in a jesting manner

listen to the pronunciation of in a jesting manner
İngilizce - Türkçe

in a jesting manner teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
jestingly
şaka olarak
jestingly
şaka yollu
İngilizce - İngilizce
jestingly
drollingly
in a manner
in a way, in a fashion
in a jesting manner