the trait of seeming ill at ease

listen to the pronunciation of the trait of seeming ill at ease
the trait of seeming ill at ease

  Hyphenation

  the trait of seem·ing Ill at ease

  Turkish pronunciation

  dhi treyt ıv simîng îl ät iz

  Pronunciation

  /ᴛʜē ˈtrāt əv ˈsēməɴɢ ˈəl ˈat ˈēz/ /ðiː ˈtreɪt əv ˈsiːmɪŋ ˈɪl ˈæt ˈiːz/

  Word of the day

  scree
Favorites