
plan çizmek
draft
plan dışı
unplanned
Plan Direktörlüğü (Hava Kuvvetleri Birlik Komutanlığı)
(Askeri) Plans Directorate (COMAFFOR)
Plan, Harekat ve Askeri Destek Subayı/Dairesi (NG)
(Askeri) Plans, Operations, and Military Support Office(r) (NG)
plan aşaması
plan phase
plan bozulmak
(plan) to founder
plan bozulmak
(plan) to fall through
plan bozulmak
(plan) to fail
plan entegrasyon bölümleme sistemi
(Askeri) plans integration partitioning system
plan görünüş
plan view
plan hazırlamak
draw up a plan
plan hazırlamak
prepare a plan
plan kağıdı
blueprint paper
plan kurmak
to plan something; to scheme. (...)
plan kurmak
to plan You have to plan. - Plan yapmak zorundasın.
plan müşiri
(Askeri) map template
plan müşiri
(Askeri) coordinate scale
plan müşiri
(Askeri) range deflection fan
plan müşiri
(Askeri) map templet
plan oluştur
(Bilgisayar) create a plan
plan tahtası
planning board
plan tanımlama numarası
(Askeri) plan identification number
plan tatbikatı
(Askeri) map exercise
plan uzaklığı
(Askeri) plan range
plan yaparak
scheming
plan yapma
scheming
plan yapmak
plan The plan won't work. - Plan işe yaramayacak.
plan yapmak
to make a plan
plan yelpazesi
(Askeri) range deflection fan
plân yapan kimse
plotter
plân üzerinde işaretlemek
plot
arka plan
(Bilgisayar) backspace
arka plan
(Bilgisayar) backplane
arka plan
(Edebiyat) back story
beklenmedik durum plan
contingency plan We're working on a contingency plan. - Bir acil durum planı üzerinde çalışıyoruz.
european plan
room only
genel plan
(İnşaat) general layout
gizli plan
(Politika, Siyaset) conspiracy
hazırlamak (bir plan vb'ni)
work out
hazırlamak (kötü bir plan)
brew Human nails were part of the witch's brew. - İnsan tırnakları, cadı içkisinin bir parçasıydı.
idari plan
(Askeri) administrative plan
ikinci plan
second plan Venus is the second planet from the Sun. - Venüs güneşten ikinci gezegendir.
mali plan
(Ticaret) financial plan They would support his financial plan. - Onun mali planını desteklerlerdi.
mali plan
(Ticaret) financing plan
master plan
master plan
sosyal plan
social plan
taslak plan
(Askeri) tentative plan
taslak plan
(Askeri) outline plan
taslak plan
(Askeri) draft plan
teknik plan
(Askeri) design
tıbbi plan
(Askeri) medical plan
ulusal plan
(Politika, Siyaset) national plan
yakın plan
(Fotoğrafçılık) close shot
yapmak (plan)
hatch
yıllık plan
annual plan
ön plan
(Tarım) preliminary plan
ön plan
preplan
ana plan
Master plan
anahtar plan
key plan
nazım plan
(Mimarlık) Master plan
plan