korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse

listen to the pronunciation of korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
Turkish - Turkish
kabadayı
korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse

    Hyphenation

    kor·ku·suz, i·yi dö·vü·şen, ken·di·ne öz·gü na·mus ku·ral·la·rı·nın dı·şı·na çık·ma·yan kim·se

    Pronunciation

    Word of the day

    best gold
Favorites