to found, to establish

listen to the pronunciation of to found, to establish
İngilizce - Türkçe
tesis etmek
to found, to establish