türlü

listen to the pronunciation of türlü
Türkçe - İngilizce
(güveçte) olla
mixed vegetables
various, varied, diverse, multifarious
sundry
various, diverse, assorted " muhtelif; meat and vegetable stew
hodge podge
olio
various
varied

The United States is a paradise for almost every kind of sports, thanks to its wonderfully varied climate. - Harika değişik iklimleri sayesinde, Amerika Birleşik Devletleri, hemen hemen her türlü spor için bir cennettir.

sort, kind, variety
stew made of mixed vegetables
hotchpotch
variegated
hodgepodge
assorted
diverse
stew over
(Gıda) lamb stew with vegetables
stew
multifarious
kinds

He comes into contact with all kinds of people. - Her türlü insanla bağlantı kurar.

She likes all kinds of sports. - O her türlü spor sever.

türlü türlü
diverse
türlü türlü
all sorts

All sorts of rumors were floating around about her. - Onun hakkında türlü türlü söylentiler yayılıyordu.

türlü türlü
all sorts of, miscellaneous, manifold, sundry
türlü türlü
all sorts of, all manner of
türlü türlü
manifold
türlü türlü
many kinds of
türlü türlü
divers
türlü türlü
miscellaneous
bir türlü
in no way
bir türlü
just as bad
bir türlü
in one way or another
her türlü
every

Mary had every reason to be satisfied. - Mary'nin tatmin olmak için her türlü sebebi vardı.

Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. - Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.

bir türlü
somehow
her türlü
whatever
her türlü
all kinds of

We have all kinds of time. - Her türlü zamanımız var.

This shop has all kinds of foreign-language magazines. - Bu mağaza her türlü yabancı dil dergilerine sahiptir.

Cahil ile çıkma yola getirir başına bin türlü bela
(Atasözü) Lack of experience invites trouble
Birleşmiş Milletler Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Uluslararası Sözle
(Hukuk) United Nations International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşme
(Hukuk) United Nations Convention on the Elimination of All of Forms Discrimination Against Women
başka türlü
differently; otherwise
başka türlü
other

As a result, people have got so used to being paid this way that they're uncomfortable with any other. - Sonuçta, insanlar kendilerine bu şekilde ödeme yapılmasına öyle alışmışlar ki başka türlüsünden rahatsız oluyorlar.

I tried to convince Tom otherwise. - Tom'u başka türlü ikna etmeye çalıştım.

başka türlü
else

Tom can't really do much else. - Tom gerçekten çok başka türlü yapamaz.

başka türlü göstermek
dissemble
envai türlü/çeşitli/çeşit
of various kinds
her türlü ev işi yapan kimse
bottle washer
her türlü kötülüğü yapmak
do one's worst
her türlü yola basvurarak geçinmek
live by one's wits
her türlü yürüyüşe alışkın
(at) thoroughpaced
her türlü çabayı sarfetmek
make every endeavor
her türlü çabayı sarfetmek
make every effort
kendini başka türlü göstermek
personate
kendini başka türlü tanıtma
personation
saçları iki türlü olmak
to get old
Türkçe - Türkçe
Herhangi bir yolda, herhangi bir biçimde
Herhangi bir yolda, herhangi bir biçimde: "Klasik şiirin yıkıldığından beri, şiiri, bin kişi bin türlü tarif ediyor."- Y. K. Beyatlı. Çeşitli sebzelerle pişirilen etli yemek
Çeşitli sebzelerle pişirilen etli yemek
Çeşit veya çeşitleri toplayan daha geniş bir bölüm
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif. Çeşit veya çeşitleri toplayan daha geniş bir bölüm
çeşit
tür
(Osmanlı Dönemi) FENN
türlü türlü
Çeşit çeşit
bin türlü
Birbirinden çok farklı biçimde, çok değişik biçimde
bin türlü
Birbirinden çok farklı, çok değişik
türlü