to take in or include by construction or implication; to comprise; to imply

listen to the pronunciation of to take in or include by construction or implication; to comprise; to imply
İngilizce - Türkçe

to take in or include by construction or implication; to comprise; to imply teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

comprehend
kavramak

Kavramak gerçekten zor. - It's really hard to comprehend.

Bu teoriyi kavramak için benim çok zordur. - This theory is too difficult for me to comprehend.

comprehend
{f} idrak etmek
comprehend
anlamak
comprehend
-in esasını kavramak
comprehend
-in usulünü öğrenmek
comprehend
bilincine varmak
comprehend
bir konuyu kavramak
comprehend
{f} algılamak
comprehend
anla

Tom'un ne hakkında konuştuğumuzu anlayabileceğinden şüphe duyuyorum. - I doubt Tom can comprehend what we're talking about.

Yavaş yavaş çeviriler veya açıklamalar olmadan metni anlamaya başlayacaksınız. - Little by little you will begin to comprehend the text without translations or explanations.

comprehend
düşünmek
comprehend
idraklı
comprehend
{f} ihtiva etmek
comprehend
kapsam
comprehend
comprehension anlayış
comprehend
idrak olunabilir
comprehend
comprehensive geniş
comprehend
idrak

Tanrı ile konuşma arzusu saçmadır. İdrak edemediğimiz birisiyle konuşamayız. - The wish to talk to God is absurd. We cannot talk to one we cannot comprehend.

comprehend
{f} kapsamak, içine almak
İngilizce - İngilizce
comprehend
to take in or include by construction or implication; to comprise; to imply