to go up hill and down dale

listen to the pronunciation of to go up hill and down dale
Englisch - Türkisch
dere tepe düz gitmek
dere tepe düz gitmek
to go up hill and down dale

  Silbentrennung

  to go up Hill and Down dale

  Türkische aussprache

  tı gō ʌp hîl ınd daun deyl

  Aussprache

  /tə ˈgō ˈəp ˈhəl ənd ˈdoun ˈdāl/ /tə ˈɡoʊ ˈʌp ˈhɪl ənd ˈdaʊn ˈdeɪl/

  Wort des Tages

  obscurantism
Favoriten