materials

listen to the pronunciation of materials
English - Turkish
{i} malzemeler

İnşaat malzemeleri şimdi pahalıdır. - Building materials are expensive now.

Malzemeleri Malezya'dan alırız. - We get the materials from Malaysia.

materyaller
{i} bez
{i} levazım
(Askeri) MALZEME (HV.): Ameli maksatla faydalanmaya elverişli hassalara sahip, teknolojide kullanılan asli maddeler; asli şekillerindeki özellikleriyle imtizaçlı en iyi uzlaşmayı meydana getirmek üzere ustalıkla tertiplenirler
{i} kumaş
(Ticaret) malzeme

İnşaat malzemeleri şimdi pahalıdır. - Building materials are expensive now.

Malzemeleri Malezya'dan alırız. - We get the materials from Malaysia.

material
madde

Japonya ham madde açısından ithalata bağımlıdır. - Japan depends on imports for raw materials.

Gemi Endonezya'dan ham madde taşıyor. - The ship transports raw materials from Indonesia.

material
malzeme

Malzemeleri Malezya'dan alırız. - We get the materials from Malaysia.

Bütün malzemeleri toparladık. - We got all the materials together.

material
maddi

Onlar ona hem maddi hem de manevi destek verdiler. - They gave him both material and spiritual support.

Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır. - Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

material
materyal

Bir kitap için materyal topluyor. - She is collecting material for a book.

Sizce ben çok materyalist miyim? - Do you think I'm too materialistic?

materials requirement planning
malzeme ihtiyaç planlaması
materials engineering
Metalürji ve malzeme mühendisliği, insanlığın ihtiyaç duyduğu, geleceğe dönük mühendislik malzemelerinin, çevresel sorumlulukların da göz önünde tutulduğu üretim yöntemleriyle üretilmesi ve geliştirilmesi, ancak "teknolojik-ekonomik-ekolojik" denge bileşenlerinin her birinin zorunluluk arz ettiği mühendislikler arası bir misyon ve strateji odaklı bir çalışma süreciyle mümkün olabilmektedir
materials management
Malzeme yönetimi
materials science
Malzeme bilimi
materials science
(Bilim, İlim) Malzeme bilgisi
materials science
Metalürji ve malzeme bilimi/mühendisliği, insanlığın ihtiyaç duyduğu, geleceğe dönük mühendislik malzemelerinin, çevresel sorumlulukların da göz önünde tutulduğu üretim yöntemleriyle üretilmesi ve geliştirilmesi, ancak "teknolojik-ekonomik-ekolojik" denge bileşenlerinin her birinin zorunluluk arz ettiği mühendislikler arası bir misyon ve strateji odaklı bir çalışma süreciyle mümkün olabilmektedir
materials handling
(Askeri) MALZEME AKTARILMASI, TESLİMİ: Malzemenin ham madde, hurda, mamul, yarı mamul; imalat safhalarına girişte, imalat safhaları içinde ve bu safhalardan çıkışta, ambar ve depolamada; kabul ve sevkiyat sahalarında taşınması
materials handling equipment
(Askeri) malzeme kontrol teçhizatı
materials handling equipment
(Askeri) YÜK AKTARMA TEÇHİZATI: İkmal maddelerini daha ekonomik şekilde taşımak için kullanılan mekanik cihazlar. Mesela; çatallı istif aracı (forklift truck), makaralı konveyör (roller conveyor) ve stradl trak (araç) (straddle truck)
materials processing reactor
(Nükleer Bilimler) malzeme proses reaktörü
materials requirement
(İnşaat) gereç gereksinimi
materials testing reactor
(Nükleer Bilimler) malzeme test reaktörü
material
dokuma
material
gereçler
composite materials
bileşik malzemeler
dental materials
(Diş Hekimliği) diş materyalleri
existing raw materials
eldeki hammadde
material
(Ticaret) fiziksel
porous materials
(Gıda) gözenekli malzemeler
resilient materials
elastomer
smart materials
akıllı malzemeler
basic materials
çıkış maddeleri
basic materials
hammadde
creating from raw materials
ham maddeden üretme
material
kumaş

Bu kumaşı etek yapacağım. - I'm going to make this material into a skirt.

Bu kumaşı yeni bir elbise için almak istiyorum. Maliyeti nedir? - I want to buy this material for a new dress. How much does it cost?

material
gereç
material
özdek
Metallurgical and Materials Engineer
(Mühendislik) Metalurji ve Malzeme Mühendisi
Metallurgical and Materials Engineering
(Mühendislik) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
bill of materials
MALZEME EVSAF LİSTESİ: Bir malın istihsalinde kullanılan maddelerin veya parçaların nitelik ve miktarını gösterir liste
flammable materials
yanıcı maddeler
ladies' dress materials
kadın giyimi, kadın konfeksiyonu
low-diamensional materials
alçak boyutlu materyaller
material
"to" ile değgin
material
materials science maddelerin kullanım ve niteli
material
{s} to -e değgin
material
{s} önemli

Japonya yurtdışından birçok önemli ham madde ithal eder. - Japan imports various raw materials from abroad.

Malzeme koşulları son derece önemlidir. - Material conditions are extremely important.

material
(Askeri) MADDİ, FİZİKİ: Ruhi ve manevi olmayan
strength of materials
Cisimlerin mukavemeti
thermal insulater materials
işi geçirmeyen malzeme
Air Target Materials Program
(Askeri) Hava Hedef Malzemeleri Programı
Missiles/Air Target Materials Program
(Askeri) Füze/Hava Hedefi Malzeme Programı
ablating materials
(Askeri) ERİYEN MADDELER: Bir uzay aracının sathı üzerinde bulunan ve Arz atmosferine girerken feda edilebilen (sıyrılıp dökülen veya buharlaşan) özel maddeler. Bu madde sayesinde kinetik enerji izale edilmiş ve uzay aracı esas bünyesinin aşırı ısınması önlenmiş olur
aggregate materials
(İnşaat) agrega malzemeler
air target materials program
(Askeri) HAVA HEDEFİ MALZEME PROGRAMI: Orta ve büyük ölçekli hedef malzemelerinin ve uzun menzil desteğindeki ilgili maddelerin üretimi; birleştirilmiş ve tayin edilmiş komutanlıkların, askeri bölümlerin ve katılan müttefiklerin dünya çapındaki gereksinimleri için tesis edilen bir Amerikan Savunma Bakanlığı programıdır. Bu program savunma istihbaratı teşkilatının yönetim kontrolü altında bulunmakta olup, üretim ve örtü gereksinimlerinin belirlenmesini, ürünlerin standardizasyonunu, üretim önceliklerinin ve programlarının tespitini ve hava hedefine dair malzeme kalemlerinin ve ilgili ürünlerin üretimini, dağıtımını, depolanmasını, feragat edilmesini/değiştirilmesini ihtiva etmektedir
artificial materials
(Askeri) SUNİ GİZLEME MALZEMESİ
bitumen materials
bitümlü malzemeler
bituminous materials
bitümlü maddeler
capillary porous materials
(Gıda) kılcal gözenekli maddeler
coating materials
kaplama gereçleri
combustible building materials
(İnşaat) yanıcı yapı gereçleri
controlled materials
(Askeri) kontrollü malzeme
controlled materials
(Askeri) KONTROLLU MALZEME, KONTROLLU HARP MALZEMESİ: 1. Nolu savunma malzemesi yönetmeliğinin 1 Nolu çizelgesinde gösterilen şekil ve biçimde yeni, yeniden ergitilmiş, yeniden haddeden geçirilmiş veya çekilmiş durumda, yerli veya ithal malı çelik, bakır, nikel halitası ve alüminyum
controlled materials
(Askeri) kontrollü harp malzemesi
controlled materials
(Askeri) gizli dokümanlar
critical materials
(Askeri) KRİTİK HAMMADDELER: Esas kaynakları A. B. D. sınırları içinde bulunan gerek nitelik gerek miktar bakımından ihtiyaçları karşılayacak kadar istihsal edilemeyen ve Milli Savunma için hayati önem taşıyan maddeler. Ayrıca bakınız: "strategic materials"
critical supplies and materials
(Askeri) KRİTİK İKMAL MADDE VE MALZEMELERİ: Harekatın desteklenmesi için çok gerekli ancak çeşitli nedenlerden dolayı kısıtlı miktarda ikmal edilebilen veya kısıtlı miktarda ikmal edilmesi beklenen ikmal maddeleri. Ayrıca bakınız: "critical item", "regulated item"
evaluation of materials
(Dilbilim) araç gereç değerlendirme
exotic materials
(Havacılık) lüks malzeme
fissionable materials
(Askeri) ATOMLARI PARÇALANABİLİR MADDELER: Nötron bombardımanı ile atom çekirdekleri parçalanabilen maddeler
hazardous materials
(Askeri) tehlikeli malzemeler
hull and materials
(Sigorta) tekne ve malzemeler
impervious materials
geçirimsiz malzemeler
instructional materials
(Askeri) ÖĞRETİM MALZEMESİ (HV.): Bir öğretim kursunda öğrencilerin öğretimi veya inceleme maksadıyla faydalanılan öğretici mahiyetteki bütün eserler, dökümanlar ve neşriyat
ladies dress materials
(Tekstil) kadın giyimi, kadın konfeksiyonu
material
{s} maddeci

Çok fazla maddecilikle büyüdün ve şimdi komşularını kıskanıyorsun. - You grew up with too much materialism, and now you envy your neighbours.

Senin gerçekliğe bakışın fazla maddeci. - Your view of reality is too materialistic.

material
mühim
material
{s} bedensel
material
{s} zaruri
material
özdeksel
material
bez
material
etkili
material
{s} maddesel

Antik dönem Gnostikleri maddesel dünyanın içkin olarak kötücül olduğuna inanıyorlardı. - The ancient Gnostics believed that this material world was innately malevolent.

İlk temastan sonra, insanlığın maddesel ve ruhsal gelişimi ilerledi. - After First Contact, the material and spiritual development of humanity flourished.

material
gerekli

Bir kitap yazmak için henüz gerekli malzemeleri toplamadım. - I have not yet collected sufficient materials to write a book.

molding materials
kalıplama malzemeleri
old materials
bozuntu
original raw materials
el değmemiş hammadde
phenolic moulding materials
fenolik kalıplama malzemleri
pilot materials
(Askeri) örnek malzeme
pilot materials
(Askeri) ÖRNEK MALZEME: İleride esas imalata geçilmesini kolaylaştırmak üzere imalat usul ve işlemlerini prova, işleme ve deneme maksatları için gerekli ve özel imalat malzemesine benzetilerek hazırlanmış asgari miktarda özel malzeme, yarı tamamlanmış aksam, dövme ve döküm parçalar
prices of invoiced materials
faturalı malzeme fiyatı
programmed instructional materials
(Askeri) PROGRAMLI ÖĞRETİM MALZEMESİ (HV.): Programlı öğretim metodunu kolaylaştırmak maksadıyla özel surette hazırlanmış öğretim malzemesi
raw materials
hammadde

Japonya, Çin'den hammadde ithal eder ve Çin'e hazır ürün ihraç eder. - Japan imports raw materials from China and exports finished products to it.

restoration materials
(Mimarlık) restorasyon gereçleri
roofing materials
(İnşaat) çatı gereçleri
source materials
(Askeri) KAYNAK MATERYALLERİ: Bir kara veya hava haritasının hazırlanması için gerekli olan bilgiler. Bu malumat diğer haritalardan veya başka kaynaklardan çıkarılmış olabilir
tactical missile; target materials; team member; technical manual; theater missi
(Askeri) taktik füze; hedef materyaller; takım üyesi; teknik talimname; harekat alanı füzesi; troposferik yayın (TROPO) modemi
target materials
(Askeri) HEDEF İSTİHBARAT MALZEMESİ: Bir veya daha çok silah sisteminin belirli hedeflere karşı faaliyetini desteklemek üzere grafik, metin, çizelge vesaire halinde hazırlanmış hedef istihbarat örnekleri. Hedef istihbarat malzemeleri eğitim, planlama ve icra çalışmalarıyla bunların değerlendirilmesinde kullanılmaya uygundur
target materials program; telecommunications management program; theater manpowe
(Askeri) hedef materyal programı; telekomünikasyon yönetim programı; harekat alanı insangücü kuvvetleri
tests of materials
malzeme testi
textile materials
tekstil maddeleri
tools and materials
araç ve gereçler
training materials
(Askeri) EĞİTİM MALZEMESİ: Bir öğretim kursunun geliştirilmesinde, nitelik kontrolunda veya idaresinde kullanılan kontrol dokümanları ve öğretim malzemesi
unprocessed raw materials
(Ticaret) ilkel ham maddeler
unprocessed raw materials
(Ticaret) işlenmemiş ürünler
writing materials
yazı gereçleri/malzemesi
English - English
{n} what any thing is made of, parts
A list of descriptive terms that serve to index the materials used to create the work e g mixed media, metal, paint, feather for Punk Bear Spirit
plural of material
the matter from which things are made e g wood, metal, plastic, fabric, food
{i} supplies; household stuff; tools or devices to carry out a given task
materials salvage materials science strength of materials
quality of integrity applying to the physical elements that were combined or deposited in a particular pattern or configuration to form a historic property
what something is made from
Included in the cost of sales These are materials involved in the assembly or manufacture of goods for sale
in GEMIS are products representing raw or auxiliary matter used in processes
Textures are often known as "materials," but materials are simply anything that imparts a surface appearance on a 3D object texture, noise, color, etc
In principle we machine all punchable materials, such as steel, non-ferrous metals, plastics, wood, etc Steel is the most widely-used of these, from plain carbon steel through to corrosion- and acid-resistant or heat-resistant stainless steel Machining abrasion-resistant steels through to austenitic manganese steel and composite steel plays an important role in our business On request, we can carry out heat treatment (stress relief annealing, normalising, hardening, hardening and tempering) to achieve defined mechanical properties
Any expense which is not derived from the time of an Employee, e g the purchase of project-related equipment, attending training courses, travelling expenses, etc These can be recorded against the relative Project and subsequently charged to the client department, if necessary
items owned by a library, such as books, journals, media, etc
Scientific Net
CNNfyi com article, "Oxford dictionary updated for Web" Dictionaries (books, CDs, software, Internet) Suggested time One class period
Anything which is used to help to teach language learners Materials can be in the form of a textbook, a workbook, a cassette, a CD-Rom, a video, a photocopied handout, a newspaper, a paragraph written on a whiteboard: anything which presents of informs about the language being learned
Property consumed in normal use in the performance of a subcontract, program, or experiment (See also Supplies )
biological
chemical
materials handling
The receiving, moving, storing, packing and shipping of raw materials, components and finished products in a warehouse; sometimes together with forecasting requirements and the disposal of scrap
materials recovery facility
A waste recycling plant. Often shortened to MRF
materials engineering
(Bilim, İlim) Materials science or materials engineering is an interdisciplinary field involving the properties of matter and its applications to various areas of science and engineering. This science investigates the relationship between the structure of materials and their properties. It includes elements of applied physics and chemistry, as well as chemical, mechanical, civil and electrical engineering. With significant media attention to nanoscience and nanotechnology in the recent years, materials science has been propelled to the forefront at many universities
materials engineering
Materials engineering or materials science is an interdisciplinary field involving the properties of matter and its applications to various areas of science and engineering. This science investigates the relationship between the structure of materials and their properties. It includes elements of applied physics and chemistry, as well as chemical, mechanical, civil and electrical engineering. With significant media attention to nanoscience and nanotechnology in the recent years, materials science has been propelled to the forefront at many universities
materials management
Materials management is the branch of logistics that deals with the tangible components of a supply chain. Specifically, this covers the acquisition of spare parts and replacements, quality control of purchasing and ordering such parts, and the standards involved in ordering, shipping, and warehousing said parts
materials science
Materials science is an interdisciplinary field applying the properties of matter to various areas of science and engineering. This scientific field investigates the relationship between the structure of materials at atomic or molecular scales and their macroscopic properties. It incorporates elements of applied physics and chemistry. With significant media attention focused on nanoscience and nanotechnology in recent years, materials science has been propelled to the forefront at many universities. It is also an important part of forensic engineering and failure analysis. Materials science also deals with fundamental properties and characteristics of materials
materials science
Materials science or materials engineering is an interdisciplinary field involving the properties of matter and its applications to various areas of science and engineering. This science investigates the relationship between the structure of materials and their properties. It includes elements of applied physics and chemistry, as well as chemical, mechanical, civil and electrical engineering. With significant media attention to nanoscience and nanotechnology in the recent years, materials science has been propelled to the forefront at many universities
materials engineer
engineer who works in synthesizing materials
materials engineering
profession that deals with the synthesis of various kinds of materials
materials handling
act of loading and unloading and moving goods within e
materials handling
a factory especially using mechanical devices
materials handling systems
(Ticaret) Equipment that moves items between required locations on either a programmed (automatic) or manually-initiated basis. They sometimes perform weighing and other measurement functions, are designed specifically for the products to be handled, and include conveyors, pick and placement systems, and other dedicated equipment
materials management
(Ticaret) The organizational functions responsible for the planning, sourcing, stocking and logistics activities of materials used in the internal and external fulfillment of demand
materials science
Study of the properties of solid materials and how those properties are determined by the material's composition and structure, both macroscopic and microscopic. Materials science grew out of solid-state physics, metallurgy, ceramics, and chemistry, since the numerous properties of materials cannot be understood within the context of any single discipline. With a basic understanding of the origins of properties, materials can be selected or designed for an enormous variety of applications, from structural steels to computer microchips. Materials science is therefore important to many engineering fields, including electronics, aerospace, telecommunications, information processing, nuclear power, and energy conversion. See also mechanics, metallography, strength of materials, testing machine
bill of materials
A computerized list of materials and components, structured in a manner to support computer-based materials procurement and production scheduling
bill of materials
A list of materials and components used in a manufactured item, sometimes appended to an engineering diagram of the item
composite materials
plural form of composite material
genetic materials
plural form of genetic material
hazardous materials
plural form of hazardous material
material
Worldly, as opposed to spiritual

Don't let material concerns get in the way of living a good life.

material
Text written for a specific purpose

We were a warm-up act at the time; we didn't have enough original material to headline.

material
A sample or specimens for study

With fresh material, taxonomic conclusions are leavened by recognition that the material examined reflects the site it occupied; a herbarium packet gives one only a small fraction of the data desirable for sound conclusions. Herbarium material does not, indeed, allow one to extrapolate safely: what you see is what you get.

material
Matter which may be shaped or manipulated, particularly in making something

Asphalt, composed of oil and sand, is a widely used material for roads.

material
A person who is qualified for a certain position or activity

Joe Manchin is a great governor, and I also believe he is presidential material.

strategic materials
Those materials considered crucial to national security concerns and military applications. Examples include:
teaching materials
assorted materials, particularly written, to support teaching, including textbooks, printouts, and handouts
time and materials
plural form of time and material
material
that of which anything is composed or may be constructed
material
{a} corporeal, essential, important, real
Applied Materials
large computer company located in California USA (one of the largest suppliers of equipment for manufacturing electronic chips)
His Dark Materials
{i} trilogy of mystery and magic novels written by Philip Pullman
bill of materials
A list of components, ingredients, or materials needed to manufacture a product; the hierarchy of materials or components making up a product or subassembly including the proper ratios of quantities of each item
bill of materials
A listing of parts or materials used in an assembled object The listing is usually included as part of the working drawing of the full assembly
bill of materials
A listing of all the subassemblies, parts, and raw materials required to make an assembly
bill of materials
(1) Set of physical elements required to build a project (2) Hierarchical view of the physical assemblies, subassemblies, and components needed to fabricate a manufacturing product (3) Descriptive and quantitative list of materials, supplies, parts, and components required to produce a designated complete end item of materials, assembly, or subassembly
bill of materials
a list of process inputs based on individual demand of each product to specify what the original manufacturer needs to make
bill of materials
List of sub-assemblies, components and raw materials that are needed to make an assembly It shows the number of units of each component required to manufacture one unit of the parent product
bill of materials
A list specifying the quantity and character of materials and parts required to produce or assemble a stated quantity of a particular product
bill of materials
Fixed-format ASCII files where each piece of information appears between certain columns The Relex CAD Import/ExportWizardTM is completely compatible with BOM files, able to import information from, and export data to, the BOM format
bill of materials
Contains information related to the structuring of a product Information such as the quantity of each component required for the fabrication of an end item or subassembly, planned scrap, and lead time offset are included
bill of materials
A list of connectors/devices referenced by the wire list, displayed with their characteristics
bill of materials
A listing of all subassemblies, intermediate parts and raw materials that go into a parent assembly showing the quantity of each required to make an assembly
bill of materials
A list of all materials, corresponding to a drawing or set of drawing for a project
bill of materials
a list of all the parts and components that make up a particular asset Not to be confused with an Applications Parts List
bill of materials
one of the three primary inputs of MRP; it lists the raw materials, parts, subassemblies, assemblies and assemblies needed to produce one unit of the product
bill of materials
A list of all the materials necessary to complete a job
bill of materials
BOM, or tabular list of parts derived from a parts structure in the WorkManager database and formatted according to BOM format specifications
bill of materials
A list of items or components used for fabrication and accounting purposes See Cut-List
bill of materials
Listing of all the assemblies, subassemblies, parts, and raw materials that are needed to produce one unit of a finished product Thus, each finished product has its own bill of materials
bill of materials
A list of items or components used for fabrication, shipping, receiving, and accounting purposes
bill of materials
The source of information for all components
bill of materials
A schedule of the parts needed for a manufacturing
bill of materials
detailed hierarchal list of all components necessary to manufacture a product
cleaning materials
detergents, substances used for sanitizing and cleaning
composite materials
Structural materials of metals, ceramics, wood, or plastics with built-in strengthening agents which may be in the form of filaments, foils, powders, or flakes of a different compatible material
composite materials
materials which are made up of various parts
composite materials
DIRECTED ENERGY (DE) AND KINETIC ENERGY (KE) SYSTEMS CHEMICAL & BIOLOGICAL SYSTEMS CHEMICAL AND BIOLOGICAL SYSTEMS
composite materials
Plastics, metals, ceramics, or carbon-fiber materials with built-in strengthening agents These materials are much lighter and stronger than the metals formerly used for such aircraft components as panels, skin, and flight controls
creating from raw materials
the act of creating something that is different from the materials that went into it
material
Good or service which is bought, sold, or tracked in FIS All materials have a material master record, and a material number
material
fabric, as in: The coat was made of dark blue woolen material
material
(1) Of substantial importance (2) According to British securities law, when the price of something (i e , a security) would be significantly affected (3) According to United States securities law, when something is of significance to a reasonable person (i e , an investor)
material
Another name for chessmen
material
Any product or substance on, or in which, information is embodied
material
means matter of any kind or description, including, but not limited to, dredged material, solid waste, incinerator residue, garbage, sewage, sewage sludge, munitions, radiological, chemical, and biological warfare agents, radioactive materials, chemicals, biological and laboratory waste, wreck or discarded equipment, rock, sand, excavation debris, industrial, municipal, agricultural, and other waste, but such term does not mean sewage from vessels within the meaning of section 312 of the FWPCA Oil within the meaning of section 311 of the FWPCA shall constitute ``material'' for purposes of this subchapter H only to the extent that it is taken on board a vessel or aircraft for the primary purpose of dumping
material
Material things are related to possessions or money, rather than to more abstract things such as ideas or values. Every room must have been stuffed with material things. the material world. spiritual + materially ma·teri·al·ly He has tried to help this child materially and spiritually
material
information (data or ideas or observations) that can be used or reworked into a finished form; "the archives provided rich material for a definitive biography"
material
directly relevant to a matter especially a law case; "his support made a material difference"; "evidence material to the issue at hand"; "facts likely to influence the judgment are called material facts"; "a material witness"
material
things needed for doing or making something; "writing materials"; "useful teaching materials"
material
having material or physical form or substance; "that which is created is of necessity corporeal and visible and tangible" - Benjamin Jowett
material
concerned with or affecting physical as distinct from intellectual or psychological well-being; "material needs"; "the moral and material welfare of all good citizens"- T
material
concerned with worldly rather than spiritual interests; "material possessions"; "material wealth"; "material comforts"
material
the tangible substance that goes into the makeup of a physical object; "coal is a hard black material"; "wheat is the stuff they use to make bread"
material
artifact made by weaving or felting or knitting or crocheting natural or synthetic fibers; "the fabric in the curtains was light and semitraqnsparent"; "woven cloth originated in Mesopotamia around 5000 BC"; "she measured off enough material for a dress"
material
Cloth to be made into a garment
material
1) The raw materials and purchased components used in the production of other items 2) The classification of any lower level item, whether purchased or manufactured A subassembly that has material, labor and overhead content may be considered strictly as material in the context of being used in an upper level item
material
Determines the response of a surface to illumination A material is implemented as a material node or placeholder for the various shaders (surface, shadow, contour, photon, environment, and so on) that combine to define the surface characteristics of an object See also Material node, Surface shader, and Scene material
material
Materials are the things that you need for a particular activity. The builders ran out of materials. sewing materials
material
{s} physical, bodily; related to bodily comfort; substantial; tangible; important, essential, relevant; of or pertaining to matter
material
Roosevelt concerned with worldly rather than spiritual interests; "material possessions"; "material wealth"; "material comforts
material
– Important; more or less necessary; having influence or effect; going to the merits; having to do with matter, as distinguished from form Representation relating to matter which is so substantial and important as to influence party to whom made is “material ”
material
having substance or capable of being treated as fact; not imaginary; "the substantial world"; "a mere dream, neither substantial nor practical"; "most ponderous and substantial things"- Shakespeare
material
The tangible substance (chemical, biological, or mixed) that goes into the makeup of a physical object One of the basic resources used in a technological system
material
Material evidence or information is directly relevant and important in a legal or academic argument. The nature and availability of material evidence was not to be discussed
material
Forms of matter derived from 92 natural elements
material
The substance or matter of which anything is made or may be made
material
To form from matter; to materialize
material
Things written to be performed
material
Hence: Pertaining to, or affecting, the physical nature of man, as distinguished from the mental or moral nature; relating to the bodily wants, interests, and comforts
material
a substance useful for structural purposes
material
The base (primary) material used in the product
material
A material represents how some object or polygon looks In the most common case a material is just a texture But a material can contain additional information like detail textures (textures that are blended on top of the base texture) In future materials will be able to do much more
material
The substance from which an object is made In the context of Radiance, the characteristics of a surface that describe its interaction with light
material
matte michelson contrast mirror angle mist mixture modifier modulation
material
Of solid or weighty character; not insubstantial; of consequence; not be dispensed with; important
material
derived from or composed of matter; "the material universe"
material
Ideas or information that are used as a basis for a book, play, or film can be referred to as material. In my version of the story, I added some new material
material
What the appraiser records that an item is made of: wood, china, etc
material
Pertaining to the matter, as opposed to the form, of a thing
material
Material is cloth. the thick material of her skirt The materials are soft and comfortable to wear
material
If you say that someone is a particular kind of material, you mean that they have the qualities or abilities to do a particular job or task. She was not university material His message has changed little since he became presidential material
material
The Crown copyright information the Applicant has applied to reuse
material
Product obtained using a loom that weaves two series of perpendicular threads known as trams and warps
material
Consisting of matter; not spiritual; corporeal; physical; as, material substance or bodies
material
Used interchangeably with Content
material
{i} substance, matter, stuff of which something is made; fabric, cloth; equipment and supplies needed for an activity; information gathered for a book or research project
material
Important; more or less necessary; having influence or effect; going to the merits; having to do with matter, as distinguished from form (Page 1128) TOP
material
the passive or objective aspect of something-that is, the aspect which is based on the experience a subject has, or on the objects given in such an experience (Cf formal )
material
A material is a solid substance. electrons in a conducting material such as a metal. the design of new absorbent materials
material
Physical entities of any substance that serve as carriers of information, including but not limited to books, serials, graphics, audio recordings, videos, and computer data files Materials form the basis of a library collection *
material
significant
material
A model's appearance is determined by the material from which it is made The material determines the the color of the model, whether the model looks plastic or metallic, whether the model appears rough or smooth, and whether the model is opaque or transparent The 3D gizmo contains several palettes of materials
material
things needed for doing or making something; "writing materials"; "useful teaching materials" information (data or ideas or observations) that can be used or reworked into a finished form; "the archives provided rich material for a definitive biography" a person judged suitable for admission or employment; "he was university material"; "she was vice-presidential material" the tangible substance that goes into the makeup of a physical object; "coal is a hard black material"; "wheat is the stuff they use to make bread" derived from or composed of matter; "the material universe" directly relevant to a matter especially a law case; "his support made a material difference"; "evidence material to the issue at hand"; "facts likely to influence the judgment are called material facts"; "a material witness" concerned with or affecting physical as distinct from intellectual or psychological well-being; "material needs"; "the moral and material welfare of all good citizens"- T
material
xv, 288 p ; 24 cm
material
Having to do with matter
material
a person judged suitable for admission or employment; "he was university material"; "she was vice-presidential material"
plastic materials
synthetic compounds made from various raw materials (coal, limestone, etc.)
raw materials
Materials such as stock for plate, strip, extruded parts Activities within A0 perform preparation including cutting stock to size and/or shape, shaping weld joints, cleaning
raw materials
Any ingredients or components of a mixture or product before mixing and processing take place
raw materials
Unfinished goods consumed by a manufacturer in
raw materials
Substances in a natural state before they go through manufacturing or processing
raw materials
Materials which in their natural state are of little use but, when transformed into something else, are a source of wealth or prosperity Examples: tress changed into tables and chairs, iron changed into steel, crude oil changed into plastic
raw materials
materials in their natural, unmanufactured state Top
raw materials
Materials purchased for manufacture, not yet altered by the production process
raw materials
A natural unprocessed material used in a manufacturing process
raw materials
Farm products (such as cattle, wool, eggs, milk, pigs, and canola) and natural products (such as coal, copper, iron ore, and lumber)
raw materials
-inventory used in the manufacturing process Though some would categorize raw materials as very base materials in bulk form such as carloads of ore or unitized loads of paper, plastic, or steel, I generally consider anything used in the manufacturing process as a raw material I use the term synonymously with the term "components"
raw materials
the materials from which a product is made They may be natural materials such as wood or made such as plastics
raw materials
in GEMIS are resources which are converted into useful primary materials Examples are ores (for metals), minerals (e g chalk, gravel, sand, stones), air and water, but also oil, natural gas, coal and biomass if they are used as matter (e g construction materials, lubricants)
raw materials
resources in their naturally occurring unrefined or unprocessed state
raw materials
Materials used in the manufacturing process
raw materials
The basic materials that become part of physical products p 252
raw materials
minerals, metals, agricultural goods, etc extracted from the ground and used in industry
source materials
publications from which information is obtained
strength of materials
durability of materials in various environmental conditions
strength of materials
Engineering discipline concerned with the ability of a material to resist mechanical forces when in use. A material's strength in a given application depends on many factors, including its resistance to deformation and cracking, and it often depends on the shape of the member being designed. See also fracture, impact test, materials science, tensile strength, testing machine
writing materials
writing tools, materials needed to write (pen, paper, etc.)
Turkish - English

Definition of materials in Turkish English dictionary

material
(Tekstil) cloth
işletme gereçleri the operating equipment and materials of
a business
materials

  Hyphenation

  ma·te·ri·als

  Turkish pronunciation

  mıtîriılz

  Pronunciation

  /məˈtərēəlz/ /məˈtɪriːəlz/

  Videos

  ... to secure all loose nuclear materials so they can never fall into the hands of terrorists, ...
  ... to work -- the raw materials, the basic building blocks and, ...

  Word of the day

  glabrous
Favorites