to smirch or soil; to discolor; to obscure

listen to the pronunciation of to smirch or soil; to discolor; to obscure
İngilizce - Türkçe

to smirch or soil; to discolor; to obscure teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

besmirch
kirletmek
besmirch
kirlet
besmirch
{f} karalamak
besmirch
şerefine halel getirmek
besmirch
{f} lekelemek
besmirch
çamur at
besmirch
{f} pisletmek
İngilizce - İngilizce
besmirch
to smirch or soil; to discolor; to obscure