rife

listen to the pronunciation of rife
English - Turkish
(kötü şeyler) yaygın
genel
(kötü şeylerle/kötülüklerle) dolu
hüküm süren
mebzul
{s} dolu
hüküm süren rife with dolu
{s} yaygın
{s} çok bulunan
{s} salgın
olagelen
geçer
abundant
{s} bol

Amerika Birleşik Devletleri'nin doğal kaynakları boldur. - The United States is abundant in natural resources.

Alp çiçekleri burada boldur. - Alpine flowers are abundant there.

rife with
ile dolu
abundant
{s} bereketli
abundant
{s} verimli

Ağaç meyve bakımından verimlidir. - The tree is abundant in fruit.

abundant
çok

Şu ülkede petrol çoktur. - Oil is abundant in that country.

Çok büyük pencereler bol doğal gün ışığı sağlar. - Very large windows assure abundant natural daylight.

grow rife
tehlikeli biçimde artmak
This organization´s rife with corruption
Bu kuruluşta rüşvet aldı yürüdü
be rife with
yaygın olmak
abundant
{s} dolu
abundant
mebzul abundantly bol bol
abundant
{s} bereketli; feyizli
be rife
yayılmak
be rife
hüküm sürmek
be rife
çok yaygın olmak
grow rife
aşırı çoğalmak
grow rife
yayılmak
the world and his rife
medeni alem
Turkish - Turkish

Definition of rife in Turkish Turkish dictionary

MA'RİFE
(Osmanlı Dönemi) Gr: Arabçada mübhem olmayan " " harf-i ta'rifi ile bildirilen kelime. Böyle bir kelimeden tenvin kalkar, kelime belirli olur. Bak: Lâm-ı ta'rif
TA'RİFE
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyi lâzım olduğu şekilde anlatıp bildiren yazı
English - English
Widespread, common (especially of unpleasant or harmful things)

The 'denominational considerations' mentioned below relate, of course, to anti-Semitic feeling, which was already rife in Vienna during the last years of the nineteenth century.

Abounding; present in large numbers, plentiful

The red deer are rife in these woodlands.

Plentifully, abundantly

The snowdrops grow rife on the slopes of Mount Pembroke.

abundant
{a} prevalent, predominant, common
Prevailing; prevalent; abounding
Having power; active; nimble
{s} widespread, prevalent; copious, plentiful, abundant
encountered generally especially at the present time; "the prevailing opinion was that a trade war could be averted"; "the most prevalent religion in our area"; "speculation concerning the books author was rife"
Widespread, common
If you say that something, usually something bad, is rife in a place or that the place is rife with it, you mean that it is very common. Speculation is rife that he will be sacked Hollywood soon became rife with rumors
excessively abundant
rife
Favorites