karaktersiz

listen to the pronunciation of karaktersiz
Turkish - English
low life person
unprincipled, lacking moral fiber
characterless, unprincipled
dishonest
fiberless
worthless
wishy-washy

This guy is really wishy-washy. He couldn't make a decision to save his life. - Bu adam gerçekten karaktersiz. Hayatını kurtarmak için bir karar veremedi.

characterless
slight
unprincipled
blackguard
wishy washy
wishywashy
karakter
character

One of the characters in the novel dreams up a half-baked plan for robbing a bank. - Romandaki karakterlerden biri bir bankayı soymak için acemice bir plan düşünüyor.

Everyone has a character of his own. - Herkesin kendi karakteri var.

karakter
{i} personage
karakter
persona

The character depends on personality, not on talent. - Karakter yeteneğe değil kişiliğe bağlıdır.

Recognize and respect the personality of a person. - Bir kişinin karakterini tanı ve saygı duy.

karakter
{i} form

Representative democracy is one form of government. - Karakteristik demokrasi, ülke yönetiminin bir şeklidir.

karakter
personality

Your name affects your personality. - Adın karakterini etkiliyor.

He's a well-known television personality. - O tanınmış bir televizyon karakteridir.

karakter
char

José showed himself to be a person of bad character. - Jose kendini kötü karakterli bir kişi olarak gösterdi.

The uncertainty about the weather has had a definite effect upon the Englishman's character. - Hava hakkındaki belirsizlik İngilizlerin karakterlerinde belirli bir etkiye sahiptir.

karakter
complexion
karakter
bits per character
karakter
(Bilgisayar) characters

One of the characters in the novel dreams up a half-baked plan for robbing a bank. - Romandaki karakterlerden biri bir bankayı soymak için acemice bir plan düşünüyor.

Shakespeare created many famous characters. - Shakespeare bir sürü ünlü karakterler yarattı.

karakter
makeup
karakter
(Bilgisayar) characters per inch
karakter
texture
karakter
streak
karakter
trait

The fundamental character traits of this woman were pride, decisiveness, and courage. - Bu kadının temel karakter özellikleri gurur, kararlılık ve cesaretti.

karakter
stamp
karakter
disposition
karakter
fiber
karakter
in character

Which of your parents do you take after in character? - Karakter olarak hangi ebeveynine benziyorsun?

karakter
{i} fibre
karakter
person

Beauty doesn't say anything about the character of a person. - Güzellik bir kişinin karakteri hakkında bir şey söylemez.

Recognize and respect the personality of a person. - Bir kişinin karakterini tanı ve saygı duy.

karakter
constitution

He has a strong constitution. - Onun güçlü bir karakteri var.

karakter
strain
karakter
{i} self
karakter
character, personality, disposition " özyapı, ıra, seciye; character
Turkish - Turkish
Karakteri kötü olan: "Hâlbuki oğlu hodkâm, müsrif, tembel, karaktersiz bir serseriydi."- Ö. Seyfettin
Karakteri kötü olan
KARAKTER
(Osmanlı Dönemi) yun. Huy. Mizac. Seciye. Bir şeyi benzerlerinden ayırdetmeğe yarayan temel hususiyet
karakter
Bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü
karakter
Basımda harf türü
karakter
Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse
karakter
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
karakter
Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi: "Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır."- R. H. Karay. Üstün, manevi özellik: "Yıldız'ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var."- A.Gündüz
Karakter
öz yapı
Karakter
(Hukuk) SECİYE
karakter
Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu; duygulanma ve davranış biçimi
karakter
Üstün, manevî özellik
karakter
Bir edebiyat yapıtında duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse
karaktersiz
Favorites