one who fakes something

listen to the pronunciation of one who fakes something
English - English
faker
one who fakes something

  Hyphenation

  one who fakes some·thing

  Turkish pronunciation

  hwʌn hu feyks sʌmthîng

  Pronunciation

  /ˈhwən ˈho͞o ˈfāks ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈhwʌn ˈhuː ˈfeɪks ˈsʌmθɪŋ/

  Word of the day

  schlep
Favorites