zevk almak

listen to the pronunciation of zevk almak
Türkçe - İngilizce
enjoy

All animals, except man, know that the principal business of life is to enjoy it. - Bütün hayvanlar, insanın dışında, yaşamın asıl işinin ondan zevk almak olduğunu biliyor.

Every year, a hundred and fifty thousand tourists come to this island to enjoy the impressive scenery and the wonderful beaches. - Her yıl, yüz elli bin turist etkileyici manzara ve harika plajlardan zevk almak için bu adaya gelir.

gain pleasure
bask in
get pleasure
find pleasure in
delight in
relish
rejoice in
find pleasure
savor
revel
delight
take pleasure
appreciate
feast
indulge
to enjoy, to find pleasure in, to derive pleasure (from), to relish
derive pleasure
revel in
enjoy oneself
go in for
take pleasure for
to take delight in
take delight in
pleasure
zevk almak/duymak
to find pleasure in, take pleasure in, enjoy
zevk al
enjoy

Tom and Mary didn't enjoy walking in the rain. - Tom ve Mary yağmurda yürümekten zevk almadı.

He enjoyed those visits. - O, o ziyaretlerden zevk aldı.

zevk al
rejoice in
zevk al
delight in

He took delight in talking with friends. - O, arkadaşları ile konuşmaktan zevk aldı.

zevk al
{f} relish
zevk al
bask in
büyük zevk almak
get a ball out of smth
zevk alma
appreciation
zevk almak