hurry someone up

listen to the pronunciation of hurry someone up
İngilizce - Türkçe

hurry someone up teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hurry up
acele etmek

Nasıl olsa acele etmek iyi bir fikir olacak. - Anyhow it will be a good idea to hurry up.

Acele etmek zorundasın. - You have to hurry up.

hurry up
acele et

Acele et. Okula geç kalacaksın. - Hurry up. You'll be late for school.

Acele et, yoksa treni kaçıracaksın. - Hurry up or you'll miss the train.

hurry up
hızlanmak
hurry something up
hızlandırmak
hurry up
çabuk ol!

Çabuk ol, yoksa treni kaçıracağız. - Hurry up, or we'll miss the train.

Çabuk ol! Konser başlıyor. - Hurry up! The concert is starting.

hurry up
elini çabuk tutmak
hurry up
hızlandırmak
hurry up
telesmek
Hurry up
Acele et!/Çabuk ol!/Haydi!
hurry up
çabuk olmak
hurry up
aceleye getirmek
hurry up
acele ettirmek
İngilizce - İngilizce
make someone move faster
hurry up
To hurry; to increase the speed of doing something
hurry up
If you tell someone to hurry up, you are telling them do something more quickly than they were doing. Franklin told Howe to hurry up and take his bath; otherwise, they'd miss their train Hurry up with that coffee, will you
hurry up
go faster, make haste
hurry up
If you hurry something up or hurry it along, you make it happen faster or sooner than it would otherwise have done. if you want to hurry up the application process Petter saw no reason to hurry the divorce along. = speed up
hurry someone up

  Heceleme

  hur·ry some·one up

  Türkçe nasıl söylenir

  hıri sʌmwʌn ʌp

  Telaffuz

  /ˈhərē ˈsəmˌwən ˈəp/ /ˈhɜriː ˈsʌmˌwʌn ˈʌp/

  Günün kelimesi

  bombinate