proficiency

listen to the pronunciation of proficiency
İngilizce - Türkçe
yeterlik
yeterlilik
{i} yeterlik belgesi
{i} ustalık
{i} ehliyet
uzmanlık
aşinalık
{i} ehliyet, beceri, ustalık, maharet
Yetkinlik
(Ticaret) beceri
eksperlik
proficiency test
yeterlik sınavı
proficiency exam
yeterlik sınavı
proficiency exam
Ustalık sınavı, yeterlik sınavı
proficiency flight
(Askeri) intibak uçuşu
proficiency flying
(Askeri) antrenman uçuşu
proficiency flying
(Askeri) ANTRENMAN UÇUŞU: Pilotluk melekesini muhafaza için bir Kara Ordusu pilotunun yapması gerekli uçuş. Buna "combat readiness proficiency flying" de denir
proficiency flying status
(Askeri) ANTRENMAN UÇUŞ DURUMU: Tayin edildikleri yerlerdeki görevleri yaparken uçuş melekelerini, normal olarak devam ettirmelerine imkan olmayan uçuş ehliyetli personelin, bu görevini ifa sırasında, yetkili emirler dahilinde yaptıkları uçuşlar
proficiency flying status
(Askeri) antrenman uçuş durumu
proficiency pay
(Askeri) EHLİYET BEDELİ: Bir askeri ihtisas kolunda özel bir ehliyete sahip olarak gösterilen erat sınıfından bir şahsa ödenen bir miktar para
proficiency rating
(Askeri) EHLİYET DERECELENDİRMESİ: Belirli bir aylık ehliyet bedel oranını gösteren sınıflandırma. Bak. "proficiency pay"
proficiency rating designator
(Askeri) EHLİYET DERECESİ ROZETİ: Ehliyet bedeli alan erat sınıfından personelin rütbe veya derecesine göre, parantez içinde gösterilen, o şahsa verilmiş bir ehliyet bedeli nispeti
proficiency scale
(Dilbilim) yeterlik ölçütü
proficiency testing schemes
(Ticaret) yeterlilik test programları
proficiency training
(Askeri) EHLİYET EĞİTİMİ (HV.): Bir şahsa, Hava Kuvvetleri'nin bir uzmanlık dalında kazandığı ehliyeti devam ettirme imkanı veren resmi veya görev başı şeklinde münferit eğitim
proficiency training
(Askeri) yeterlilik eğitimi
proficiency training
(Askeri) intibak eğitimi
proficiency training aircraft
(Askeri) intibak eğitimi uçağı
proficiency training aircraft
(Askeri) EHLİYET EĞİTİMİ UÇAĞI: Uçuş harici görevlere atanmış pilotların ve diğer mürettebatın eğitimini sağlamak için gerekli. olan bir uçak
cycle proficiency
bisiklet kullanma yeterliliği
proficiencies
Yeterlilikleri
combat proficiency tests
(Askeri) MUHAREBE YETERLİLİK TESTLERİ: Bir birliğin muharebeye hazırlık derecesini tespit etmek maksadıyla yapılan testler
combat readiness proficiency flying
(Askeri) ANTRENMAN UÇUŞU; MUHAREBE HAZIRLIK EHLİYETİ UÇUŞU: Bknz. "proficiency flying"
military occupational specialty proficiency examination
(Askeri) ASKERİ MESLEK İHTİSASI YETERLİK SINAVI: Belirli bir askeri meslek sahasında iş gören erlerin mesleki ehliyet derecesini tespit maksadıyla yapılan sınav. MILITARY OCCUPATIONAL SPECIALTY SPECIFICATION SERIAL NUMBER: ASKERİ MESLEK İHTİSASI NUMARASI: bkz: "military occupational specialty code"
oral proficiency interview
(Dilbilim) konuşma yeterlik sınavı
technical proficiency inspection
(Askeri) TEKNİK YETERLİK DENETLEMESİ: Bir nükleer silah depo destek veya ateş birliğinin; nükleer silah görevlerindeki harekat vecibelerini -depolama, bakım emniyet denemesi, yükleyip boşaltma ve montaj konularında standart usullere bağlı kalmakla beraber-halihazır görevinde emredilen şeklinde karşılama kabiliyetini tespit için yapılan bir denetleme. Ayrıca bak "ınspector general inspection"
İngilizce - İngilizce
Ability, skill, competence
Knowledge
an advanced state of acquirement, as in some knowledge, art, or science
Having or demonstrating a high degree of knowledge or skill in a particular area
{n} improvement, progress, profit
skillfulness in the command of fundamentals deriving from practice and familiarity; "practice greatly improves proficiency"
Ability, skill, competence, as "Proficiency in English." or "To attain (or to reach) proficiency"
level of communicative ability
This refers to how much of a particular capability a person must have to be successful in his/her work It is the degree of mastery of a skill or area of knowledge
The quality of state of being proficient; advance in the acquisition of any art, science, or knowledge; progression in knowledge; improvement; adeptness; as, to acquire proficiency in music
{i} expertise, state of having expert skills; skillfulness, adeptness; masterfulness
the quality of having great facility and competence
the quality of having great facility and competence skillfulness in the command of fundamentals deriving from practice and familiarity; "practice greatly improves proficiency
Ability to perform a specific behavior (e g , task, learning objective) to the established performance standard in order to demonstrate mastery of the behavior
If you show proficiency in something, you show ability or skill at it. Evidence of basic proficiency in English is part of the admission requirement. = ability. a good standard of ability and skill proficiency in/with/at
improve proficiency
increase knowledge, become expert at
proficiencies
plural of proficiency
showed proficiency
demonstrated capability, showed that he has skills and knowledge
proficiency