to stun; to stupefy

listen to the pronunciation of to stun; to stupefy