yapay

listen to the pronunciation of yapay
Türkçe - İngilizce
artificial

Tom comes from a culture where women artificially color their lips and put holes in their earlobes. - Tom dudaklarını yapay olarak boyayan ve kulak memelerini delen kadınların bulunduğu bir kültürden geliyor.

I don't like artificial flowers. - Ben yapay çiçekleri sevmiyorum.

synthetic
(Bilgisayar) dummy
(Kimya) artifical
unauthentic
cardboard
man-made
inauthentic
(Ticaret) manmade

The Eisbach is a small manmade river in Munich. - Eisbach, Münih'teki küçük bir yapay nehirdir.

mannered
(Pisikoloji, Ruhbilim) artifact
synthetical
factitious
ersatz
spurious
artificial, synthetic " suni; affected, mannered, phoney" yapmacık
imitation
artificial, synthetic, imitation
artificial, affected
unnatural
yapay kaynak
fountain
yapay aydınlatma
artificial light
yapay bağışıklık
(Biyokimya) passive immunity
yapay böbrek
(Tıp) artificial kidney
yapay diller
artificial languages
yapay dölleme
(Arılık) instrumental insemination
yapay dölleme
(Denizbilim) artificial fertilization
yapay döllenme
(Tıp) artificial insemination
yapay elyaf
(Tekstil) man-made fibre
yapay göl
pond
yapay konuşma
(Dilbilim) speech synthesis
yapay lif
(Teknik,Tekstil) artificial fiber
yapay lif
man-made fibres
yapay olgu
artifact
yapay pist (spor)
tartan
yapay resif
(Denizbilim) artificial reef
yapay reçine
synthetic resin
yapay suyolu
canal
yapay sınır ağı
artificial neural network
yapay taş
(İnşaat,Teknik) cast stone
yapay taş
(İnşaat) artificial stone
yapay tohumlama
(Arılık) instrumental insemination
yapay uydular
artificial satellites
yapay yaşam
(Pisikoloji, Ruhbilim) artificial life
yapay yaşlandırma
artificial aging
yapay zeka
ai
yapay zeka
(Tıp) artificial limbs
yapay çevre
artificial environment
yapay çevre
(Meteoroloji) domain
yapay çim
artificial turf
yapay çimen
(Askeri) artificial grass
yapay sinir ağı
Artificial neural network
yapay ada
(Hukuk) artificial island
yapay ada
(Askeri) man made island
yapay adres
synthetic address
yapay agrega
(İnşaat,Teknik) artificial aggregate
yapay akciğer
iron lung
yapay akışmazlık
(Askeri) artificial viscosity
yapay alg bölgesi
(Askeri) artificial algae zone
yapay alkol
synthetic alcohol
yapay anten
(Elektrik, Elektronik,Teknik) dummy antenna
yapay arazi şekli
(Çevre) artificial land form
yapay atmosfer
artificial atmosphere
yapay aydınlatma
artificial lighting
yapay balık resifi
(Askeri) artificial fish reef
yapay balıkçı sineği
doctor
yapay bataklık
(Askeri) artificial marsh
yapay beslemek
drip feed
yapay beton blok
(Askeri) artificial concrete block
yapay bir dil
antido
yapay bir dil
ido
yapay bir şekilde
campily
yapay bir şekilde
factitiously
yapay burun
(Askeri) artificial headland
yapay damak
plate
yapay davranma
staginess
yapay deniz otları
(Askeri) artificial seaweed
yapay deprem
(Çevre) artificial earthquake
yapay depremsizlik
induced seismicity
yapay deri
artificial leather, imitation leather
yapay deri
artificial leather
yapay deri
imitation leather
yapay dil
artificial language
yapay diş teknisyeni
dental techinician
yapay doku
artifact
yapay doku
artefact
yapay duyu
(Havacılık) artificial feel
yapay dölleme
artificial insemination
yapay element
artificial element
yapay elmas
rhinestone
yapay elyaf
artificial fibres
yapay erkeklik organı
dildo
yapay faaliyet
(Ticaret) dummy activity
yapay grafit
Acheson graphite
yapay gramer
(Dilbilim) artificial grammar
yapay göl
artificial lake
yapay gölet
artificial pond
yapay gübre
synthetic manure
yapay hat
artificial line
yapay havalandırma
artificial ventilation
yapay havalandırma
(Askeri) artificial aeration
yapay implantlar
(Tıp) artificial implants
yapay iniş pisti
(Askeri) landing mat
yapay ipek
(Tekstil) cuprammonium silk
yapay ipek
(Teknik,Tekstil) cuprammonium rayon
yapay ipek
cumprammonium silk
yapay ipek
rayon
yapay istihbarat
(Askeri) artificial intelligency
yapay işlem
(Ticaret) artificial transaction
yapay kalp
(Tıp) artificial heart
yapay kalp pili
(Tıp) artificial cardiac pacing
yapay kanal
(Denizbilim) artificial channel
yapay kara
(Askeri) artificial landscape
yapay kauçuk
(Endüstri) factice
yapay komut
dummy instruction
yapay kriyolit
artificial cryolite
yapay kriyolit
natural cryolite
yapay kulak
artificial ear
yapay kumsal
(Askeri) artificial beach
yapay kurutma
artificial seasoning
yapay lastik
factice
yapay lif
man-made fibre
yapay liman
(Askeri) artificial harbor
yapay mafsal
artificial joint
yapay malzeme
(Tekstil) artificial material
yapay mağara
dene hole
yapay mermer
(İnşaat) graining
yapay mermer
(İnşaat) artificial marble
yapay mermer sıva
(İnşaat) marezzo
yapay mıknatıs
artificial magnet
yapay olarak
preternaturally
yapay olarak
artificially

You will have to incubate the eggs artificially. - Yumurtaları yapay olarak üretmek zorunda olacaksın.

Tom comes from a culture where women artificially color their lips and put holes in their earlobes. - Tom dudaklarını yapay olarak boyayan ve kulak memelerini delen kadınların bulunduğu bir kültürden geliyor.

yapay olarak yağmur yağdırma
rainmaking
yapay olmayan
inartificial
yapay oğul
(Arılık,Hayvan Bilim, Zooloji) artificial swarm
yapay pacemaker
(Tıp) artificial pacemaker
yapay penis
dildo

I accidentally found my sister's dildos. - Ben kazara kız kardeşimin yapay penislerini buldum.

yapay pist
tartan
yapay plastik
(Gıda) pseudoplastic
yapay radyoaktivite
artificial radioactivity
yapay reçine
artificial resin
yapay sabun
soapless soap
yapay sahil
(Askeri) artificial coast
yapay seleksiyon
artificial selection
yapay set
(Askeri) artificial bank
yapay sis
smoke screen
yapay sismisite
induced seismicity
yapay solunum
(Tıp) artificielle respiration
yapay solunum
artificial respiration
yapay su yapıları
(Jeoloji) artifical water bodies
yapay sörf bölgesi
(Askeri) artificial surf zone
yapay süet
artificial suede
yapay süslü mağara
grotto
yapay tahta
beaverboard
yapay tatlandırıcı
artificial sweetener
yapay tohumlama
artificial insemination
yapay tozlaşma
artificial pollination
yapay trafik
artificial traffic
yapay ufuk
artificial horizon
yapay us
artificial intelligence
yapay uydu
artificial satellite
yapay yaşlanma
artificial ageing
yapay zarlar
(Tıp) artificial membranes
yapay çimento
artificial cement
yapay üretim
(Denizbilim) artificial production
yapay ışık
candlelight
yapay ışık
artificial light
yapay ışık filmi
artificial light film
yapay ışınım
man-made radiation
yapay şeker
(Biyoloji) gulose
yapay şekilde
laboredly
yapay şev
(Çevre) artificial cliff
(yapay) damak
(Diş Hekimliği) dental plate
Yapay zekâ
artificial intelligence
sıcakta sertleşen yapay sakız
epoxy resin
yapay