sanitary

listen to the pronunciation of sanitary
İngilizce - Türkçe
sağlıkla ilgili
hijyenik
{s} sağlık

Mülteci kamplarındaki sağlık koşulları çok kötüydü. - Sanitary conditions in the refugee camps were terrible.

sıhhi sanitary napkin kadınların adet zamanında kullandıkları ve hazırlanmış olarak eczanede satılan pamuk
sıhhi
{s} temiz

Eğer Afrika kıtasına gitmiş olsaydım en güvenli ve en temiz yer neresi olurdu? - If I was going to the African continent where would be the safest and most sanitary place?

sağlıklı
sağlığa ilişkin
sağlıksal
{s} hijenik

Hijenik ped mi yoksa tampon mu kullanmayı tercih edersiniz? - Do you prefer using sanitary napkins or tampons?

Sıhhî
umumi tuvalet [amer.]
sanitary regulations sağlık kuralları
(Askeri) SAĞLIK KORUMA
umumi tuvalet
sanitary plumbing
Sıhhi tesisat
sanitary engineering
(Tıp,Ticaret) sağlık mühendisliği
sanitary condition
sağlık şartları
sanitary napkin
âdet bezi
sanitary napkin
sıhhi peçete
sanitary towel
âdet bezi
sanitary napkins
temizlik mendili
sanitary norms
hijyen normları
sanitary pad
Kadın bağı
sanitary protection
sağlık koruma
sanitary room
temizlenme odası
sanitary towels
sıhhi havlular
sanitary tube
Sıhhi tesisat için kullanılan boru
sanitary area
(Askeri) sağlık koruma bölgesi
sanitary area
(Askeri) SAĞLIK KORUMA BÖLGESİ: Bir harekat alanında, sağlık işlerini düzenlemek maksadıyla bir tabip subayın emri altına verilen bölge
sanitary authority
sağlık makamı
sanitary authority
sağlık idaresi
sanitary band
sanitabant
sanitary corps
(Askeri) sağlık koruma sınıfı
sanitary corps
(Askeri) SAĞLIK KORUMA SINIFI: Ordu sağlık teşkilatının eski bir ismi. Halen bunun yerine, (Medical Service Corps) terimi kullanılmaktadır
sanitary cross
hastane tipi çift çatal
sanitary discharge
pis su deşarjı
sanitary faience
hastane tipi fayans
sanitary fish
(Denizbilim) temizlikçi balık
sanitary fittings
sıhhi tesisat donanımı
sanitary hushing system
sağlık atık sistemi
sanitary napkin
hijyenik kadın bağı
sanitary napkin
kadın bağı
sanitary napkin
temizlik mendili
sanitary napkin
kadınbağı
sanitary napkin
hijyenik ped
sanitary napkin
hijenik ped
sanitary order
(Askeri) SAĞLIK KORUMA EMRİ: Bir komutanlık karargahı tarafından verilen ve birlik içinde uygulanacak sağlık koruma tedbirlerini gösteren emir. Bu emir bütün birliği içine alan bir genel emir mahiyetindedir
sanitary order
(Askeri) sağlık koruma emri
sanitary pad
kadın pedi
sanitary pad
kadınbağı
sanitary pad
hijyenik ped
sanitary pipe stock
sıhhi tesisat boru bacası
sanitary pipework
sıhhi tesisat boru sistemi
sanitary pump
temiz su sağlama pompası
sanitary report
(Askeri) sağlık koruma raporu
sanitary report
(Askeri) SAĞLIK KORUMA RAPORU: Bir birlikteki sağlık koruma subayı (Medical inspector) veya baştabip tarafından komutana verilen, sağlık durumu ve sağlık koruma tedbirleriyle ilgili rapor
sanitary requirements
(Ticaret) sağlık koşullan
sanitary requirements
sağlık icapları
sanitary requirements
(Ticaret) sağlık gerekleri
sanitary requirements
sağlık şartları
sanitary shoe
içbükey köşe fayansı
sanitary stoneware
keramik sağlık gereçleri
sanitary survey
(Askeri) SAĞLIK KORUMA YOKLAMASI: Hastalığı önleyecek veya bulaşmasına engel olacak tedbirleri almak üzere, kıtalar tarafından işgal edilen sahanın sıhhi şartlarını inceleme işlemi
sanitary survey
(Askeri) sağlık koruma yoklaması
sanitary tank
pis su tankı
sanitary tapware
sıhhi tesisat armatürleri
sanitary tee
yatay bağlantı çatalı
sanitary toilet
hastane tipi klozet
sanitary towel
(Tekstil) sıhhi havlu
sanitary towel
kadın bağı
sanitary towel
hijenik ped
sanitary transport
(Askeri) hasta/yaralı taşıma
sanitary zone
sağlıklı bölge
lack of sanitary conditions
sağlığa elverişsizlik
lack of sanitary conditions
sağlığa elverişsiz
medical sanitary company
(Askeri) KORUYUCU TABABET BÖLÜĞÜ: Bak. "preventive medicine company"
minimum sanitary requirements
(Askeri) ASGARİ SAĞLIK ŞARTLARI: Bir yiyecek tahsisindeki Sağlık koruma şartlarını tespit için dikkate alınacak asgari faktörler
veterinary sanitary inspection
(Askeri) VETERİNER SAĞLIK DENETLEMESİ: Gıda maddeleri imal eden ve saklayan bir tesisin sağlık durumunu tespit amacıyla denetlenmesi
İngilizce - İngilizce
of, or relating to health
clean and free from pathogens; hygienic
Clean and practically free of microbes, so that it poses no danger of infecting something that comes into contact with it
If you say that a place is not sanitary, you mean that it is not very clean. It's not the most sanitary place one could swim. = hygienic
free from filth and pathogens; "sanitary conditions for preparing food"; "a sanitary washroom
{s} hygienic, clean, healthy; promoting hygiene or cleanliness; pertaining to cleanliness, pertaining to sanitation
See the Note under Sanatory
Sanitary means concerned with keeping things clean and healthy, especially by providing a sewage system and a clean water supply. Sanitary conditions are appalling
free from filth and pathogens; "sanitary conditions for preparing food"; "a sanitary washroom"
Of or pertaining to health; designed to secure or preserve health; relating to the preservation or restoration of health; hygienic; as, sanitary regulations
sanitary district
either of two types of civil authorities set up in England in the late 19th century to be responsible for public health
sanitary napkin
A pad of cotton or other absorbent material worn by women to absorb the menstrual flow
sanitary napkins
plural form of sanitary napkin
sanitary towel
A pad of cotton or other absorbent material worn by women to absorb the menstrual flow
sanitary towels
plural form of sanitary towel
sanitary ware
The ceramic wares often found in a bathroom/toilet including, WCs, sinks, urinals etc
sanitary landfill
Rehabilitated land in which garbage and trash have been buried; a landfill
sanitary sewer
A sanitary sewer (also called, especially in the UK, a foul sewer) is a type of underground carriage system for transporting sewage from houses or industry to treatment or disposal. In some areas, sanitary sewers are separate sewer systems specifically for the carrying of domestic and industrial wastewater, and are operated separately and independently of storm drains, which carry the runoff of rain and other water which wash into city streets. Sanitary lines generally consist of laterals (services to a particular unit), mains, and manholes (or other various forms of traps). The most commonly used sanitary pipe is SDR-35, with smaller sized laterals interconnected within a larger sized main
sanitary ware
Ceramic plumbing fixtures (as sinks, lavatories, or toilet bowls)
sanitary belt
belt that holds feminine hygiene pads
sanitary code
set of standards established and enforced by government for health requirements as in plumbing etc
sanitary condition
the state of sanitation (clean or dirty)
sanitary conditions
hygienic conditions, clean conditions, system for maintaining hygiene
sanitary cordon
barrier that marks off an area to prevent the spread of disease
sanitary engineer
one who works in developing and designing sanitation systems
sanitary engineer
An engineer specializing in the maintenance of urban environmental conditions conducive to the preservation of public health.sanitary engineering n
sanitary engineering
branch of civil engineering that deals with maintenance and development of water supply and the sewage system as well as additional public health services
sanitary landfill
a low area where waste is buried between layers of earth
sanitary napkin
a disposable absorbent pad (trade name Kotex); worn to absorb menstrual flow
sanitary napkin
A sanitary napkin is the same as a sanitary towel. A disposable pad of absorbent material worn to absorb menstrual flow
sanitary napkin
hygienic pad used by women to absorb their menstrual flow
sanitary pad
a special piece of soft material that a woman wears in her underwear for the blood when she has her period
sanitary pad
hygienic pad used by women to absorb their menstrual flow
sanitary protection
Sanitary protection is sanitary towels or tampons
sanitary towel
A sanitary towel is a pad of thick soft material which women wear to absorb the blood during their periods
sanitary towel
hygienic pad used by women to absorb their menstrual flow
sanitary ware
enamel or ceramic plumbing fixtures (toilet bowls, lavatories, sinks)
I need a sanitary napkin
Indicates that the speaker needs a sanitary napkin
rural sanitary district
a sanitary district that was established in those areas that did not have a town government
urban sanitary district
a sanitary district that was established in a municipal borough
urban sanitary districts
plural form of urban sanitary district
sanitarily
cleanly, hygienically, while maintaining a high level of cleanliness and sanitation
sanitary