from

listen to the pronunciation of from
Английский Язык - Турецкий язык
-den beri
-den
itibaren

Android uygulamaların gelişmesi bugünden itibaren mümkündür. - The development of applications for Android is possible from today.

Lütfen bugünden itibaren iki hafta içerisinde tekrar gel. - Please come again two weeks from today.

{e} den

Benim kendi deneyimlerinden, hastalık çoğunlukla uykusuzluktan kaynaklanıyor. - From my own experience, illness often comes from sleeplessness.

Denizden gelen rüzgarlar nemlidir. - Winds from the sea are humid.

edat
karşılıklı olarak
-den ötürü
(Bilgisayar) tarafından gönderilen

Allah tarafından gönderilen bir adam geldi; onun adı Yahya'ydı. - There came a man who was sent from God; his name was John.

ortalamada kullanılır
mesajın gönderileceği e-postal adresi
(Bilgisayar) noktasından

Arabam lüks değil ama beni A noktasından B noktasına götürüyor. - My car isn't fancy, but it gets me from point A to point B.

(Bilgisayar) yazan
(Bilgisayar) bu konumdan
dan

Dan'ın paraya ihtiyacı vardı ve babasından ekonomik destek istedi. - Dan needed money and sought financial relief from his father.

Dan okuldan bir arkadaşım. - Dan is a friend from school.

bir şeyin sebebini gösterir
(Bilgisayar) geçerli kaynak
bir başlangıç noktasından
(Bilgisayar) adresinden gelen
(Bilgisayar) çevrinin yapıldığı yer
(Bilgisayar) başlangıç

O bunu başlangıçtan beri biliyordu. - She knew it from the start.

Tom başlangıçtan beri haklıydı. - Tom was right from the beginning.

(bir yer)den, (bir başlangıç noktasın)dan: He's from Manisa. O Manisalı. He jumped from the branch. Daldan atladı. Her ranking rose
(Bilgisayar) gönderen

Sophie bilinmeyen bir gönderenden gelen bir başka mektup almak için can atıyordu. - Sophie had been looking forward to getting another letter from the unknown sender.

bir farkı gösterir
{e} 1. (bir yer)den, (bir başlangıç noktasın)dan: He's from Manisa. O Manisalı. He jumped from the branch. Daldan atladı. Her ranking rose
{e} dolayı

Siyah Amerikalılar, ırkçılıktan dolayı acı çekmeye devam ettiler. - Black Americans continued to suffer from racism.

Birçok öğrenci soğuk algınlığından dolayı okula gelmedi. - Several students were absent from school because of colds.

(Bilgisayar) çevirmenin yapıldığı yer
-den bu yana
(Bilgisayar) buradan

Banka buradan uzak mı? - Is the bank far from here?

Göl buradan uzun bir mesafedir. - The lake is a long way from here.

on ile yirmi arasında
beri

Tokyo'ya taşındığından beri, ben Jane'den haber almadım. - I haven't heard from Jane since she moved to Tokyo.

Yeni Zelanda'dan geri döndüğünden beri Rick'i görmedim. - I haven't seen Rick since he returned from New Zealand.

edat den
(Bilgisayar) kimden

Tom Mary'nin Fransızcayı kimden öğrendiğini merak etmeye başladı. - Tom began to wonder who Mary had learned French from.

Ve onu kimden öğrendiniz? - And who did you learn that from?

nedeniyle

Her yıl otomobil kazaları nedeniyle kaç tane insan ölüyor? - How many people die from automobile accidents each year?

O, hastalık nedeniyle okulda yoktu. - He was absent from school because of illness.

(Bilgisayar) eski

Bu eski madeni paraları ondan aldım. - I got these old coins from her.

Eski arkadaşım bana yazdı, yurt dışından dönüşü ile ilgili bilgi verdi. - My old friend wrote to me, informing me of his return from abroad.

(Bilgisayar) ilk

İlkbaharda, günler daha uzadığında ve güneş daha ısındığında, o, ilk nar bülbülünün güneyden dönüşünü bekledi. - In the spring, when the days grew longer and the sun warmer, she waited for the first robin to return from the south.

Bu bir müşteriden hediye kabul ettiğim ilk an. - This is the first time I've ever accepted a gift from a customer.

(Bilgisayar) kaynak

Böyle kirleticiler çoğunlukla otomobil motorlarındaki yakıt tüketiminden kaynaklanmaktadır. - Pollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines.

Benim kendi deneyimlerinden, hastalık çoğunlukla uykusuzluktan kaynaklanıyor. - From my own experience, illness often comes from sleeplessness.

istinaden
(Bilgisayar) yeri

Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine pachinko oynayarak tüm vaktini harcıyor. - You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job.

Ben sadece bizzat öldürdüğüm ve parçaladığım hayvanlardan et yerim. - I only eat meat from animals that I have personally killed and butchered.

(bir yer)den
-dan
yüzünden

Kaza yüzünden karışıklık ortaya çıktı. - Confusion arose from the accident.

Alice şiddetli bir baş ağrısı yüzünden işten eve erken döndü. - Alice returned home early from work with a severe headache.

--dan
from childhood çocukluktan beri
as from başlayarak
{e} den beri
gökten
from ten to twenty ondan yirmiye kadar
from above yukarıdan
from now on
bundan sonra

Bundan sonra daha dikkatli olmalısın. - You need to be more careful from now on.

Bundan sonra daha sıkı çalış. - Study harder from now on.

from there
oradan

O bir mucize olmadan oradan kaçamayacak, değil mi? - He won't be able to escape from there without a miracle, will he?

Oradan evin çatısını görebilirsin. - You can see the roof of the house from there.

from here
buradan

Banka buradan uzak mı? - Is the bank far from here?

İstasyon buradan yaklaşık üç mil. - The station is about three miles from here.

from scratch
{k} (deyim) basindan (bastan)
from to
-den -e
from to
-den -e kadar
from to
-den -e (kadar)
from whom
kimden
from within
içinde
be from
-li olmak
be from
-den gelmek
from now on
bundan böyle

Bundan böyle, görüşelim. - From now on, let's keep in touch.

Artık bundan böyle bunu bu şekilde yapacağız. - From now on, we'll do it this way.

from now on
şimdiden sonra
from scratch
sıfırdan başlayarak
from to
den e
to from
karşılıklı olarak
from now on
su andan itibaren
from now on
artık

Artık ne yapacağımı bilmiyorum. - I don't know what to do from now on.

Artık dikkatli olmak zorundayım. - I have to be careful from now on.

from of
den
from the
dan
from then on
O zamandan sonra, o zamandan bu yana, o zama nbdan beri
from which
hangi

Marco ve Maria hangi kentten geliyorlar? Maria ve Marco, Roma'dan geliyorlar. - From which city are Marco and Maria? Maria and Marco are from Rome.

Bu ayet hangi bölümden? - From which chapter is this verse?

from now on
bu günden itibaren
from now on
şimdiden sonra henceforth
from outside
dıştan
from outside
dışarıdan
from then
o zamandan
from this
bundan

Bundan kim yararlanıyor? - Who benefits from this?

Onun bisikleti bundan farklıdır. - His bicycle is different from this one.

from where
(isim)reden
from where
nereden

Sen onu nereden biliyorsun? - From where do you know him?

Onun onu tanıdığını biliyorum, ama nereden olduğunu bilmiyorum. - I know that he knows her, but I don't know from where.

from within
içten; içinden; içeriden: We'll take the city from within. Şehri içten fethedeceğiz. edat
from within
(belirli bir zaman) içinde: They'll be here
from without
dıştan
from without
dışarıdan
from you
senden

Senden küçük bir yardıma ihtiyacım var. - I need a little help from you.

Senden bu kadar iyi bir hediye beklememiştim. - I didn't expect such a nice present from you.

Английский Язык - Английский Язык
With the origin, starting point or initial reference of or at

Face away from the wall.

With the separation, exclusion or differentiation of

He knows right from wrong.

frae
Tom Leinster <T [email protected] cam ac uk>
Stephen Paul King <[email protected] com>
You use from when you are giving the reason for an opinion. She knew from experience that Dave was about to tell her the truth He sensed from the expression on her face that she had something to say
Stephen Kent <[email protected] com>
If something comes from a particular person or thing, or if you get something from them, they give it to you or they are the source of it. He appealed for information from anyone who saw the attackers. an anniversary present from his wife The results were taken from six surveys The dirt from the fields drifted like snow
or procedure, emanation, absence, separation, etc
If someone or something moves or is moved from a place, they leave it or are removed, so that they are no longer there. The guests watched as she fled from the room
Frank Bohnsack < frank [email protected]") // --> > [email protected]") // -->
With the source or provenance of or at
If you see or hear something from a particular place, you are in that place when you see it or hear it. Visitors see the painting from behind a plate glass window
felix <[email protected] de>
If something hangs or sticks out from an object, it is attached to it or held by it. Hanging from his right wrist is a heavy gold bracelet. large fans hanging from ceilings He saw the corner of a magazine sticking out from under the blanket
1) move away or be taken away -- " take some books from a library shelf " (25) 2) starting at -- "Garfield chased Marmaduke from 11: 49 p m " (229)
Out of the neighborhood of; lessening or losing proximity to; leaving behind; by reason of; out of; by aid of; used whenever departure, setting out, commencement of action, being, state, occurrence, etc
If something changes from one thing to another, it stops being the first thing and becomes the second thing. The expression on his face changed from sympathy to surprise Unemployment has fallen from 7.5 to 7.2%
"Mike Argo" <[email protected] msstate edu>
If you are back from a place or activity, you have left it and have returned to your former place. Our economics correspondent, James Morgan, is just back from Germany One afternoon when I was home from school, he asked me to come to see a movie with him
Jeff Pesis <[email protected]>
Kent Crispin <[email protected] com>
"Language Teacher, Inc " <[email protected] com>
elan
ex
off

The post office is not too far from here. - The post office isn't too far from here.

I have just returned from the post office. - I've just returned from the post office.

"Eric S Johansson" <[email protected] billerica ma us>
"Steve Kromer" <[email protected] com>
Gerd Mueller <[email protected] com>
Lothar Klein <lothar [email protected] com>
It is construed with, and indicates, the point of space or time at which the action, state, etc
Brian McMahon <[email protected] org>
If a road or railway line goes from one place to another, you can travel along it between the two places. the road from St Petersburg to Tallinn
"Al Lawrence" <[email protected]>
You can use from when you are talking about the beginning of a period of time. Breakfast is available to fishermen from 6 a.m From 1922 till 1925 she lived in Prague
A person from a particular organization works for that organization. a representative from the Israeli embassy
Tomasz Kojm <[email protected] uni torun pl>
are regarded as setting out or beginning; also, less frequently, the source, the cause, the occasion, out of which anything proceeds; the antithesis and correlative of to; as, it, is one hundred miles from Boston to Springfield; he took his sword from his side; light proceeds from the sun; separate the coarse wool from the fine; men have all sprung from Adam, and often go from good to bad, and from bad to worse; the merit of an action depends on the principle from which it proceeds; men judge of facts from personal knowledge, or from testimony
David Passmore <[email protected] org>
From is used in expressions such as away from or absent from to say that someone or something is not present in a place where they are usually found. Her husband worked away from home a lot Jo was absent from the house all the next day
From is used, especially in the expression made from, to say what substance has been used to make something. bread made from white flour. a luxurious resort built from the island's native coral stone. = out of
Aaron Laffin <[email protected] com>
Katherine Porter <[email protected] Vanderbilt edu>
If you return from a place or an activity, you return after being in that place or doing that activity. a group of men travelling home from a darts match
You use from after some verbs and nouns when mentioning the cause of something. The problem simply resulted from a difference of opinion He is suffering from eye ulcers, brought on by the intense light in Australia They really do get pleasure from spending money on other people Most of the wreckage from the 1985 quake has been cleared
From is used after verbs with meanings such as `protect', `free', `keep', and `prevent' to introduce the action that does not happen, or that someone does not want to happen. Such laws could protect the consumer from harmful or dangerous remedies 300 tons of Peruvian mangoes were kept from entering France
{e} starting in, beginning at, originating in (indicates a source); by; since; due to, caused by
You can use from when giving distances. For example, if a place is fifty miles from another place, the distance between the two places is fifty miles. The centre of the town is 4 kilometres from the station How far is it from here?
Someone who comes from a particular place lives in that place or originally lived there. Something that comes from a particular place was made in that place. Katy Jones is nineteen and comes from Birmingham. wines from Coteaux d'Aix-en-Provence
from WEAK STRONG In addition to the uses shown below, from is used in phrasal verbs such as `date from' and `grow away from'
If you take one thing or person from another, you move that thing or person so that they are no longer with the other or attached to the other. In many bone transplants, bone can be taken from other parts of the patient's body Remove the bowl from the ice and stir in the cream
If you take something from an amount, you reduce the amount by that much. The £103 is deducted from Mrs Adams' salary every month Three from six leaves three
Freda B Birnbaum <[email protected] edu>
You say from one thing to another when you are stating the range of things that are possible, or when saying that the range of things includes everything in a certain category. Over 150 companies will be there, covering everything from finance to fixtures and fittings
Thomas Henlich <[email protected] urz tu-dresden de>
are to be expressed
clare sansom <c [email protected] cryst bbk ac uk>
from scratch
From basic materials or raw ingredients

She was out of pancake mix so she had to make the batter from scratch.

from scratch
From the beginning; starting with no advantage or prior preparation

He had no money and no rich friends, so he had to build his business from scratch.

From this
hereof
From where
whence
From which
whence
From without
extrinsic
from me
originating with myself
from now on
from this day forwards, from this point on, from this moment onwards
from now on
anymore
from outside
from out of doors; belonging to another group, belonging to a different area
from scratch
To make something completely new
from scratch
Starting from a piece of land, and building to a completed home Remodeling, demolition, and manufactured homes are not considered to have been built "from Scratch"
from scratch
from the beginning; "he baked the torte from scratch"
from scratch
from the beginning; "he baked the torte from scratch
from where
from what place
from within
from inside
from you
originating with yourself/selves
from
Избранное