personnel

listen to the pronunciation of personnel
İngilizce - Türkçe
eleman
personel

Personelin geri kalanı haber verilmeden işten atıldı. - The rest of the personnel were fired without notice.

Merhaba, bu personel bölümü mü? - Hello, is this the personnel department?

çalışan
elemanlar
görevliler
{i} çalışanlar
(İnşaat) kişisel
bir müessesenin bütün memurları
(Askeri) PERSONEL: Askeri veya sivil sahada, verilen bir vazifeyi yerine getirebilecek kabiliyete sahip olmaları gereken kimseler
{i} kadro
personnel computer
kişisel bilgisayar
personnel management
insan kaynakları yönetimi
personnel department
personel kısmı
personnel management
personel yönetimi
personnel manager
personel müdürü
personnel specification
personel özellikleri
personnel turnover
İşe girip çıkan eleman sayısı; personel devir oranı
Personnel Status Monitoring System
(Askeri) Personel Durum İzleme Sistemi
personnel accounting symbol
(Askeri) personel muhasebe sembolü
personnel allotment voucher
(Askeri) PERSONEL TAHSİSAT BELGESİ
personnel assignment office
(Askeri) personel tayin şube
personnel assistance point
(Askeri) personel yardım noktası
personnel authorization
(Askeri) PERSONEL KULLANMA YETKİSİ: Bak. "manpower authorzation voucher"
personnel authorization
(Askeri) personel kullanma yetkisi
personnel carrier
(Askeri) PERSONEL TAŞIMA ARACI: Kıtalarla teçhizatını taşımak için kullanılan motorlu araç. Zırhlı da olabilir. Bak. "carrier"
personnel ceiling
(Askeri) PERSONEL TAHDİDİ; PERSONEL SINIRLAMASI: Bak. "manpower authorization voucher"
personnel ceiling
(Askeri) personel sınırlaması
personnel ceiling
(Askeri) personel tahdidi
personnel center
(Askeri) PERSONEL MERKEZİ: Aşağıdaki personel işlem merkezlerinden iki veya daha çoğu üzerinde idari kontrol sağlayan 1nci sınıf faaliyet merkezi, kabul ve sevk merkezi (reception station) denizaşırı personel güçlendirme merkezi (returnee assignment station), terhis ve fiili hizmete ayırma merkezi (transfer station)
personnel centre
(Askeri) personel merkezi
personnel certification
(Ticaret) personel belgelendirme
personnel classification
(Askeri) personel sınıflandırması
personnel classification
(Askeri) PERSONEL SINIFLANDIRMASI: Bir şahsın, niteliklerinden, hizmet icaplarına uygun şekilde, azami derecede faydalanılacak görev yerlerine tayini için, fikri ve bedeni kabiliyetlerini, temayüllerini, tahsilini, istidatlarını, beden yetersizliklerini, meslek hayatını ve askeri tecrübesini değerlendirme ve bu değerlendirme çalışmalarını devamlı yürütme işlemi
personnel command (Army)
(Askeri) personel komutanlığı (Kara Kuvvetleri)
personnel compensation
(Askeri) PERSONEL TAZMİNATI
personnel control facility
(Askeri) personel kontrol imkanı
personnel control team
(Askeri) personel kontrol timi
personnel decontamination station
(Askeri) BULAŞICI MADDELERDEN TEMİZLEME İSTASYONU: Personeli bulaşıcı maddelerden temizleme için kurulan tesis. Bu istasyon; taktik durumun müsaadesi nispetinde ilerde, bir tıbbi yardım istasyonu yakınında ve suyu bulunan bir yerde kurulur. Kirlenmiş giyecekler, burada temizlenmiş giyeceklerle değiştirilir
personnel department
personel bölümü
personnel department
(Ticaret) personel servisi
personnel directorate
personel müdürlüğü
personnel division
(Askeri) personel başkanlığı
personnel division
(Askeri) PERSONEL BAŞKANLIĞI: Ordu personelinin kişisel işleriyle meşgul olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Heyetinin bir bölümü
personnel dosimetry
(Çevre) personel doz ölçeri
personnel elevator
personel asansörü
personnel error
(Askeri) ŞAHSİ KÜÇÜK HATA: Bir atışla, şahsa münhasır reaksiyonlardan veya noksan eğitimden dolayı yapılan küçük ve kaçınılmaz hata. Aynı nedenlerin doğurduğu ve münasip ihtimamla kaçınılabilecek olan hatalara şahsi büyük hata (mistake) denir
personnel exchange program
(Askeri) personel mübadele programı
personnel expense
(Ticaret) personel gideri
personnel geographic location
(Askeri) personel coğrafi mevkisi
personnel increment number
(Askeri) personel artış sayısı
personnel information system
(Askeri) personel bilgi sistemi
personnel information system (PERSINS) personel activity
(Askeri) personel bilgi sistemi (PERSINS) personel faaliyeti
personnel management
personel müdürlüğü
personnel management officer
(Askeri) PERSONEL MANAJMAN SUBAYI: Mensup olduğu teşkil ve ast birliklerinde, askeri personel MANAJMAN sisteminin hedeflerini gerçekleştirmek maksadıyla ordu, kolordu, tümen, eğitim merkezi veya benzeri birlik veya tesiste göreve atanmış subay
personnel management officer
(Askeri) personel yönetim subayı
personnel mine
(Askeri) PERSONEL MAYINI; ANTİPERSONEL MAYIN: Bak. "antipersonnel mine"
personnel monitoring
(Nükleer Bilimler) bireysel ölçüm
personnel monitoring
(Çevre) personel izlemesi
personnel movement
(Ticaret) personel hareketi
personnel of changing
(Askeri) değiştirme personeli
personnel officer
(Askeri) PERSONEL SUBAYI: Bir teşkilde, personele ait kayıtların tutulmasıyla görevlendirilmiş subay. Bir birliğin emir subayı yardımcısı (assistant adjutant) genel olarak, o birliğin personel subayıdır
personnel officer
(Askeri) personel subayı
personnel procurement
(Askeri) personel tedariki
personnel procurement
(Askeri) PERSONEL TEDARİKİ: Orduya personel tedarikine ait bir programın tatbiki ile ilgili faaliyetler
personnel psychology
personel psikolojisi
personnel reaction time
(Askeri) (NUCLEAR) PERSONEL TEPKİ ZAMANI (NÜKLEER): Bir nükleer taarruz uyarısından sonra, önceden tespit edilmiş koruyucu tedbirlerin personel tarafından alınması için geçen zaman
personnel reaction time
(Askeri) personel tepki zamanı
personnel reaction time
(Çevre) personel reaksiyon zamanı
personnel readiness date
(Askeri) PERSONEL HAZIR BULUNDURMA TARİHİ: Bak. "readiness date"
personnel readiness division; Presidential review directive
(Askeri) personel hazır bulunma tümeni; Başkanın Gözden Geçirme Direktifi
personnel record
(Ticaret) personel sicili
personnel record(s)
(Ticaret) personel sicili
personnel recovery; Phoenix Raven; primary zone; production requirement; program
(Askeri) personel tahliyesi; Phoenix Raven; esas bölge; üretim ihtiyacı; program incelemesi
personnel reform
(Ticaret) personel reformu
personnel reliability program
(Askeri) personel güvenilebilirlik programı
personnel research
(Ticaret) personel araştırması
personnel research test
(Askeri) PERSONEL ARAŞTIRMA TESTİ
personnel resources file; pulse repetition frequency
(Askeri) personel kaynak dosyası; pals tekrarlama frekansı
personnel roster
(Askeri) personel çizelgesi
personnel roster
(Askeri) PERSONEL ÇİZELGESİ: Bir teşkile atanmış veya birliğin emrine verilmiş fertlerin isim, rütbe, sicil veya askerlik numaraları ile o günkü durumlarını gösterir çizelge
personnel safety
personel güvenliği
personnel safety system
(Çevre) personel güvenlik sistemi
personnel section
(Askeri) PERSONEL KISMI; 1. NCİ KISIM; S-1: Tugay hariç daha küçük birliklerde tek tek personel kanunlarıyla meşgul olan kısım
personnel security investigation
(Askeri) PERSONEL GÜVENLİK SORUŞTURMASI: Sadakat, karakter, duygusal denge ve güvenirlik ile ilişkili bir emniyet durumu için güvenilirlik ve uygunluk ile ilintili olarak bir kimsenin faaliyetleri hakkında uygun bilgiyi toplamak üzere yapılan soruşturma
personnel security investigation
(Askeri) personel güvenlik araştırması
personnel security programme
(Askeri) personel güvenlik programı
personnel selection research
(Askeri) PERSONEL SEÇİMİ ARAŞTIRMASI: Büyük bir istekli grubundan, başarılı eğitim veya görevler için, en iyi adayların seçilmesine imkan verecek psikolojik ve psikometrik usullerin geliştirilmesi. Bir personel meselesinin halli için ele alınan seçim şeklinin uygunluğu; eğitim veya görev için lüzumlu personel miktarı, fiilen mevcut personel miktarı, görev için gerekli personel niteliği ve görevin önemi gibi faktörlere bağlıdır
personnel service
(Ticaret) personel hizmeti
personnel shelter
(Askeri) PERSONEL SIĞINAĞI: Personeli biyolojik ve radyolojik taarruzlarla kimya taarruzlarına karşı koruyan sığınak
personnel shelter
(Askeri) personel sığınağı
personnel specification
(Askeri) personel özelliği
personnel subsystem
(Askeri) TALİ SİSTEM PERSONELİ: Bir sistemin bünyesi içindeki madeni aksamın çalıştırılması, bakımı ve kontrolü için eğitilmiş personel
personnel support for contingency operations
(Askeri) muhtemel harekat için personel desteği
personnel utilization research
(Askeri) PERSONELDEN FAYDALANMA ARAŞTIRMASI: Beşeri faktörlerle bilgi ve metotların; iş üzerindeki ferdi ve toplu halde personel verimini yükseltmeyi, insan ve makine imkan ve kabiliyetleri ile döner ihtiyaçların psikolojik ve işleyiş sınırları ve -işin olağanüstü ve tipik şartları dahil çevre çalışma faktörleri arasındaki lüzumlu dengeyi hesaplamayı hedef tutan geliştirme çalışması
personnel voucher
(Askeri) PERSONEL BELGESİ
personnel vulnerability condition
(Askeri) PERSONEL HASSASİYET DERECESİ: Personelin nükleer silah etkilerinden korunma derecesi. Risk dereceleri ile yakından ilgili üç durum vardır: İkaz edilmiş korunmuş (warned protected), ikaz edilmiş açıkta (warned exposed) ve ikaz edilmemiş açıkta (unwarned exposed)
personnel working file
(Askeri) personel iş kütüğü
permissive action link; personnel allowance list; program assembler language
(Askeri) ateşlemeyi geciktirme düzeni; personel istihkak listesi; assembler programlama dili
army personnel
askeri personel
assigned personnel
(Askeri) atanan personel
contracted personnel
(Askeri) sözleşmeli personel
health personnel
(Tıp) sağlık personeli
international personnel
(Askeri) uluslararası personel
justice personnel
(Kanun) adalet personeli
medical personnel
sağlık personeli
need for personnel
(Ticaret) eleman ihtiyacı
qualified personnel
(Ticaret) kalifiye personel
computer personnel
bilgisayar personeli
flying personnel
uçuş personeli
maintenance personnel
bakım personeli
management personnel
yönetim kadrosu
military personnel
askeri personel
Chartered Institute of Personnel and Development
Personel ve Gelişim Uzmanları Enstitüsü
accounting personnel
muhasebe personeli
authorised personnel
Yetkili personel
experienced personnel
deneyimli personel
ground personnel
yer personeli, uçmayan personel
health service personnel
sağlık servis personeli
library personnel
kütüphane personeli
surrendered enemy personnel
teslim düşman personel
Air Force Personnel Center
(Askeri) Hava Kuvvetleri Personel Merkezi
Army or Marine Corps component manpower or personnel staff officer (Army divisio
(Askeri) Kara Kuvvetleri veya Birleşik Devletler Deniz Piyade (Teşkilatı) Kuvveti unsur insan gücü veya personel karargah subayı (Kara Kuvvetleri tümeni veya daha yüksek karargahı, Birleşik Devletler Deniz Piyade (Teşkilatı) Kuvveti tugayı veya daha yüksek karargahı); personelden sorumlu kurmay başkan yardımcısı
Consolidated Base Personnel Office
(Askeri) Konsolide Üs Personel Ofisi
Defense Officer Personnel Management Act
(Askeri) Savunma Bakanlığı Subay Personel Yönetim Yasası
Defense Personnel Support Center
(Askeri) Savunma Bakanlığı Personel Destek Merkezi
Defense Prisoner of War (POW)/Missing Personnel (MP) Office
(Askeri) Savunma Bakanlığı Savaş Esiri (POW)/Kayıp Personel (MP) Ofisi
Deputy Chief of Staff for Personnel, United States Air Force
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Personel Başkanı Yardımcısı
Deputy Chief of Staff for Personnel, United States Army
(Askeri) Personel Başkanı Yardımcısı, Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri
Federal personnel manual
(Askeri) Federal personel elkitabı
Naval Reserve Personnel Center
(Askeri) Deniz Kuvvetleri Yedek Personel Merkezi
Navy component manpower or personnel staff officer
(Askeri) Deniz Kuvvetleri unsuru insan gücü veya personel karargah subayı
Office of Personnel Management; operations per minute
(Askeri) Personel İdare Bürosu; harekat / dakika
Office of the Deputy Chief of Staff for Personnel (Army)
(Askeri) Personel Daire Başkan Yardımcısı Bürosu (Kara Kuvvetleri)
Reserve Component common personnel data system
(Askeri) İhtiyat Unsuru ortak personel veri sistemi
United States Army Reserve Personnel Center
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri İhtiyat Personel Merkezi
administrative and personnel
(Askeri) idari ve personel
administrative personnel
yönetimsel görevli
advances to personnel
(Ticaret) personele verilen avanslar
aerial port commander; armored personnel carrier; assign preprogrammed conferenc
(Askeri) hava limanı komutanı; Zırhlı Personel Taşıyıcı; önceden programlanmış konferans listesi tahsisi
allied health personnel
(Tıp) yardımcı sağlık personeli
anti personnel
insan öldürmeye yönelik
anti personnel
insan yaralayıcı
appoint personnel
personel atamak
armored personnel carrier
(Askeri) ZIRHLI PERSONEL TAŞITI: Esas olarak taktik harekat esnasında personeli ve teçhizatını taşımak için kullanılan hafif zırhlı, yüksek derecede çevik, tam paletli, amfibi ve havadan indirilebilir taşıt. Üretim tadilatları ve özel kitlerin uygulanması bu araçları havan taşıyıcısı, komuta yeri, alev makinası, uçaksavar topçu şasisi veya sınırlı kurtarma aracı olarak kullanmamıza imkan vermektedir
army personnel classification system
(Askeri) ORDU PERSONEL SINIFLANDIRMA SİSTEMİ: Ordu personel sınıflandırmasında uygulanan sistem
army personnel with air force
(Askeri) HAVA KUVVETLERİNDE GÖREVLİ KARA PERSONELİ: Hava kuvvetlerinde orduya ait işleri yapmak için, tek tek veya birlik halinde Hava kuvvetleri emrine verilen veya kuruluşuna atanan ordu subay, astsubay veya erleri. Bunlar, yine ordu kuvvetine. dahil bulunurlar
assign personnel
personel atamak
assigned personnel
(Askeri) ATANMIŞ PERSONEL, ATANAN PERSONEL
availability of personnel
(Askeri) elde mevcut personel
chief of personnel
(Askeri) personel başkanı
civilian personnel division
(Askeri) SİVİL MEMURLAR ŞUBESİ; SİVİL PERSONEL ŞUBESİ
civilian personnel management
(Askeri) SİVİL PERSONEL MANAJMANI; SİVİL PERSONEL YÖNETİMİ: Tecrübeli ve sivil bir iş gücünün geliştirilmesi ve yönetimi; Bu yönetim; personel tedarik ve yerleştirmeyi, iş değerlendirmesi ve ücret tahsilini, teşvik primlerini, haberleşmeyi, memur münasebetleri ve moral konusunu verim takdirini, eğitimi ve meslek geliştirmesini içine alır
civilian personnel manual
(Askeri) sivil personel el kitabı
civilian personnel office
(Askeri) SİVİL PERSONEL DAİRESİ
civilian personnel regulations
(Askeri) SİVİL PERSONEL YÖNETMELİĞİ
contract technical service personnel
(Askeri) SÖZLEŞME TEKNİK HİZMETLER PERSONELİ: Yeni kabul edilmiş malzemeyi kullanacak personelin bu malzemenin montaj, işletme bakım ve lojistik desteğinde yetiştirilmesinde yardımcı olmak üzere, müteahhit tarafından bir kuvvet komutanlığına temin edilen aşağıdaki kategorilerde yetişmiş kalifiye personel: 1) İmalatçılara mensup temsilciler (mühendis, teknisyen veya montajcı), 2) Sözleşme sahra teknisyeni (teknisyen, Askeri Yardım Programı Öğretmeni, Müşavir veya Mühendis), 3) Sözleşme teknik öğretmeni (sınıf okulu öğretmeni)
corporate personnel
(Ticaret) şirket personeli
costs of personnel
(Politika, Siyaset) personel giderleri
custodial personnel
(Askeri) MUHAFAZA PERSONELİ: Disiplin cezaevi, ıslah merkezi veya diğer hapis yerlerinde muhafaza görevi olan personel
director of personnel and administration
(Askeri) PERSONEL BAŞKANI: A. B. D. Kara Kuvvetleri Karargah heyetine bağlı ve personel işleriyle görevli subay
egress qualified personnel
(Askeri) egres ihtisaslı personel
en route personnel
(Askeri) YENİ KITALARINA GİTMEKTE OLAN PERSONEL: Denizaşırı bir komutanlık veya limandan ayrılmış olmakla beraber, ayrıldığı komutanlığın kuvvesine dahil olan personel
enlisted personnel
(Askeri) ERAT SINIFINA MENSUP ŞAHISLAR, ERAT: Bak. "enlisted person"
filler personnel
(Askeri) SIRA ERATI: Hiçbir tecrübe veya uzmanlık eğitimine ihtiyaç olmayan görevleri yapan ve eğitimin asgari esaslarına vakıf olan erat. Buna evvelce (basic) denirdi
filler personnel
(Askeri) sıra eratı
foreign excess personnel property
(Askeri) ANAYURT DIŞI MENKUL ORDU MALI FAZLASI: Bak. "foreign excess"
guest military personnel
(Askeri) misafir askeri personel
gunnery personnel
(Askeri) ATEŞ İDARE PERSONELİ: Atış esaslarının hazırlanmasında, taburun bataryalarının atışını bir merkezden kontrol edebilmek için lüzumlu diğer unsurların tayininde bir topçu taburu ateş idare merkezine ait işleri gören personel
gunnery personnel
(Askeri) ateş idare personeli
hazards of electromagnetic radiation to personnel
(Askeri) elektromanyetik radyasyonun personele olumsuz etkileri
hotel front desk personnel
otel ön büro personeli
international military personnel
(Askeri) ULUSLARARASI ASKERİ PERSONEL: Yetkili uluslararası askeri makamlara tayin edilmiş veya atanmış askeri şahıslar
international personnel
(Askeri) ULUSLARARASI PERSONEL: Yetkili uluslararası makamlara atanmış veya tayin edilmiş askeri veya sivil şahıslar
isolated personnel report
(Askeri) tecrit edilmiş personel raporu
joint personnel asset visibility
(Askeri) müşterek personel malzeme görüşü
joint personnel receiving center; joint personnel reception center
(Askeri) müşterek personel alım merkezi; müşterek personel kabul merkezi
joint personnel status and casualty report
(Askeri) müşterek personel durum ve zayiat raporu
joint personnel training and tracking activity
(Askeri) müşterek personel eğitim ve izleme faaliyeti
landing craft personnel (large)
(Askeri) çıkarma aracı personeli (geniş)
landing craft, vehicle, personnel
(Askeri) araç ve personel çıkarma aracı
liberated personnel
(Askeri) ESARETTEN KURTARILAN PERSONEL: Hürriyete kavuşturulan personel. Düşman elinde esirken, herhangi bir şekilde bu esaretten kurtarılan personel. Bu terim; esaret kaçağı (escaper) ve düşmana yakalanmayan (evader) terimleri ile karıştırılmamalıdır
local executive personnel
yerel yönetim personeli
manpower and personnel directorate of a joint staff
(Askeri) müşterek karargah insan gücü ve personel başkanlığı
manpower and personnel module
(Askeri) insan gücü ve personel modülü
militarized female personnel
(Askeri) ASKERİ KADIN PERSONELİ: ABD ordusunda kayıtlı veya tayin edilmiş kadınlar. Bunların, muvazzaf ordudaki er ve subaylarınkine tekabül eden rütbe ve dereceleri vardır. Ordu sağlık teşkilatına mensup diyet hemşireleri (dietitians) ve fizik tedavi teknisyenleri (physical therapy aids) ile ordu hemşire sınıfı (Army Nurse Corps) mensupları da buna dahildir
military personnel management
(Askeri) ASKERİ PERSONEL MANAJMANI: Birlik ve teşkilin vazifesini başarı ile yerine getirmesine yardımcı olmak üzere, bütün personelin askeri görevlere seçilmesini, dağıtılmasını ve bu görevlerde kullanılmasını planlama, tertipleme gerekli emir direktifleri verip muhakeme etme işlemi. Bu işlem; askeri meslek tahlili ve kıymetlendirmesi; görev yeri sınıflandırması; personel sınıflandırma, görevlendirme ve kullanılmasını ve kara ordusu personel sisteminin başarılı şekilde işlemesi için gerekli münasip kayıt ve rapor sisteminin tutulması ile ilgili bütün usulleri içine alır
military personnel procurement officer
(Askeri) ASKERİ PERSONEL TEDARİK SUBAYI: ABD anayurt ordularının her birine birer tane atanan ve ordu bölgesindeki insan gücü temin etmekle görevli olan üstsubay. Bu subay; ordu bölgesindeki gönüllü asker alma işlerinde, ordu komutanına karşı sorumludur
nonprior service personnel
(Askeri) EVVELCE HİZMET GÖRMEMİŞ PERSONEL: Daha önceden herhangi bir askerlik görevi yapmaksızın, ABD silahlı kuvvetlerinde bir görev alan veya ABD silahlı kuvvetlerine doğrudan gönüllü olarak giren bireyler
nonunit personnel generator
(Askeri) birlikle ilgisi olmayan personel kaynağı
operating personnel
(Askeri) İŞLETME PERSONELİ: Kara Ordusu personel kullanma direktifleri ile idari personeli görevlerini veya esas görevleri yerine getirmek üzere tahsis ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca teşkilat ve malzeme kadro birlikleri olarak, özel surette kurulmuş olmaları hali müstesna-kuruluş dışı kadro birlikleri halinde teşkil edilmiş askeri personel
overhead personnel
(Askeri) İDARİ DESTEK PERSONELİ: Bak. "overhead"
payable personnel
(Ticaret) personele borçlar
pipeline personnel
(Askeri) İKMAL VE TAHLİYE KANALI PERSONELİ: İkmal ve tahliye kanalında bulunan personel
prisoner of war personnel record
(Askeri) HARP ESİRİ PERSONEL KAYDI: Cenevre Sözleşmesi tarafından gerekli kılınanların içerildiği, harp esirinin fotoğrafı, parmak izleri ve diğer ilgili kişisel bilgilerinin kaydedildiği bir form
protected personnel
(Askeri) ESİR MUAMELESİ GÖRMEYEN PERSONEL: Bak. "protected persons"
pupil personnel services
öğrenci kişilik hizmetleri
receivable from personnel
(Ticaret) personelden alacaklar
regular personnel
(Askeri) muvazzaf personel
reimbursable nato military personnel
(Askeri) KABUL EDEN ÜLKE TARAFINDAN NATO'DA GÖREVLENDİRİLMİŞ VE İLGİLİ ÜLKEYE NATO ULUSLARARASI BÜTÇESİNDEN MASRAFI GERİ ÖDENEN BİR ASKERİ PERSONEL KATEGORİSİ
reimbursable personnel
(Askeri) ÖDEMELİ HİZMET PERSONELİ: Bunlar ikiye ayrılır: (1) Milli savunma bakanlığı dışındaki bir hükümet müessesesi adına görev yapmak üzere kendilerine yetki verilmiş olan, ve bu hizmetler için kara kuvvetleri komutanlığınca bu şahısları kullanan müesseseden ücret alınan askeri personel. (2) Kara kuvvetleri komutanlığınca, komutanlığın sivil işleri olarak sınıflandırılan faaliyetler için temin edilen personel. Ayrıca bakınız: "noneffective"
retained enemy personnel
(Askeri) ALIKONMUŞ DÜŞMAN PERSONELİ: Esir kamplarında harp esirlerine yardımcı olmak üzere alıkonulan, bu arada harp esiri sayılmayıp, en azından, harp esirlerine tanınan himayeden faydalanan sağlık personeli, din işleri mensupları ve bazı hallerde Milli Kızılhaç ve Kızılay teşkilatı veya diğer yardımcı kurullar mensupları gibi, özel işleme tabi düşman personeli
retained enemy personnel
(Askeri) alıkonmuş düşman personeli
retired military personnel
emekli askeri personel
retrograde personnel
(Askeri) GERİ ÇEKİLEN PERSONEL, GERİYE ALINAN PERSONEL: Bir harekat alanından tahliye edilen personel. Bunlar, geri hizmetle görevli kişiler ve sivil personel olabilir
returned personnel
(Askeri) yurda dönen personel
returned personnel
(Askeri) YURDA DÖNEN PERSONEL: Yurt dışındaki bölgelerden anayurda gönderilen personel. Bu personel; yeniden tayin, hastahaneye yatma, terhis, acil sebepler, ehliyetli ve tecrübeli personelin yeniden dağıtılması ve kara ordusunca kabul edilmiş diğer sebeplerle gönderilmiş olabilir
rotation combat personnel
(Askeri) DEĞİŞTİRME MUHAREBE PERSONELİ, DEĞİŞTİRİLECEK MUHAREBE PERSONELİ
rotational personnel
(Askeri) MÜNAVEBE PERSONELİ: Münavebe prensiplerine uyularak, denizaşırı harekat alanlarına veya buralardan geriye sevkedilen askeri personel
scientific and engineering program personnel
(Askeri) FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI PERSONELİ: Bir bakalorya derecesi ve iş tecrübesine veya bir fen ve teknoloji ihtisasında master derecesine sahip ve Kara Ordusu tarafından araştırma ve geliştirme sahasında hemen faydalanılmaya elverişli gönüllü personel. SCIENTIFIC AND COMPUTATIONAL SUPPORTING DATA SYSTEM: BİLİMSEL VE MATEMATİK DESTEK BİLGİ SİSTEMİ: Bak. "research and developmlent supporting data system"
subversion of dod personnel
(Askeri) ABD SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YIKICI FAALİYETLER: ABD Savunma Bakanlığının askeri veya sivil personelinin bağlılığını, morallerini veya disiplinini içten yıkmak için tasarlanmış hareketler
supernumerary civilian personnel
(Askeri) İHTİYAÇ FAZLASI SİVİL PERSONEL: Daha önce uluslararası sivil bir kadroya atanmış, ancak NATO sivil personel yönetmeliğinin 45.65 maddesine raporla sayılan ve NATO statüsünü muhafaza eden uluslararası personel
tactical recovery of aircraft and personnel (Marine Corps); tactical related app
(Askeri) hava aracı ve personelin taktik kurtarılması (Deniz Piyadeleri); taktikle ilgili uygulamalar; tank, bomba taşıyıcı, adaptör ve pilonlar; terörizm arama ve analiz programı
temporary civilian personnel
(Askeri) GEÇİCİ SİVİL PERSONEL: Geçici olarak bulunmayan personelin yerine ya da ulusal veya uluslararası işgücü tavanından geçici olarak fazla personelin görevleri üstlenmesi için geçici olarak sivillerin kullanılması
temporary civilian personnel
(Askeri) geçici sivil personel
territorial personnel
(Askeri) özel bölge personeli
territorial personnel
(Askeri) ÖZEL BÖLGE PERSONELİ, TERİTORYAL PERSONEL: A. B. D. ordusundaki hizmete girişleri sırasında Porto Rico özel bölgesi, Panama Kanal ve Virgin adalarını içine alana A. B. D. özel bölgelerinde veya dış topraklarında ikamet etmekte olan şahıslar
type personnel element
(Askeri) tip personel unsuru
unit manpower personnel record
(Askeri) birlik insan gücü personel kayıdı
unit personnel and tonnage table
(Askeri) BİRLİK PERSONEL VE TONAJ ÇİZELGESİ: Muhabere yüklemesi yapmış bir geminin yükleme planına eklenen, personel miktarını ve yükün cins, hacim ve ağırlık olarak toplamını gösteren çizelge
unit personnel and tonnage table
(Askeri) birlik personel ve tonaj tablosu
İngilizce - İngilizce
employees; office staff
the force of persons collectively employed in some service
The personnel of an organization are the people who work for it. Since 1954 Japan has never dispatched military personnel abroad There has been very little renewal of personnel in higher education = staff
group of people willing to obey orders; "a public force is necessary to give security to the rights of citizens"
distinguished from matériel
tr>
{i} staff, work force; team, crew
The body of persons employed in some public service, as the army, navy, etc
The people needed to develop, operate, maintain, and support a system Human resource considerations associated with personnel include information relating to their numbers, aptitudes, grades, organizational structure, job category, biographical and training information, anthropomorphic data, and physical qualifications
The function of managing all employees in the organisation Employees include Ministerial, permanent, temporary and part-time employees, people working under scholarships, traineeships, apprenticeships and similar relationships   Includes appeals, overtime, salaries, superannuation and working hours when related to persons rather than to Industrial Relations Also includes arrangements for staff travel
All employees, regardless of their availability
the department responsible for hiring and training and placing employees and for seting policies for personnel management
Human Resources Department of a company, as in: Please take your resume to the Personnel Department
Personnel is the department in a large company or organization that deals with employees, keeps their records, and helps with any problems they might have. Her first job was in personnel. = human resources
A body of people, those usually employed in an organization or on a team as workers or staff, etc
resource
pers
personnel carrier
a vehicle for carrying soldiers
personnel carrier
a military vehicle (usually armored) for transporting military personnel and their equipment
personnel casualty
military personnel lost by death or capture
personnel department
the department responsible for hiring and training and placing employees and for seting policies for personnel management
personnel department
human resources department, department which deals with classifying workers and taking care of their on-going matters
personnel management & records division
department in the military which places workers into available jobs
personnel management corps
department in the military which places workers into available jobs
anti-personnel
Referring to devices (typically weapons) intended to harm people in particular

An anti-personnel mine will kill a soldier but is ineffective against a tank.

armored personnel carrier
An armored vehicle for carrying infantry soldiers in combat
armoured personnel carrier
Alternative spelling of armored personnel carrier
armoured personnel carriers
plural form of armoured personnel carrier
Chartered Institute of Personnel and Development
The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) is the leading professional body for those involved in the field of personnel, training and development. Membership of the CIPD is highly respected and widely accepted by employers as a requirement of practice
Army personnel management
branch of the army responsible for the administration of manpower
anti personnel bomb
bomb which is directed against enemy troops (not equipment or structures)
anti-personnel
an anti-personnel weapon is designed to hurt people rather than to damage buildings, vehicles etc
anti-personnel mine
land mine (type of explosive) designed to kill or cripple foot soldiers (as opposed to vehicles)
armored personnel carrier
An armored vehicle, usually equipped with treads, used to transport infantry
armored personnel carrier
armored vehicle for conveying soldiers
armored personnel carrier
(military) an armored vehicle (usually equipped with treads) that is used to transport infantry
armoured personnel carrier
{i} armored vehicle for conveying soldiers, armored vehicle for transporting infantry
chief of personnel branch
one in charge of military man-power
chief of personnel management corps
officer in charge of manpower allocation in the military
key personnel
The personnel considered to be of primary importance to the successful conduct of a research project The term usually applies to the senior members of the project staff
key personnel
Individuals who contribute in a substantive way to the scientific development or execution of a project, usually only the senior members of the project staff Sponsor permission is usually required to change key personnel
key personnel
It is expected that the Project Leaders of the constituent laboratories or projects will be regarded as leaders in their respective fields
key personnel
People who are critical to the project organization
key personnel
The roles and qualifications of all key project personnel should be clearly identified Funding agencies need to see WHO will be responsible for carrying out the project’s services on a daily basis
law enforcement personnel
people responsible for ensuring that citizens obey the laws (i.e. police officers)
line personnel
personnel having direct job performance responsibilities
management personnel
personnel having overall planning and direction responsibilities
military personnel
soldiers collectively
officers personnel administration
organization in charge of officers' affairs, administration of the placement and promotion of officers
salaried personnel
personnel receiving a salary
personnel