hasar

listen to the pronunciation of hasar
Türkçe - İngilizce
damage

The flood did the village extensive damage. - Sel köye büyük hasar verdi.

I paid for the damage. - Ben, hasar için ödeme yaptım.

detriment
devastation
drawback
(Ticaret) substantial damages
ravage
disservice
(Kanun) jeopardy
havock
damage, loss, injury, harm
spoilage
havoc

The hurricane has already caused havoc in the Caribbean. - Kasırga zaten Karayipler'de hasara neden oldu.

depredation
wreckage
scathe
harm
(Hukuk) injury

People with agraphia can't write due to a brain injury. - Agrafili insanlar bir beyin hasarı nedeniyle yazı yazamazlar.

mischief
average
(Tıp) insult
punishing
hasar görebilir
damageable
hasar görebilirlik
vulnerability
hasar görmek
be damaged
hasar görmemiş
unscathed
hasar kontrolü
(Bilgisayar) damage control
hasar oranı
(Havacılık) damage ratio
hasar oranı
(Askeri) extent of damage
hasar oranı
(Sigorta) loss ratio
hasar prim oranı
(Sigorta) loss ratio
hasar tahmini
(Askeri) damage estimation
hasar talebi
(Ticaret) claim
hasar tazmini
(Askeri) pay damages
hasar tespit
damage assessment
hasar verme
injure
hasar vermek
wreak damage on
hasar vermek
harm
hasar vermek
damage
hasar vermek
devastate
hasar vermek
(deyim) bad for
hasar yapmak
cause damage
hasar-prim oranı
(Ticaret) loss ratio
hasar vermek
damage to
hasar analizi
(Askeri) wreckage analysis
hasar başına
(Sigorta) any one loss
hasar başına
(Sigorta) each and every claim
hasar belgesi
(Ticaret) damage certificate
hasar beyannamesi
(Ticaret) notice of loss
hasar beyanı
(Sigorta) statement of loss
hasar bildirimi
(Kanun) notification of claim
hasar bölgesi
(Askeri) damage area
hasar dispaşörü
(Sigorta) loss adjuster
hasar durumunda
(Kanun) in case of damages
hasar faktörü
(Çevre) damage factor
hasar frekansı
damage frequency
hasar görmek
take the knock
hasar görmek/a uğramak
to suffer damage
hasar görmemek
be non-damaged
hasar görmemek
be not damaged
hasar görmemiş
undamaged
hasar ihtimali
(Askeri) probability of damage
hasar istatistiği
(Ticaret) claim statistics
hasar karşılığı
(Ticaret) policy reserves
hasar kaybı
loss through bleaching
hasar kontrol merkezi; intikal kontrol merkezi
(Askeri) damage control center; deployment control center
hasar kriteri
(Askeri) damage criteria
hasar kriterleri
damage criteria
hasar maliyeti
(Sigorta) burning cost
hasar miktarı
(Sigorta) amount of damage
hasar müfettişi
(Askeri,Ticaret) claim assessor
hasar nedeni
(Ticaret) cause of damage
hasar olayı
(Sigorta) loss event
hasar oluşturmak
do damage
hasar oluşturmak
inflict damage
hasar portföyü
(Sigorta) loss portfolio
hasar potansiyeli
(Askeri) potential of damage
hasar potansiyeli
damage potential
hasar rezervi
(Sigorta) loss reserve
hasar servisi
(Ticaret) claims department
hasar sigortası
(Ticaret) average insurance
hasar sınıflaması
damage classification
hasar tahmini; geciktirme eşitleyicisi; yönlendirilmiş enerji
(Askeri) damage expectancy; delay equalizer; directed energy
hasar takdiri
(Ticaret) insurance appraisal
hasar tarihi
(Sigorta) date of loss
hasar tazminatı
damage compensation
hasar tazminatı
loss settlement
hasar tehdidi
(Askeri) damage threat
hasar tespiti
(Ticaret) estimate of risk
hasar tespiti
(Sigorta) loss assessment
hasar tespiti
(Sigorta) loss adjustment
hasar tespiti için kıta Amerikası içinde keşif uçuşu; hasar tespiti için kıta Am
(Askeri) continental United States airborne reconnaissance for damage assessment; continental United States area reconnaissance for damage assessment
hasar toleransı
(Havacılık) damage tolerance
hasar verme
depredation
hasar vermek
to wreak damage on
hasar vesaiki
(Ticaret) claim's documents
hasar vukuu esası
(Sigorta) losses occurring basis
hasar yapmak
to cause damage
hasar yapmak
damage
hasar yaratmak
do damage
hasar yaratmak
inflict damage
hasar yarıçapı
(Askeri) radius of damage
hasar yarıçapı
damage radius
hasar ödemesi
claim payment
hasar şartları
damage conditions
hafif hasar
light damage
hava savunma komutanı; arazi hasar kontrolü
(Askeri) air defense commander; area damage control
beklenen azami hasar
(Sigorta) probable maximum loss
ciddi hasar
(Askeri) severe damage
direk hasar
(Çevre) direct damage
gizli hasar
(Askeri) concealed damage
hasarlar
(Sigorta) claims
kısmi hasar
(Sigorta,Ticaret) partial loss
toplam hasar
(Ticaret) total loss
beher hasar başına
(Sigorta) each and every loss
ciddi bedeni hasar
(Kanun) great bodily injury
ciddi bedeni hasar
(Kanun) great bodily harm
deprem hasar karşılığı
(Ticaret) provisions for earthquake loss
direkt hasar
(Ticaret) direct loss
döküm petrol ihtimalat raporu; petrol hasar ve yetersizlik raporu; acil durum pe
(Askeri) bulk petroleum contingency report; petroleum damage and deficiency report; reporting emergency petroleum, oils,and lubricants
etkin hasar
(Askeri) effective damage
fazla hasar yok gibi gözüküyor
There doesn't seem to be much damage
fiziki hasar
physical damage
gerçek hasar
(Kanun) actual loss
kimyasal hasar
(Tıp) chemical harm
maddi hasar
financial damage
maddi manevi hasar
financial and emotional damage
mevki tanımı; Başkanın direktifi; hasar ihtimali (nükleer); algılama ihtimali; u
(Askeri) position description; Presidential directive; probability of damage; probability of detection; procedures description; program definition; program directive; program director
muharebe hasar değerlendirme raporu
(Askeri) battle damage assessment report
muharebe hasar değerlendirmesi
(Askeri) battle damage assessment
muharebe hasar göstergesi
(Askeri) battle damage indicator
muharebe hasar onarımı
(Askeri) battle damage repair
muhtemel hasar tahmini
(Sigorta) probable loss estimate
nihai net hasar
(Sigorta) ultimate net loss
nihai net hasar klozu
(Sigorta) ultimate net loss clause
sismik hasar
(Coğrafya) seismic damage
sürekli hasar
permanent damage
tahmini hasar
(Ticaret) estimated damage
tamamlayıcı hasar tahmini
(Askeri) collateral damage estimation
tek entegre hasar analizi kabiliyeti
(Askeri) single integrated damage analysis capability
önemli hasar raporu; özel bilgi ihtiyacı
(Askeri) serious incident report; specific information requirement
hasar