there is no belittling it

listen to the pronunciation of there is no belittling it
English - Turkish
hayır o küçümser var
there is no
nanay
there is no belittling it

  Hyphenation

  there I·s no belittling it

  Turkish pronunciation

  dher îz nō bîlîtlîng ît

  Pronunciation

  /ˈᴛʜer əz ˈnō bəˈlətləɴɢ ət/ /ˈðɛr ɪz ˈnoʊ bɪˈlɪtlɪŋ ɪt/

  Word of the day

  prude
Favorites