vulnerability

listen to the pronunciation of vulnerability
İngilizce - Türkçe
kırılganlık
(Tıp) vulnerabilite
korunmasızlık
hassaslık
incinebilirlik
savunmasızlık
(Askeri) HASSASİYET: Doğal olmayan (insan yapısı) düşman bir ortamdaki belirli seviyelerdeki bazı etkilere maruz kalması neticesinde bir sistemin etkinliğinde belirli bir azalmaya neden olan (tayin edilmiş olduğu görevi yapamamak) özellik
{i} yaranabilirlik
hassasiyet/korunmasızlık
{i} saldırı veya tenkide açık/maruz olma
hassasiyet
hasar görebilirlik
anafilaksi
vulnerability analysis
Zaafiyet analizi
vulnerability-assessment
güvenlik değerlendirmesi
vulnerability factor
(Askeri) hedef hassasiyet faktörü
vulnerability factor
(Askeri) VURUŞ İHTİMAL FAKTÖRÜ: Belirli şartlar altında yapılan bombardıman veya atışta, tek bir merminin hedefe vurma ihtimalini gösteren formül
vulnerability program
(Askeri) HASSASİYET PROGRAMI: Nükleer silah sistemlerinin düşman karşı önlemlerine, kaza yangınlara ve kazai şoklara karşı hassasiyet derecesini ve bunun çözümlerini belirlemek üzere yapılan program
vulnerability programme
(Askeri) hassasiyet programı
vulnerability study
(Askeri) HASSASİYET İNCELEMESİ: Özel bir durumdaki bir kuvvetin düşman tarafından kullanılabilmesi mümkün olan hassas yönlerini tayin etmek için yapılan yetenek ve sınırlılık tahlili
vulnerability study
(Askeri) hassasiyet incelemesi
vulnerable
savunmasız

Biz hâlâ savunmasızız. - We're still vulnerable.

Tom savunmasız görünüyor. - Tom looks vulnerable.

vulnerable
yaralanabilir
vulnerable
korunmasız

Sen hâlâ korunmasızsın. - You're still vulnerable.

vulnerable
{s} kolay incinir

biz hepimiz kolay inciniriz. - We're all vulnerable.

Çocuklar çok kolay incinir. - Children are so vulnerable.

vulnerable
{s} zedelenebilir
vulnerable
eğilimli
vulnerable
(Askeri) MÜDAFAASI ZOR, HÜCUMA MARUZ, HASSAS
vulnerabilities
(Askeri) hassas noktalar
vulnerable
saldırı veya tenkide açık
vulnerable
yatkın
vulnerable
(Askeri) zedelenir
vulnerable
kolayca yaralanır
vulnerable
(Tıp) vulnerabl
vulnerable
(Askeri) müdafaası zor
vulnerable
hassas

O, boşanmasından sonra çok hassastı. - He was very vulnerable after his divorce.

Doğanın dengesi çok hassastır. - The balance of nature is very vulnerable.

vulnerable
(Askeri) hücuma maruz
vulnerable
(Askeri) yaralanması mümkün
vulnerable
zayıf
vulnerable
incinir
Veterans Administration; vulnerability assessment
(Askeri) Eski Muharipler İdari Teşkilatı; hassasiyet değerlendirmesi
aircraft vulnerability
(Askeri) TAYYARE HASSASİYETİ: Bir tayyarenin hassasiyeti; tabii olaylar, malzeme arızası ve düşman karşı tedbirleri muvacehesinde hasar görüp sakatlanma istidadıdır
aircraft vulnerability measurement
(Askeri) TAYYARE HASSASİYET ÖLÇÜSÜ: Tayyarenin hassasiyeti üzerinde müessir olan ve tayyare bünyesindeki koruyucu cihazları, proje kıstaslarını, denge, güven derecesi, düşmana karşı koyacak silah kabiliyeti ve bir mürettebatın ustalık derecesini içine alan faktörlerin ölçüsü
criticality, accessibility, recuperability, vulnerability, effect, and recogniza
(Askeri) kritiklik, erişilebilirlik, yerine getirilebilirlik, hassasiyet, etki ve tanınabilirlik
disaster vulnerability
afetten zarar görebilirlik
electromagnetic vulnerability
(Askeri) ELEKTROMANYETİK HASSASİYET: Belirli seviyedeki çevresel elektromanyetik tesirlere maruz kalmanın sonucunda, bir sistemin karakteristiklerinin belirli derecede performans kaybı göstermesi. Ayrıca EMV'de denir
electromagnetic vulnerability
(Askeri) elektromanyetik hassasiyet
nuclear vulnerability assessment
(Askeri) NÜKLEER HASSASİYET DEĞERLENDİRMESİ: Taarruzların halk, kuvvetler ve kaynaklar üzerindeki muhtemel veya beklenilen etkisini, nazari bir nükleer taarruzun etkisini tahmin etmek. Bu kıymetlendirme, esas itibariyle, taarruz öncesi devrede yapılır; mağmafih, taarruz arası veya sonrası devrelere yayılabilir
personnel vulnerability condition
(Askeri) PERSONEL HASSASİYET DERECESİ: Personelin nükleer silah etkilerinden korunma derecesi. Risk dereceleri ile yakından ilgili üç durum vardır: İkaz edilmiş korunmuş (warned protected), ikaz edilmiş açıkta (warned exposed) ve ikaz edilmemiş açıkta (unwarned exposed)
stereotype vulnerability
(Pisikoloji, Ruhbilim) sterotip duyarlılığı
strategic vulnerability
(Askeri) STRATEJİK HASSASİYET: Bir başka milletin tatbik kabiliyetinde olduğu etkilerin uygulanmasıyla, milli güç hayati unsurlarında ciddi surette düşüklük veya ters yönde değişiklik istidadı. Stratejik hassasiyet; politik, ekonomik, coğrafi, bilimsel, sosyolojik veya askeri faaliyetlerle ilgili olabilir
vulnerabilities
(Askeri) ZAYIF (NOKTALAR) ZAYIF TARAFLAR, HASSAS NOKTALAR: Stratejik istihbaratta, yabancı bir milletin savaşta ve barışta harp potansiyelini azaltmak veya mücadele arzusunu kırmak maksadıyla her hangi bir şekilde yapılan harekete karşı gösterdiği hassasiyet
vulnerable
{s} saldırı veya tenkide açık/maruz olan
İngilizce - İngilizce
a specific weakness in the protections or defences surrounding someone or something
Susceptibility to attack or injury; the state or condition of being weak or poorly defended

The country recognized their defence vulnerability after an airplane landed in front of the central square without any consequences.

A vulnerability is the existence of a weakness, design, or implementation error that can lead to an unexpected, undesirable event compromising the security of the system, network, application, or protocol involved
susceptibility to injury or attack the state of being vulnerable or exposed; "his vulnerability to litigation"; "his exposure to ridicule
the state of being vulnerable or exposed; "his vulnerability to litigation"; "his exposure to ridicule"
susceptibility to injury or attack
The quality or state of being vulnerable; vulnerableness
A condition wherein human settlements or buildings are threatened by virtue of their proximity to a hazard, the quality of their construction, or both
- The extent to which people will experience harm and property will be damaged from a hazard
The propensity of a population group to experience substantial damage, disruption and casualties as a result of a hazard
{i} defenselessness; susceptibility; quality of being easily hurt or harmed, sensitivity
The extent to which climate change may damage or harm a system It depends not only on a system's sensitivity but also on its ability to adapt to new climatic conditions
A weakness of a service and its constituent CIs (assets) which could be exploited by threats
Any characteristic of a computer system that allows an individual to keep it from correctly operating, or that will allow unauthorized users take control of the system A design, administrative, or implementation weakness or flaw in hardware, firmware, or software If exploited, a vulnerability could lead to an unacceptable impact in the form of unauthorized access to information or disruption of critical processing
Susceptibility to attack or injury; being well not defended
A design, implementation, or operation flaw that may be exploited by a threat; the flaw causes the computer system or application to operate in a fashion different from its published specifications, and to result in destruction or misuse of equipment or data
Any weakness that could be exploited to violate a system or the information that it contains (Secure EDI)
The conditions for assigning premiums and undertrick penalties
A weakness in security procedures, network design, or implementation, that can be exploited to violate a corporate security policy
Any flaw in computer security that could allow an unauthorized user to gain control of a system
One or more attributes of a computer or a network that permit a subject to initiate patterns of misuse on that computer or network
(King, 1995) The proportion of fish in a fishing gear's area of influence that is retained by the gear
defines the extent to which climate change may damage or harm a system It depends not only a system’s sensitivity but also on its ability to adapt to new climatic conditions
Vulnerability is a flaw or weakness that may allow harm to occur to an automated information system or activity
The susceptibility of a population to a specific type of event Vulnerability is also associated with the degree of possible or potential loss from a risk that results from a hazard at a given intensity The factors that influence vulnerability include demographics, the age and resilience of the environment, technology, social differentiation and diversity, as well as regional and global economics and politics vulnerability analysis The assessment of an exposed populations' susceptibility to the adverse health effects of a particular hazard See also hazard; vulnerability
A weakness in information resource security policy, procedure, personnel, management, administration, hardware, software, physical layout, organization, or other factors affecting security that may allow harm to an information resource
A flaw that allows someone to operate a computer system with authorization in excess of that which the system owner specifically granted to him or her
Hardware, firmware, or software flow that leaves an AIS open for potential exploitation A weakness in automated system security procedures, administrative controls, physical layout, internal controls, and so forth, that could be exploited by a threat to gain unauthorized access to information or disrupt critical processing
1) A characteristic of a critical infrastructure's design, implementation, or operation of that renders it susceptible to destruction or incapacitation by a threat 2) A flaw in security procedures, software, internal system controls, or implementation of an IS that may affect the integrity, confidentiality, accountability, and/or availability of data or services Vulnerabilities include flaws that may be deliberately exploited and those that may cause failure due to inadvertent human actions or natural disasters
Short and precise definitions are given by [Schultz Jr et al 1990]: "A vulnerability is a feature or bug in a system or program which enables an attacker to bypass security measures " or [CERT 1993]: "an aspect of a system or network that leaves it open to attack"
The state of being weak
vulnerability analysis
Vulnerability analysis, also known as vulnerability assessment, is a process that defines, identifies, and classifies the security holes (vulnerabilities) in a computer, network, or communications infrastructure
vulnerability assessment
Vulnerability analysis, also known as vulnerability assessment, is a process that defines, identifies, and classifies the security holes (vulnerabilities) in a computer, network, or communications infrastructure
vulnerability assessment
(Bilgisayar) Vulnerability assessment is the process of identifying and quantifying vulnerabilities in a system. The system being studied could be a physical facility like a nuclear power plant, a computer system, or a larger system (for example the communications infrastructure or water infrastructure of a region)
vulnerable
More or most likely to be exposed to the chance of being attacked or harmed, either physically or emotionally

You are vulnerable to be bullied by someone at school..

vulnerable
More likely to be exposed to Malicious programs or viruses

People who aren't protected by Security programs are vulnerable to getting malware or worse, a deadly computer virus..

vulnerable
capable of receiving injuries
vulnerable
{a} that may be wounded or injured
feeling of vulnerability
sense that one is open to attack or injury
vulnerabilities
plural of vulnerability
vulnerable
(vul-ne-ra-bel) adj Female: Fully opening up one's self emotionally to another Male: Playing football without a helmet
vulnerable
TAXA believed likely to move into the ENDANGERED category in the naer future if the causal factors continue operating
vulnerable
Someone who is vulnerable is weak and without protection, with the result that they are easily hurt physically or emotionally. Old people are particularly vulnerable members of our society. + vulnerability vulnerabilities vul·ner·abil·ity David accepts his own vulnerability
vulnerable
If a person, animal, or plant is vulnerable to a disease, they are more likely to get it than other people, animals, or plants. People with high blood pressure are especially vulnerable to diabetes = prone, susceptible + vulnerability vul·ner·abil·ity Taking long-term courses of certain medicines may increase vulnerability to infection
vulnerable
unprotected, easily hurt or damaged If farmers, for example, cannot save enough money or good crops from their harvests, they become vulnerable Poor rainfall and one bad harvest may push them into poverty
vulnerable
susceptible to physical or emotional injury; "at a tender age"
vulnerable
Female: Fully opening up one's self emotionally to another Male: Playing football without a helmet
vulnerable
If you lose the round, more points will be taken; if you win the round, more points will be given in higher contracts
vulnerable
susceptible to criticism or persuasion or temptation; "vulnerable to bribery"; "an argument vulnerable to refutation"
vulnerable
{s} unprotected, defenseless; exposed; susceptible
vulnerable
Any indigenous species particularly at risk because of low or declining numbers, occurrence at the fringe of its range or in restricted areas, or for some other reason, but not a threatened species
vulnerable
Able to be easily physically, emotionally attacked
vulnerable
susceptible to attack; "a vulnerable bridge
vulnerable
Unprotected from danger or injury; insufficiently defended
vulnerable
A living thing that is vulnerable is in danger of becoming threatened
vulnerable
Liable to injury; subject to be affected injuriously; assailable; as, a vulnerable reputation
vulnerable
being few in number, close to being an endangered species
vulnerable
Exposed to the chance of being attacked or harmed, either physically or emotionally
vulnerable
capable of being wounded or hurt; "vulnerable parts of the body" susceptible to criticism or persuasion or temptation; "vulnerable to bribery"; "an argument vulnerable to refutation" susceptible to attack; "a vulnerable bridge
vulnerable
capable of being damaged or affected in a negative manners
vulnerable
A species of special concern because of characteristics that make it particularly sensitive to human activities or natural events
vulnerable
Capable of being wounded; susceptible of wounds or external injuries; as, a vulnerable body
vulnerable
Something that is vulnerable can be easily harmed or affected by something bad. Their tanks would be vulnerable to attack from the air Goodyear could be vulnerable in a prolonged economic slump. + vulnerability vul·ner·abil·ity anxieties about the country's vulnerability to invasion
vulnerable
susceptible to attack; "a vulnerable bridge"
vulnerable
capable of being wounded or hurt; "vulnerable parts of the body"
vulnerable
having scored one game
vulnerable
- species facing a high risk of extinction in the wild in the medium term
vulnerable
having bid and made one game in the current rubber
vulnerable
A partnership is vulnerable if they have won a game Vulnerability matters in scoring
vulnerability

  Türkçe nasıl söylenir

  vʌlnırıbîlîti

  Zıt anlamlılar

  invulnerability

  Telaffuz

  /ˌvəlnərəˈbələtē/ /ˌvʌlnɜrəˈbɪlɪtiː/

  Etimoloji

  [ 'v&l-n(&-)r&-b& ] (adjective.) 1605. Late Latin vulnerabilis, from Latin vulnerare to wound, from vulner-, vulnus wound; probably akin to Latin vellere to pluck, Greek oulE wound.

  Videolar

  ... you create this enormous security vulnerability. You now have a program running that users ...

  Günün kelimesi

  sansculotte