expressing a wish or longing for something

listen to the pronunciation of expressing a wish or longing for something
İngilizce - Türkçe

expressing a wish or longing for something teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

wishful
{s} istekli
wishful
{s} hasret dolu
wishful
wishfulnessisteklilik
wishful
wishful thinking hüsnükuruntu
wishful
wishfullyarzuyla
wishful
{s} arzulu
wishful
hüsnükuruntu

Bu biracık hüsnükuruntu. - That's a bit of wishful thinking.

O sadece hüsnükuruntu. - That's just wishful thinking.

wishful
hasretle
İngilizce - İngilizce
wishful
Expressing a wish
as
Expressing a wish
precatory
expressing a wish or longing for something

  Heceleme

  expressing a wish or long·ing for some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  îkspresîng ı wîş ır lôngîng fôr sʌmthîng

  Telaffuz

  /əkˈspresəɴɢ ə ˈwəsʜ ər ˈlôɴɢəɴɢ ˈfôr ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ɪkˈsprɛsɪŋ ə ˈwɪʃ ɜr ˈlɔːŋɪŋ ˈfɔːr ˈsʌmθɪŋ/

  Günün kelimesi

  truckle