to soothe by singing softly

listen to the pronunciation of to soothe by singing softly
English - English
croon
to soothe by singing softly

  Hyphenation

  to soothe by sing·ing soft·ly

  Turkish pronunciation

  tı sudh bay sîngîng sôfli

  Pronunciation

  /tə ˈso͞oᴛʜ ˈbī ˈsəɴɢəɴɢ ˈsôflē/ /tə ˈsuːð ˈbaɪ ˈsɪŋɪŋ ˈsɔːfliː/

  Word of the day

  fauntleroy
Favorites