take s.o. into custody

listen to the pronunciation of take s.o. into custody
İngilizce - Türkçe
birini tutuklamak
take into custody
tutukla
Take into custody
gözaltına almak
take into custody
nezarete almak
take into custody
tutuklamak
İngilizce - İngilizce

take s.o. into custody teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

take into custody
arrest, imprison
take s.o. into custody