to go up hill and down dale

listen to the pronunciation of to go up hill and down dale
English - Turkish
dere tepe düz gitmek
dere tepe düz gitmek
to go up hill and down dale

  Hyphenation

  to go up Hill and Down dale

  Turkish pronunciation

  tı gō ʌp hîl ınd daun deyl

  Pronunciation

  /tə ˈgō ˈəp ˈhəl ənd ˈdoun ˈdāl/ /tə ˈɡoʊ ˈʌp ˈhɪl ənd ˈdaʊn ˈdeɪl/

  Word of the day

  best gold
Favorites