tarım

listen to the pronunciation of tarım
Turkish - English
(Hukuk) agriculture

Agriculture is developed in the most fertile lands of the region. - Tarım, bölgenin en verimli alanlarında gelişmiştir.

Agriculture is an important industry in California. - Tarım Kaliforniya'da önemli bir sanayidir.

agricultural

We're an agricultural community. - Biz bir tarım topluluğuyuz.

America was a mainly agricultural society. - Amerika temel olarak bir tarım toplumuydu.

agrarian

Many novels and shows romanticize the agrarian lifestyle. - Çoğu roman ve gösteriler, tarımsal yaşam biçimini romantikleştirir.

cultivation
tilth
tillage
farming

This land is ideal for farming. - Bu toprak tarım için ideal.

When I went on vacation to Spain, I went to a museum to see an exhibition of old farming equipment. - Ben İspanya'ya tatile gittiğimde, eski tarım ekipmanlarından oluşan bir sergiyi görmek için müzeye gittim.

husbandry
agriculture, farming " ziraat; agrarian
growing

Organic agriculture is a method of growing plants (grains, legumes, fruit) without chemicals. - Organik tarım kimyasallar olmadan bir bitkileri (tahıllar, baklagiller, meyve) yetiştirme yöntemidir.

culture
tarım bakanı
Minister of Agriculture
tarım kredisi
agricultural credit
tarım ve köyişleri bakanlığı
Ministry of Agriculture and Rural Affairs
tarım yapmak
Farm, cultivate the land, work the land
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığını Denetim ve Koruma Genel Müdürlüğü
(Hukuk) General Directorate of Protection and Control of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA)
tarım / ziraat sektörü
(Hukuk) agricultural sector
tarım aletleri
agricultural implements, agricultural tools
tarım bakanlığı
Ministry of Agriculture
tarım bilimi
agronomy
tarım bilimi
agronomics
tarım bilimiyle ilgili
agronomical
tarım bilimiyle ilgili
agronomic
tarım destek fiyatı
(Hukuk) agricultural support price
tarım fiyatları
(Hukuk) agricultural prices
tarım hesap birimi
(Hukuk) agricultural currency unit
tarım istasyonu
agricultural experiment station
tarım işçisi
gatherer
tarım işçisi
agricultural labourer
tarım işçisi
agricultural laborer
tarım kimyası
agricultural chemistry
tarım kooperatifi
agricultural cooperative
tarım makineleri
dead stock
tarım makinesi
agricultural machine
tarım mühendisliği
agricultural engineering
tarım piyasasına müdahaleler
(Hukuk) interventions on the agricultural market
tarım satış kooperatifleri
(Hukuk) agriculture sales co-operatives
tarım satış kooperatifleri birliği
(Hukuk) agricultural sales cooperatives unions (ASCU)
tarım sektöründeki değişiklik
(Hukuk) reform of agricultural sector
tarım tekniği
agricultural technique
tarım ticareti
agribusiness
tarım uzmanı
agriculturalist
tarım ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler
(Hukuk) agricultural and forestry tractors
tarım ürünleri
agricultural produce
tarım-gıda sektörü
(Hukuk) agri-food sector
bilimsel tarım
(Tarım) scientific agriculture
sulu tarım
(Tarım) irrigated farming
TARIM
agricultures
işlenmiş tarım ürünleri
(Ticaret) processed agricultural products
işlenmiş tarım ürünleri
(Ticaret) goods resulting from the processing of agricultural products
kuru tarım
dry farming
ortak tarım politikası
(Ticaret) common agricultural policy
sulu tarım
Irrigated agriculture, irrigated farming
AET Tarım Kooperatifçiliği Genel Komitesi
(Hukuk) General Committee for Agricultural Cooperation Institute of the EEC
Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı
(Askeri) United States Department of Agriculture
Birleşmiş Milletler (UN) Gıda ve Tarım Teşkilatı; yabancı bölge subayı
(Askeri) Food and Agriculture Organization (UN); foreign area officer
Gıda ve Tarım Örgütü
(Hukuk) Food and Agriculture Organisation (FAO)
Yabancı Tarım Ofisleri (USDA); frekans tahsis alt komitesi; denizde yakıt ikmali
(Askeri) Foreign Agricultural Service (USDA); frequency assignment subcommittee; fueling at sea; functional account symbol
aşırı tarım
exhausting farming
bilimsel tarım
agronomy
bilimsel tarım
agronomics
bilimsel tarım uzmanı
agronomist
ekstansif tarım
extensive agriculture
elektrikli tarım
(Tarım) electrofarming
kaba tarım
extensive agriculture
kimyasal tarım
(Tarım) agrichemical
kuru tarım
(Tarım) dry land farming
münavebeli tarım
rotation of crops
tesviye eğrili tarım
contour farming
tesviye eğrili tarım
contour cultivation
yoğun tarım
intensive cultivation
Turkish - Turkish
ırmakların küçük kolları
Tahıldan ayrılmış saman yığını
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
kültür
TARIM
(Osmanlı Dönemi) (TARİME) (C.: Tıram) Kara çadır
tarım coğrafyası
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
kuru tarım
Kurak veya yarı kurak bölgelerde, sulama yapmadan tarladan ürün alınması yollarını gösteren tarımsal tekniklerin bütünü, kuru ziraat
sulu tarım
Sulamaya dayalı tarım
English - Turkish

Definition of tarım in English Turkish dictionary

tarım il müdürlüğü
The agricultural department (of a city)
tarım
Favorites