with his back to the wall

listen to the pronunciation of with his back to the wall
İngilizce - İngilizce
in a desperate situation
with his back to the wall

    Türkçe nasıl söylenir

    wîdh hîz bäk tı dhi wôl

    Telaffuz

    /wəᴛʜ həz ˈbak tə ᴛʜē ˈwôl/ /wɪð hɪz ˈbæk tə ðiː ˈwɔːl/