prepared in accordance with jewish religious practices

listen to the pronunciation of prepared in accordance with jewish religious practices
İngilizce - Türkçe

prepared in accordance with jewish religious practices teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in accordance with
(Askeri) e uygun olarak
in accordance with
gereğince
in accordance with
-e göre
in accordance with
e göre
in accordance with
nın gereğince
in accordance with
(Kanun) münhasır olarak
in accordance with
-ile uyumlu
in accordance with
e oranla
in accordance with
uyumlu
in accordance with
uyularak
kosher
(Gıda) museviler için turfa olmayan
kosher
turfa olmayan
kosher
(et/vb.) Yahudilere haram olmayan
kosher
temiz

Bir şey temiz değildi. - Something wasn't kosher.

kosher
(Din) (Yahudilik) Helâl olan gıda
in accordance with
göre

Oyunu yeni kurallarına göre oynadık. - We played the game in accordance with the new rules.

Japonya anayasasına göre imparator, Japon devletinin ve Japon halkının birliğinin sembolüdür. - In accordance with Japan's constitution, the emperor is a symbol of the Japanese state and the unity of the Japanese people.

in accordance with
uyarınca
in accordance with
(Avrupa Birliği) uygun olarak
in accordance with
-e göre, -e uygun olarak: Is this in accordance with your wishes? Bu isteklerinize göre mi? I acted in accordance with your instructions
in accordance with
-e uygun olarak
kosher
uygun/temiz
kosher
{s} turfa olmayan, kaşer
kosher
{s} k.dili. dürüst
kosher
{s} temiz (yahudilerce)
kosher
{s} yahudi inançlarına uygun hazırlanan
İngilizce - İngilizce
kosher
in accordance with
in agreement with, in accord with, in conformity with
in accordance with
in agreement with, complying with
in accordance with
A term used to imply that an activity, course of action, or statement complies with a law, regulation, standard, or reference document
in accordance with
per
in accordance with
as per
prepared in accordance with jewish religious practices

  Heceleme

  pre·pared in ac·cord·ance with Jew·ish re·li·gious practices

  Türkçe nasıl söylenir

  priperd în ıkôrdıns wîdh cuîş rilîcıs präktısız

  Telaffuz

  /prēˈperd ən əˈkôrdəns wəᴛʜ ˈʤo͞oəsʜ rēˈləʤəs ˈpraktəsəz/ /priːˈpɛrd ɪn əˈkɔːrdəns wɪð ˈʤuːɪʃ riːˈlɪʤəs ˈpræktəsəz/

  Günün kelimesi

  mecca