patient

listen to the pronunciation of patient
English - Turkish
{i} hasta

Kanser hastaları sıklıkla bulantı nöbetlerini azaltmakla uğraşmak zorundadır. - Cancer patients often have to deal with debilitating bouts of nausea.

Bekleme salonunda beş hasta vardı. - Five patients were in the waiting room.

{s} sabırlı

O çok düşünceli ve sabırlı. - She is very thoughtful and patient.

Sabırlı olmak zorundasın. - You have to be patient.

{s} dayanıklı
{s} hoşgörülü
tahammülle
tedavi altında bulunan hasta
mütehammil
{i} ayırt edemeyen kimse (hukuk)
patientlysabırla
(Askeri) HASTA VEYA YARALI: Tıbbi/dişsel bakım veya tedavi gerektiren hasta, sakat veya yaralı şahıs
ayırt edemeyen kimse
(Askeri) hasta veya yaralı
(Dilbilim) etkilenen
(Dilbilim) erek
be patient
sabretmek
patient care
Hasta bakımı
patient medical chart
sağlık kontrol kağıdı
patient outcomes
hastanın test sonuçları
patient's relative
hasta yakını
patient-held record
hasta ile ilgili bilgileri barındıran rapor
patient collecting point
(Askeri) HASTA VE YARALI TOPLANMA NOKTASI: Hasta ve yaralıların, ilk yardım veya acil tedavileri yapıldıktan sonra, birbirlerine iade veya başka tedavi tesisine nakillerini bekledikleri belirli bir nokta. Hasta ve yaralı toplanma noktaları, normal olarak, ana ulaştırma yolları üzerinde veya yakınında, hava tesirlerine karşı mümkün olan azami barınma ve düşman ateş tesirlerine karşı korunma sağlayan yerlerde tesis edilir. Buraları, bir tedavi istasyonu değildir ve sağlık personelini ihtiva etmeyebilir
patient evacuation contingency kit
(Askeri) hasta tahliye muhtemel durum kiti
patient movement item
(Askeri) hasta sevk maddesi
patient movement requirements center
(Askeri) hasta intikal ihtiyaçları merkezi
patient's history
hasta özgeçmişi
patient's history
hasta dosyası
patient's history
hastalık kayıtları
parallel track multiunit return; patient movement request; patient movement requ
(Askeri) paralel izleme çoklu birlik dönüşü; hasta sevk talebi; hasta sevk ihtiyacı
parallel track multiunit; passage material; patient movement; preventive medicin
(Askeri) paralel izleme çoklu birliği; yolculuk malzemesi; hasta sevki; koruyucu hekimlik; program yöneticisi (müdürü); askeri inzibat komutanı (ABD)
pay patient
(Askeri) ÜCRETLİ HASTA: Kara kuvvetleri yönetmeliklerine uygun olarak, bütün masraflarını bu komutanlığa ödemek suretiyle, tedavi için bir ordu sağlık tesisine yatan, ayakta tedavi gören veya bedeni muayenesini yaptıran bir hasta
patients
(Askeri) HASTA VE YARALILAR: Tıbbi bakım ve tedavi gören bütün hasta, sakat ve yaralı personel. Bu personel üç gruba ayrılır; (ambuiant patient), (bed patient), (convalescent patient). Bu terimlere bak
patients
hastalar

Bazı doktorlar hastalarını memnun etmek için bir şeyler söylerler. - Some doctors say something to please their patients.

Kanser hastaları sıklıkla bulantı nöbetlerini azaltmakla uğraşmak zorundadır. - Cancer patients often have to deal with debilitating bouts of nausea.

patiently
sabırla

Tom sabırla Mary'nin gelmesini bekledi. - Tom waited patiently for Mary to arrive.

Tom üç saat sabırla bekledi. - Tom waited patiently for three hours.

cancer patient
kanser hastası
examine a patient
hastaya bakmak
litter patient
(Askeri) sedyelik hasta
patients
(Askeri) hasta ve yaralılar
refer a patient to a hospital
hastaneye sevk etmek
as patient as
kadar sabırlı
mental patient
akıl hastası
out patient
ayaktan hasta
ambulatory out patient
ayakta tedavi edilen hasta
are patient
Hasta olan
as patient as
gibi sabırlı
be patient of
tahammül etmek
be patient with; tolerate
sabırlı olmak; tolere
being patient
hasta olma
critically ill patient
Kritik hasta
examining a patient
hasta muayenesi
how many days are left to it!? be patient
kaç gün kaldı ki şunun şurasında
in-patient
hastanede yatan hasta
out patient
ayakta tedavi
out patient department
ayakta tedavi bölümü
out-patient
ayaktan
pseudo-patient
pseudo-hasta
to be patient
sabırlı olmak
were patient
hastasıdır
Global Patient Movement Requirements Center
(Askeri) Küresel Hasta Ulaştırma İhtiyaçları Merkezi
admit a patient to a hospital
hasta yatırmak
ambulant patient
(Askeri) YÜRÜYEBİLEN HASTA VE YARALI: Bak. "patient" ve "walking wounded"
ambulatory patient
(Askeri) (WALKING) YÜRÜYEBİLEN HASTA VE YARALI: Bak. "walking patient"
be patient
sabırlı olmak

Sadece sabırlı olmak zorundayız. - We just have to be patient.

Sadece sabırlı olmak zorundasın. - You just have to be patient.

bed patient
(Askeri) YATAK HASTASI: Yatakta yatan veya maluliyetinden dolayı yatakta tedavi gören hasta ve yaralı. Bak. "patient"
care patient
hasta bakmak
convalescent patient
(Askeri) NEKAHETTE BULUNAN HASTA VEYA YARALI: Hastalığı geçen fakat hastalığın fiziksel tesirleri henüz tamamen ortadan kalkmamış olan istirahat ve tedaviye muhtaç hasta veya yaralı
examine the patient
hastayı muayene etmek
in patient
hastanede yatan hasta
in patient
yatılı hasta
joint patient movement requirements center
(Askeri) müşterek hasta intikal ihtiyaçları merkezi
joint patient movement team
(Askeri) müşterek hasta intikal takımı
kidney patient
(Tıp) böbrek hastası
litter patient
(Askeri) TESKERELİK HASTA: Nakledilirken teskereye ihtiyaç gösteren hasta. Buna, yanlış olarak, (stretcher case) de denir. Bak. "walking wounded"
look after patient
hasta bakmak
mental patient
(Askeri) AKIL HASTASI: Bu terim; hastaların tahliyesi ile ilgili olarak kullanıldığı zaman, gemi veya trende iken emniyet tedbiri alınmasını icap ettiren psikiyatrik vakalar anlamına gelir
military patient administration team
(Askeri) askeri hasta idare timi
nontransportable patient
(Askeri) NAKLEDİLMEZ HASTA: Gerekli tıbbi tedavi tatbik olunmadan daha geriye tahliyesi, hayatını veya bir uzvun ciddi suretle tehlikeye sokacak derecede fiziki durumu kötü hasta veya yaralı
patiently
z. sabırla
plague patient
(Tıp) pestifer
referred patient
(Tıp) sevkedilen hasta
stretcher patient
(Askeri) TESKERELİK HASTA: Bak. "litter patient"
theater patient movement requirements center
(Askeri) harekat alanı hasta nakil ihtiyaçları merkezi
to be patient
sabretmek
transportable patient
(Askeri) TAŞINABİLİR HASTA VE YARALILAR: Bulunduğu yerden başka bir yere kaldırılmasına sağlık durumu müsait olan hasta ve yaralı
troop class patient
(Askeri) hafif hasta ve yaralı
troop class patient'
(Askeri) HAFİF HASTA VE YARALI: Tahliye sırasında tıbbi bakıma ihtiyacı az olan ve yürüyebilen hasta ve yaralılar
ulcer patient
(Tıp) ülser hastası
walking patient
(Askeri) YÜRÜYEBİLEN HASTA: Nakil esnasında sedyeye ihtiyaç göstermeyen hasta (NATO)
English - English
The noun or noun phrase that is semantically on the receiving end of a verb's action

The subject of a passive verb is usually a patient.

content to wait if necessary; not losing one's temper while waiting; not bothered with having to wait; not unwilling to wait
A person or animal who receives treatment from a doctor or other medically educated person
{a} not easily moved, resigned
{v} to compose or be patient
{n} one who receives impressions, a diseased person
(42 CFR 435 1009)- An individual who is receiving needed professional services that are directed by a licensed practitioner of the healing arts toward maintenance, improvement or protection of health or lessening of illness, disability or pain
{i} one who receives therapy or treatment (medical, psychiatric, etc.)
Forbearing; long-suffering
ONe who, or that which, is passively affected; a passive recipient
{s} tolerant, forbearing, long-suffering
A sick, injured or wounded soldier who receives medical care or treatment from medically trained personnel
a person who requires medical care; "the number of emergency patients has grown rapidly" enduring without protest or complaint enduring trying circumstances with even temper or characterized by such endurance; "a patient smile"; "was patient with the children"; "an exact and patient scientist"; "please be patient
Pokémon with strong discipline Many Humanshape Pokémon have this feature Skills: Foresight, Meditate, Mind Reader
enduring without protest or complaint enduring trying circumstances with even temper or characterized by such endurance; "a patient smile"; "was patient with the children"; "an exact and patient scientist"; "please be patient
If you are patient, you stay calm and do not get annoyed, for example when something takes a long time, or when someone is not doing what you want them to do. Please be patient -- your cheque will arrive He was endlessly kind and patient with children. impatient + patiently pa·tient·ly She waited patiently for Frances to finish. pa·tient W1S2 someone who is receiving medical treatment from a doctor or in a hospital. W3 able to wait calmly for a long time or to accept difficulties, people's annoying behaviour etc without becoming angry   impatient
A person receiving medical or dental care or treatment
Undergoing pains, trails, or the like, without murmuring or fretfulness; bearing up with equanimity against trouble; long-suffering
Having the quality of enduring; physically able to suffer or bear
Person who is receiving medical care There are two types of patients, please seeinpatientor outpatientfor definitions
the semantic role of an entity that is not the agent but is directly involved in or affected by the happening denoted by the verb in the clause
a person who requires medical care; "the number of emergency patients has grown rapidly"
A patient is a person who is receiving medical treatment from a doctor or hospital. A patient is also someone who is registered with a particular doctor. The earlier the treatment is given, the better the patient's chances He specialized in treatment of cancer patients
a person who is waiting for or undergoing medical treatment and care
A term referring to the degree to which the patient has followed the instructions and dosing requirements of the protocol
Not losing ones temper while waiting; not bothered with having to wait; not unwilling to wait
enduring without protest or complaint
Expectant with calmness, or without discontent; not hasty; not overeager; composed
Someone who receives treatment from a doctor or other medically educated person
INFO
person under a physician's care for a particular disease or condition See also subject/trial subject, healthy volunteer
(The) Albert IV , Duke of Austria (1377-1404 ) (See Helena )
A person under medical or surgical treatment; correlative to physician or nurse
Constant in pursuit or exertion; persevering; calmly diligent; as, patient endeavor
The enrollee or covered person who files or for whom a claim for benefits has been filed
enduring trying circumstances with even temper or characterized by such endurance; "a patient smile"; "was patient with the children"; "an exact and patient scientist"; "please be patient"
To compose, to calm
{a} longsuffering
patient zero
The initial patient in the population of an epidemiological investigation
heartsink patient
A recurring patient who cannot be definitively cured, such as one whose condition is undiagnosable or untreatable or who presents nebulous symptoms
patient.
pt
walking patient
A patient whose injuries and/or illness are relatively minor, permitting the patient to walk and not require a litter
patiently
{a} without murmuring, quietly
out-patient
In pl. The department of a hospital where out-patients attend
out-patient
A patient who attends a hospital without staying there overnight. Opposite: in-patient
The English Patient
novel by Michael Ondaatje; 1996 film directed by Anthony Minghella (starring Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas, Juliette Binoche, and Willem Dafoe)
ambulatory patient
one who is treated at a hospital but not hospitalized overnight
cardiac patient
person who is sick with heart disease
critical patient
hospital patient who is in very bad health, severely injured patient
doctor-patient relation
the responsibility of a physician to act in the best interests of the patient
geriatric patient
elderly patient
in-patient
A person who has been admitted to a hospital or other health facility, for a period of at least 24 hours
in-patient
in-patient in-patients in AM and sometimes in BRIT, use inpatient An in-patient is someone who stays in hospital while they receive their treatment. out-patient In-patient is also an adjective. inpatient hospital care
in-patient
= A patient admitted to a hospital or other similar medical facility as a resident patient
in-patient
A patient admitted to a hospital or other similar medical facility as a resident patient G
in-patient
means a patient confined to a Hospital for more than 24 hours on the recommendation of the attending Physician
in-patient
A person who has been admitted to a hospital or other health facility to receive diagnosis, treatment or other health services
in-patient
A patient admitted to a hospital or other similar medical facility as a resident patient
mental patient
person who is being treated for a mental illness
nurse-patient relation
the responsibility of a nurse to act in the best interests of the patient
patiently
in a patient manner; "he patiently played with the child"
patiently
in a patient manner; "he patiently played with the child
patiently
In a patient manner
patiently
tolerantly, forbearingly
patients
plural of patient
physician-patient privilege
the right of a physician to refuse to divulge confidential information from a patient without the consent of the patient
private patient
someone who pays for medical treatment or advice, rather than receiving it free through the government's system
terminal patient
one who cannot be cured of his illness, one who is sick with an illness that has no cure as of yet
patient
Favorites