improvement

listen to the pronunciation of improvement
İngilizce - Türkçe
ilerleme

İlerleme için hâlâ yer var. - There's still room for improvement.

O, teniste büyük bir ilerleme kaydetti. - He has made a big improvement in tennis.

gelişim

Gelişim önerileri hoş karşılanır. - Suggestions for improvements are welcomed.

{i} ıslah
{i} gelişme

Çin halkının yaşamı şimdi gittikçe iyileşmesine rağmen, gelişme için hâlâ bir neden vardır. - Although the life of Chinese people is getting better and better now, there is still room for improvement.

Türkçe konuşma ve dinlememin gelişmesi gerek. - My speaking and listening in Turkish needs improvement.

iflah
(Politika, Siyaset) ilerletme
(İnşaat) geişme
{i} düzelme
{i} düzeltme
{i} yenilik
{i} kalkındırma
{i} geliştirme; gelişme
{i} artma
(Mukavele) iyileştirme

Montaj bandında yaptığımız iyileştirmeler sonunda fiyatları düşürebilir. - The improvements we've made on the assembly line could eventually lower prices.

İyileştirmeler olacak. - There will be improvements.

gelişme/geliştirme
{i} verimli hale getirme
{i} ıslah etme
{i} iyileşme

Yavaş yavaş, kendi yazılarındaki iyileşmeyi fark edeceksin. - Little by little, you will notice improvement in your writings.

Sağlığının iyileşmesi için sigara içmeyi bıraktı. - He stopped smoking for the improvement of his health.

(Tıp) İyiye doğru gitme, düzelme
(Denizbilim) terbiye
reform
(Kanun) imar ve ihya
improvement activity
iyileştirme faliyeti
improvement activity
iyileştirme faaliyeti
improvement costs
(Ticaret) iyileştirme giderleri
improvement expenses
(Ticaret) onarım gibi masraflar
improvement line
(İnşaat) imar doğrultusu
improvement of soil
(Tarım) toprağın ıslahı
improvement technology
terbiye teknolojisi
improvement cutting
imar kesimi
improvement cutting
ayıklama kesimi
improvement cutting
imar kesimi, ayıklama kesimi
improvement development agency
iyileşme kalkınma ajansı
improvement suggestion
iyileştirme önerisi
improvement in
(Fiili Deyim ) 1- ıslah etmek 2- gelişim göstermek
improvements
ıslahat
self improvement
kendi kendini geliştirme
continuous improvement
sürekli gelişme
home improvement
ev dekorasyonu
soil improvement
(Çevre) zemin iyileştirmesi
animal improvement
hayvan ıslahı
channel improvement
kanal ıslahı
soil improvement
toprak ıslahı
standardization document improvement proposal
standartlaştırma döküman geliştirme önerisi
health improvement plan
sağlık iyileştirme planı
land improvement
arazi ıslahı
leasehold improvement
kiralanmış gelişme
mutual improvement society
karşılıklı dayanışma derneği
self-improvement
Kişşisel gelişim
self-improvement
Kişisel gelişim
standardization document improvement pro
standartlaştırma doküman geliştirme öner
structural improvement program
yapısal iyileştirme programı
suggested improvement
ıslahat önerisi, önerilmiş ıslahat
suggested improvement
Geliştirme önerisi
system improvement
sistem geliştirme
Japanese facilities improvement project
(Askeri) Japon tesislerini geliştirme projesi
capital improvement plan
kamu iyileştirme planı
capital improvement program
kamu iyileştirme programı
channel improvement
yatak ıslahı
chemical soil improvement
kimyasal toprak iyileştirmesi
combined defense improvement project
(Askeri) müşterek savunma geliştirme projesi
concealment and improvement
(Askeri) Avcı çukurlarının kazılması, inşası, gizleme
cutting improvement
(Tarım) keserek ıslah
cutting improvement
(Tarım) budayarak ıslah
deep soil improvement
(Çevre) derin zemin iyileştirmesi
foundation improvement
(Askeri) temel iyileştirmesi
foundation improvement
(Askeri) zemin ıslahı
ground improvement
zeminin iyileştirilmesi
habitat improvement
(Denizbilim) yaşamalan islahı
housing improvement
konut iyileştirme
international information program; interoperability improvement program
(Askeri) uluslar arası bilgi programı; karşılıklı işlerlik geliştirme programı
land improvement
(İnşaat) arazi iyileştirilmesi
land improvement
(Kanun) araziyi ıslah masrafları
local improvement
(Ticaret) yerel imar ve ıslahat
local improvement fund
(Ticaret) lokal onarım fonu
local improvement fund
(Ticaret) lokal geliştirme fonu
local improvement fund
(Ticaret) yerel ıslah fonu
local improvement tax
(Kanun,Ticaret) şerefiye vergisi
open for improvement
gelişime açık
open to improvement
gelişmeye açık
pasture improvement
(Tarım) mera ıslahı
port improvement
(Askeri) liman iyileştirme
port improvement plan
(Askeri) liman iyileştirme tasarımı
product improvement
(Askeri) mamul madde tadilatı
product improvement
(Askeri) MAMUL MADDE TADİLATI: Standart A, B veya sınırlı istihsal (limited production) tipi olarak sınıflandırılmış bir malzeme kaleminde, aşağıdaki hususlardan bir veya daha çoğunu yerine getirme maksadı güden bir teknik değişiklik veya herhangi bir şekilde tadilat: 1. Personel güvenliği sağlamak; 2. Kıtalar elinde kullanma safhasında ortaya çıkan ve teçhizatın tasarlandığı maksat için kullanılmasına engel olan denenmiş bir performans arızasını düzeltmek; 3. Teçhizatta ciddi hasar meydana gelmesini önlemek; 4. Genel maliyeti, bütün lojistik çalışmalar bakımından, önemli şekilde düşürmek; 5. Teçhizata güven ve teçhizatta dayanıklık derecesini önemli derecede artırmak; 6. Ciddi bir istihsal tıkanıklığını ortadan kaldırmak. 7. Bakımı önemli derecede ıslah etmek veya sadeleştirmek; 8. Daha büyük ölçüde teçhizat ve ana parça standardizasyonu sağlamak; 9. Teçhizat modelini veya çalışma şeklini değiştirmek; 10. Malzemenin kullanılmasındaki verimi önemli derecede artırmak; 11. Teçhizatı, birlikte çalışacağı daha yeni teçhizatla imtizaç edecek hale getirmek; 12. Bir maddeyi, esas olan işini görme kabiliyetinde bir düşkünlük meydana getirmeden, yeni bir işte kullanılabilir hale getirmek
product improvement program
ürün geliştirme programı
quality improvement team
(Ticaret) kalite geliştirme takımı
radar improvement plan
(Askeri) radar geliştirme planı
range improvement
(Tarım) mera ıslahı
rapid improvement
hızlı düzelme
rapid improvement
hızlı iyileşme
rapid improvement
hızlı gelişme
river improvement
(Çevre) nehir islahı
secure voice improvement program
(Askeri) güvenlik ses geliştirme programı
suggested improvement
(Askeri) UFAK TEFEK ISLAHAT: Nitelik veya performansta arzulanan fakat zaruret ifade etmeyen bir artış. Örneğin, paslanmayı önlemek için, döküm kabzaları plastik veya alüminyum ile değiştirmek
well improvement
kuyu inkişafi
well improvement
kuyu geliştirme
yield improvement plan
(Ticaret) kazanç geliştirme planı
İngilizce - İngilizce
The act of making profitable use or application of anything, or the state of being profitably employed; a turning to good account; practical application, as of a doctrine, principle, or theory, stated in a discourse

I shall make some improvement of this doctrine. -John Tillotson.

Increase; growth; progress; advance

Those vices which more particularly receive improvement by prosperity. -Robert South.

The state of being improved; betterment; advance; also, that which is improved; as, the new edition is an improvement on the old

The parts of Sinon, Camilla, and some few others, are improvements on the Greek poet. -Joseph Addison.

: A useful addition to, or modification of, a machine, manufacture, or composition
: Valuable additions or betterments, as buildings, clearings, drains, fences, etc., on premises
The act of improving; advancement or growth; promotion in desirable qualities; progress toward what is better; melioration; as, the improvement of the mind, of land, roads, etc

Exercise is the chief source of improvement in all our faculties. -Hugh Blair.

The positive effect of a process change effort
Construction of any facility for public use or services or any addition thereto, which is of special benefit to specific properties in the area served by such facility
the act of improving something; "their improvements increased the value of the property"
a change for the better; progress in development
If there is an improvement in something, it becomes better. If you make improvements to something, you make it better. the dramatic improvements in organ transplantation in recent years
on premises
{i} act of improving, state of being made better; something which enhances or improves; addition or change which adds value to something
the act of making things better
EXPENDITURE directed to a particular ASSET to improve its performance or useful life
An addition to or partial replacement of property that adds to its value, appreciably lengthens the time you can use it, or adapts it to a different use
Valuable additions to property which raise the value of the property
A valuable addition to land such as buildings, sewers, and sidewalks
A useful addition to, or modification of, a machine, manufacture, or composition
An activity undertaken based on strategic goals such as reduced cycle time, reduced cost, and customer satisfaction All improvement efforts should be linked to the strategy They are either improvements directly in mission activities (production, design, testing etc ) or in support activities for the mission There may be some overlap in these; that is ok
The organized creation of beneficial change; the attainment of unprecedented levels of performance A synonym is "breakthrough "
A useful addition to, or modification of a machine, manufacture, or composition
The act of making profitable use or applicaton of anything, or the state of being profitably employed; a turning to good account; practical application, as of a doctrine, principle, or theory, stated in a discourse
Anything done to raw land with the intention of increasing its value
Any addition or modification that increases a property's value
a condition superior to an earlier condition; "the new school represents a great improvement"
Usually some sort of manmade structure, although perhaps not always a literal "improvement"
The positive effect of a process change effort Improvement may result
Valuable additions or betterments, as buildings, clearings, drains, fences, etc., on premises
A structure added to a property to enhance its value Examples include a fence, a driveway, or a swimming pool
A change that adds value to a house, prolongs its useful life, or adapts it to new uses
the act of improving something; "their improvements increased the value of the property" a change for the better; progress in development a condition superior to an earlier condition; "the new school represents a great improvement
Valuable additions or betterments, as buildings, clearings, drains, fences, etc
If you say that something is an improvement on a previous thing or situation, you mean that it is better than that thing. The new Prime Minister is an improvement on his predecessor
An improvement on land is any structure, usually privately owned, erected on a site to enhance the value of the property An improvement to land is usually a publicly owned structure, such as a curb sidewalk, street or sewer
Any structure, addition or other product of labor which is attached, lying upon or within the land that may not be removed without physical stress
a change for the better; progress in development a condition superior to an earlier condition; "the new school represents a great improvement
enrichment
{i} melioration
improvement in the situation
betterment of the circumstances, amelioration of the situation
Pareto improvement
A change in the allocation of a resource to a set of individuals that is an improvement for at least one and no worse for any other
Pareto-improvement
Alternative spelling of Pareto improvement
self-improvement
Following a disciplined programme to improve one’s physical health, mental health or character
an improvement
{n} meliority
an improvement
{n} melioration
ımprovement
{n} advancement, edification
Continuous quality improvement
A philosophy and attitude for analyzing capabilities and processes and improving them repeatedly to achieve the objective of customer satisfaction
self-improvement
Self-help, or self-improvement, is a self-guided improvement—economically, intellectually, or emotionally—often with a substantial psychological basis
tenant improvement
Positive changes to property made by renters or people working for them
amazing improvement
very impressive improvement, major change for the better
an improvement
betterment
an improvement
enhancement
capital improvement
Structure or component erected as a permanent improvement to real property that adds to its value and useful life
capital improvement
Any improvement which is designed to become a permanent part of existing real property, or any improvement which will have the effect of substantially prolonging the life of the property
capital improvement
A structure erected as a permanent improvement to real property that increases its value and useful life
capital improvement
Any structure which is a permanent improvement to the property
capital improvement
A permanent improvement to real property that increases its value and useful life
capital improvement
Any structure or component erected as a permanent improvement to real properly that adds to its value and useful life
capital improvement
any improvement that is designed to become a permanent part of the real property or that will have the effect of significantly prolonging the property's life
capital improvement
Increasing the value of a property through capital expenditure
capital improvement
Permanent improvement to a property to increase the useful life and the value
capital improvement
Any component constructed as a permanent improvement to real property that increases its value and adds to its useful life
capital improvement
Expenditures related to the acquisition, expansion or rehabilitation of an element of the government's physical plant; sometimes referred to as infrastruture
capital improvement
Any structure or component erected as a permanent improvement to real property that adds to its value and useful life
capital improvement
Any structure or component erected as a permanent improvement to real estate property that adds to its value and useful life
capital improvement
Any improvement that extends the life or increases the value of a piece of property
capital improvement
Any structure which is erected as a permanent improvement to real property; any improvement which is made to extend the useful life of a property, or to add to the value of the property
capital improvement
Value enhancing work carried out on a capital property
capital improvement
Any improvement that increases the value of a property
capital improvement
same as capital expenditure
capital improvement
Any major physical development or redevelopment to a property that extends the life of the property Examples include upgrading the elevators, replacement of the roof, and renovations of the lobby
capital improvement
An improvement on a piece of property which is going to increase the value of the property Such an improvement may include a new roof, new windows or a new elevator
capital improvement
An improvement made to extend the useful life of a property or add to its value Major repairs such as the replacement of a roof are capital improvements The costs of capital improvements to business property must be capitalized and may be depreciated
capital improvement
For the purposes of this document, a capital improvement or public facility includes (but is not limited to): streets, bridges, sidewalks, community facilities, buildings, water and sewer lines and treatment facilities, rolling stock and parks
capital improvement
A renovation to an existing building or construction of a new building funded by monies specially appropriated by the Controlling Board
capital improvement
is the increase in the total amount of money or other resources owned or capable of being used to acquire future income or benefits
department for maintenance and improvement of roads and parks
municipal department in charge of overseeing the upkeep and the cultivation of all the roads and parks in the area
improv
a form of live entertainment characterized by improvisation and interaction with the audience
improv
improvisation
improv
Improv is acting or singing in which someone invents the words or music as they speak. Improv is an abbreviation for `improvisation'. improvisation acting, singing, performing etc without preparing what you will say first
improvements
{i} (Finance) expenses of regularly improving one's property instead of maintaining or repairing it; object which is attached permanently to raw land
improvements
plural of improvement
improvements
Buildings or structures generally attached to the land Improvements may also include certain business fixtures
improvements
Those additions to raw land that normally increase its value, such as buildings, streets and sewers See also "Off-Site Improvements" and "On-Site Improvements"
improvements
Valuable additions made to property, amounting to more than repairs, costing labor and capital and intended to enhance the value of the property Improvements of land would include grading, sidewalks, sewers, streets, utilities, etc Improvements on land would include buildings, fences, and the like
improvements
Additions to raw land such as buildings, streets, etc that add value to the land
improvements
Those additions to raw land that generally improve its value, such as buildings, roads, utilities, etc
improvements
Additions intended to increase the value of a property
improvements
(1) A term sometimes used to describe Tenant Improvements (TI's) (2) Improvements can be in the form of new construction or remodel work
improvements
Payments for additions or betterment to property that will last more than a year and must thus be added to your investment (capitalized as part of your basis) in the property
improvements
valuable or useful additions to, or modifications of, real property, as buildings, fences, orchards, vineyards, etc
improvements
Any permanent structures on land, such as buildings, fences and driveways, as well as landscaping, drainage, utilities, etc
improvements
Generally, the term refers to buildings, but may include any permanent structure or other development, such as a street, utilities, etc
improvements
Improvements are buildings, additions to buildings, parking lots, decks, sidewalks, wells and/or other permanently attached additions to land
improvements
Generally, buildings, but may include any permanent structure or other development such as a street, utilities etc
improvements
Valuable additions to the land, such as buildings, fences, roads, etc , which increase the value of the property
improvements
to existing inventions are also patentable provided that they lead to unexpected results In order to be patentable the invention must satisfy the following criteria: it must be novel, useful and non-obvious
improvements
Things added to vacant land with the view to increasing its usefulness and value, such as buildings, parking areas, drainage works, etc
improvements
Those additions to raw land that normally increase its value, such as buildings, streets and sewers
improvements
those additions to raw land, such as buildings, streets, sewers, etc , tending to increase value
improvements
Any permanent structures to land such as buildings, fences and driveways, as well as landscaping, drainage, utilities, etc
improvements
Fixtures, alterations, installations, or additions comprising a part of the insured building, including the units within the insured condominium building
improvements
Buildings, other structures, and other attachments or annexations to land which are intended to remain so attached or annexed, such as sidewalks, trees, drives, tunnels, drains, and sewers
improvements
Generally, buildings, but may include any permanent structure or other development, such as street, utilities, etc
improvements
(1) Any renovations, additions, or physical improvements to an existing building (2) Accountants sometimes refer to buildings themselves as "improvements" to a piece of land (3) From the tax point of view, an improvement must be a new feature, or add a use or extend the life of an existing feature Income Cash, services, or other transfers of assets to a corporation Incorporation The process of receiving recognition from a state as a legal entity Indemnification To agree not to blame or sue and to protect someone from lawsuits arising from your relationship with him/her Back to Top
improvements
Those additions to raw lands tending to increase value such as buildings, streets, sewer, etc
improvements
Any structures that are built on a piece of land For instance, a house built on a vacant lot is considered an improvement
leasehold improvement
An improvement made to leased property
self-improvement
the act of improving yourself
self-improvement
making oneself better
soil improvement
improving soil by the removal of stones from within, drainage and manuring
there was an improvement
things changed for the better
improvement