host

listen to the pronunciation of host
English - Turkish
ağırlamak

Onlar misafirleri ağırlamak için Allah'ın emrini yerine getiriyorlar. - They are fulfilling the commandment to host guests.

ev sahibi

Olimpiyatların ev sahibi ülkesi 1992'de İspanya'dır. - Spain is the host country for the Olympics in 1992.

Doyurucu bir akşam yemeğinden sonra, Willie ev sahibine teşekkür etti. - After a hearty dinner, Willie thanked the host.

{f} konuk etmek
{f} evsahipliği yapmak
{i} sunucu

Favori talk show sunucun kim? - Who's your favorite talk show host?

Yeni televizyon sunucusu biraz sert. - The new TV host is a little rigid.

konuk ağırlamak
{i} kutsanmış ekmek
(Bilgisayar) ana makine
(Bilgisayar) ana sistem
(Kanun) ev sahipliği yapmak

Johnsonlar çok sosyal insanlardır, onlar partilere sık sık ev sahipliği yapmaktan hoşlanırlar. - The Johnsons are very sociable people, who enjoy hosting parties often.

Tom bir ev geliştirme gösterisinin ev sahipliği yapmaktadır. - Tom is the host of a home improvement show.

(Bilgisayar) makine
konakçı olmak
(Kimya) konuk
davet veren kimse
(Bilgisayar) yönetici
(Bilgisayar) ana bilgisayar
davet vermek
ev sahipliği etmek
(Bilgisayar,Tıp) konak

Tom konakta savurgan bir partiye ev sahipliği yaptı. - Tom hosted an extravagant party at his mansion.

barındırmak
çok sayı
konukçu
konakçı
takdimci
mihmandar
hancı
i., Hrist. (ekmek ve şarap ayinindeki) ekmek
{i} evsahibi

Brezilya 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın evsahibidir. - Brazil is the host of the 2016 Summer Olympic Games.

{i} konuk eden kimse
{i} kalabalık

Kalabalıki ailem bana sıcak bir karşılama yaptı. - My host family gave me a hearty welcome.

{i} ordu
{i} çokluk
okunmuş ekm
ev sahip

Partiye Dan tarafından ev sahipliği yapıldı. - The party was hosted by Dan.

Johnsonlar çok sosyal insanlardır, onlar partilere sık sık ev sahipliği yapmaktan hoşlanırlar. - The Johnsons are very sociable people, who enjoy hosting parties often.

ev sahibi,v.ev sahipliği yap: n.ev sahibi
ev sahipliği yap

Japonya Olimpiyatlara kaç kez ev sahipliği yaptı? - How many times has Japan hosted the Olympics?

Sana ev sahipliği yapmam için tanrının beni seçmesine sevindim. - I'm glad that God has chosen me to be your host.

İnternet üzerinde bağlanabilceğiniz herhangi bir bilgisayara verilen ad
(Tıp) Diğer bir organizmayı içinde veya üzerinde, parazit olarak barındıran canlı, hastalık etkenini besleyen hayvan veya insan, konakçı
bazı Hıristiyan kiliselerinde Aşayı Rabbani ayininde takdis edilen ekmek
eski ordu
(Tıp) Doku naklinde kendisine gref uygulanan kişi
{f} sunuculuk yapmak
(İnşaat) konut
animatör
host country
(Askeri) EV SAHİBİ ÜLKE: Başka ülkelerin temsilcileri veya kuruluşlarının o hükümetin daveti ve/veya bir uluslararası antlaşma için bulundukları ülke
host a fair
fuara ev sahipliği etmek
host a meeting
(Bilgisayar) toplantı düzenle
host a reception
resepsiyon vermek
host a virus
(Bilgisayar) virüs barındırmak
host address
bilgisayar adresi
host address
makine adresi
host address
(Bilgisayar) ana bilgisayar adresi
host address
(Bilgisayar) sistem adresi
host area
(Çevre) radyasyon güvenli alan
host audio
(Bilgisayar) ana ses
host audio
(Bilgisayar) ana makine müzik
host audio
(Bilgisayar) ana makine sesi
host audio mute
(Bilgisayar) ana makine sessiz
host audio mute
(Bilgisayar) ana ses sessiz
host audio vol
(Bilgisayar) ana makine ses ayarı
host card
(Bilgisayar) ana makine kartı
host cell
(Tıp) konak hücre
host computer
(Bilgisayar) hizmet bilgisayarı
host computer name
(Bilgisayar) ana bilgisayar adı
host contract
(Ticaret) asal sözleşme
host control
(Bilgisayar) ana bilgisayar denetimi
host controls
(Bilgisayar) ana bilgisayar denetimleri
host domain
(Bilgisayar) ana etki alanı
host drive
(Bilgisayar) ana sürücü
host drive
sürücü
host factor
(Tıp) konak faktörü
host for
(Bilgisayar) için ana bilgisayar
host for dinner
yemek vermek
host id
makine kimliği
host information
(Bilgisayar) ana bilgisayar bilgisi
host insect
(Tarım) bitki zararlısı
host institution
ev sahibi kurum
host instrument
(Ticaret) asal finansal araç
host interface
(Bilgisayar) ana bilgisayar arayüzü
host interface
(Bilgisayar) ana bilgisayar arabağı
host ip
(Bilgisayar) ana makine ip'si
host ip number
(Bilgisayar) ana bilgisayar ip numarası
host is down
(Bilgisayar) ana bilgisayar kapalı
host language
(Bilgisayar) ana program dili
host language sql
(Bilgisayar) ana program dili
host location
ana bilgisayar mahalli
host meeting
(Bilgisayar) toplantı düzenle
host messages
(Bilgisayar) yönetici iletileri
host name
makine adı
host name
(Bilgisayar) ana bilgisayar adı
host name
(Bilgisayar) ana makine adı
host node
(Bilgisayar) ana bilgisayar düğümü
host node
(Bilgisayar) ana düğüm
host not found
(Bilgisayar) ana bilgisayar bulunamadı
host number
(Bilgisayar) sistem numarası
host or guest
(Bilgisayar) ev sahibi veya konuk
host parameters
(Bilgisayar) ana bilgisayar parametreleri
host parameters
(Bilgisayar) ana makine parametreleri
host party
(Askeri) ev sahibi ülke
host properties
(Bilgisayar) ana bilgisayar özellikler
host server
(Bilgisayar) ana sunucu
host settings
(Bilgisayar) ana bilgisayar ayarları
host state party
(Askeri) ev sahibi taraf devlet
host stats
(Bilgisayar) ana bilgisayar istatistiği
host system
iletişim anasistem
host system
(Bilgisayar,Teknik) anasistem
host system
(Bilgisayar) ağ bilgisayarı
host computer
ana bilgisayar
host country
ev sahibi ülke

Olimpiyatların ev sahibi ülkesi 1992'de İspanya'dır. - Spain is the host country for the Olympics in 1992.

host for dinner
yemek ver
host computer
ana bilgisayarda
host culture
Ev sahibi kültür
host economy
(Ekonomi) Dışarıdan yatırım alan ülke
host family
aile
host front end processor
host on işlemci
host master key
ana ana anahtar
host plant
ana bitki
host processor
ana işlemci
host rock
(Jeoloji) Depolama kayası, depolamaya uygun kaya
host site
ana sitesi
host a virus
(to) virus barindirmak
host computer
anasistem
host computer
(iletişim) anasistem (i)
host family
evsahibi aile
host family
ağırlayan aile
host interface
ana bilgisayar arabagi
host java
Java destekli web tarayıcısı
host language
(SQL) ana program dili
host nation
(Askeri) EV SAHİBİ MİLLET
host nation
(Askeri) ev sahibi ülke
host nation assistance
(Askeri) EV SAHİBİ ÜLKE YARDIMI: Bak. "host nation support"
host nation post
(Askeri) EV SAHİBİ ÜLKEYE AYRILMIŞ GÖREV YERİ/MAKAMI: İdari/Milli tabiatı itibarı ile bir ülkenin milli makamları tarafından mutabık kalındığı üzere o ülkenin makamlarının daimi olarak görev yapacağı yer
host nation support
ev sahibi ülke deteği
host nation support
(Askeri) EV SAHİBİ ÜLKE DESTEĞİ: Barış veya savaş zamanında ev sahibi ülke tarafından müttefik kuvvetlerine ve o ülkenin topraklarında bulunan NATO kuruluşlarına verilen sivil ve askeri yardım. Bu yardımın ilkeleri, NATO ittifakına veya ikili veya çok uluslu anlaşmalara ev sahibi ülkeler NATO kuruluşları ve ev sahibi ülke toprakları üzerinde kuvvetleri bulunan ülkeler arasındaki anlaşmalarla varılan taahhütlerdir
host nation support
(Askeri) ev sahibi ülke desteği
host node
ana bilgisayar dugumu
host rock
(Nükleer Bilimler) depolama kayası,depolamaya uygun kaya
host system
(iletişim) anasistem (i)
host-rock
evsahibi-kayaç
found host
(Bilgisayar) ana makine bulundu
hosting
evsahipliği

Brezlya Olimpiyat oyunlarına evsahipliği yapıyor. - Brazil is hosting the Olympic Games.

hosting
konakçılık
intermediate host
(Denizbilim) arakonak
remote host
(Bilgisayar) uzak ana sistem
remote host
(Bilgisayar) uzak anasistem
session host
(Bilgisayar) oturum ana bilgisayarı
single host
(Bilgisayar) tek ana makine
single host
(Bilgisayar) tek ana bilgisayar
view host
(Bilgisayar) ana bilgisayarı göster
reckon without one's host
öz özüne gelin güvey olmak
a host of
Bir ev sahibi
a host of
Pek çok ..., çok sayıda
be a host in oneself
(deyim) Bir orduya bedel olmak

Napoleon was to his soldiers a host in himself. - Napolyon askerlerinin nazarında bir orduya bedeldi.

meeting host
toplantıya ev sahipliği
on line host
line ana bilgisayarda
originating host
Ev sahibi menşeli
social host
sosyal host
social host liability
sosyal host sorumluluk
socks host
çorap ev sahibi
target host
hedef host
to be pleased to host someone
ağırlamaktan memnun olmak
virtual host
sanal konak
Wartime Host Nation Support Information Management System
(Askeri) Harp Zamanı Ev Sahibi Ülke Desteği Bilgi Yönetim Sistemi
auxiliary host
yardımcı konakçı
chain host
(Otomotiv) motor kaldırma zinciri
compressed host
(Bilgisayar) sıkıştırılmış sürücü
delete host
(Bilgisayar) ana bilgisayar sil
do the host
evsahibi rolünü üstlenmek
dynamic host configuration protocol
(DHCP) Devingen Sunucu Yapılandırma İletişim Kuralı
enter host name
(Bilgisayar) ana makine adını girin
final host
son konakçı
foreign host
Uzak Sistem
internet host
(Bilgisayar) internet yöneticisi
local host table file
Yerel Ana Makine Çizelge Dosyası
phone # or host
(Bilgisayar) telefon no veya ana bilgisayar
primary host
(Hayvan Bilim, Zooloji) başkonakçı
reckon without one's host
(deyim) gelin güvey olmak
reckon without one's host
(deyim) üstünkörü plan yapmak
remote host
Uzak Sistem
remote host
uzak anasistem uzak ana sistem
secondary host
(Hayvan Bilim, Zooloji) arakonakçı
English - English
A person or organization responsible for running an event

Our company is host of the annual conference this year.

A person who allows a guest, particularly into the host’s home

A good host is always considerate of the guest’s needs.

To run software made available to a remote user or process

CMU/TEK TCP/IP software uses an excessive amount of cpu resources for terminal support both outbound, when accessing another system, and inbound, when the local system is hosting a session.

A large number of items; a large inventory

A host of parts for my Model A.

A cell or organism which harbors another organism or biological entity, usually a parasite

Viruses depend on the host that they infect in order to be able to reproduce.

A multitude of people arrayed as an army; used also in religious senses, as: Heavenly host (of angels)

the invading host that had sailed from Hellas in more than one thousand ships was of an unprecedented size.

An organism bearing certain genetic material

The so-called junk DNA provides no benefit to its host.

To perform the role of a host

Kremvax hosts a variety of services.

A computer or software component that provides services

This machine is the host of the name server.

Any computer attached to a network
A moderator or master of ceremonies for a performance

The host was terrible, but the acts themselves were good.

The consecrated bread or wafer of the Eucharist
{i} one who receives guests; living creature on which a parasite lives; large number, multitude (of people or things); computer which acts as a server for other computers
{v} to take up entertainment, engage
{n} a landlord, master, army, great number
{f} act as master of ceremonies; receive guests into one's home; throw a party
The host at a party is the person who has invited the guests and provides the food, drink, or entertainment. Apart from my host, I didn't know a single person there
{i} consecrated bread used during Communion (Christianity)
the owner or manager of an inn a person who invites guests to a social event (such as a party in his or her own home) and who is responsible for them while they are there (medicine) recipient of transplanted tissue or organ from a donor be the host of or for; "We hosted 4 couples last night
If a country, city, or organization hosts an event, they provide the facilities for the event to take place. Cannes hosts the annual film festival
The host of a radio or television show is the person who introduces it and talks to the people who appear in it. I am host of a live radio programme. = presenter
A computer that enables users to communicate with other computers on a network
A host of things is a lot of them. A host of problems may delay the opening of the Channel Tunnel = multitude
Any animal or plant affording lodgment or subsistence to a parasitic or commensal organism
Any computer on a network that is a repository for services available to other computers on the network It is common to have one host machine provide several services, such as WWW and USENET See Also: Node, Network
Any computer on a network that is a repository for services available to other computers on the network it is quite common to have one host machine provide several services, such as WWW and USNET See also: Node, Network
To lodge at an inn; to take up entertainment
If a person or country plays host to an event or an important visitor, they host the event or the visit. The Prime Minister played host to French Premier Jacques Chirac
The person who hosts a radio or television show introduces it and talks to the people who appear in it. She also hosts a show on St Petersburg Radio
The central or controlling computer in a networked or distributed processing environment, providing services that other computers or terminals can access via the network Computers connected to the Internet are also described as hosts, and can be accessed using ftp, telnet, Gopher, or a World Wide Web browser
any organization that provides resources and facilities for a function or event; "Atlanta was chosen to be host for the Olympic Games"
To give entertainment to
a person who invites guests to a social event (such as a party in his or her own home) and who is responsible for them while they are there
A computer on a network that provides services to other computers on the network Unless you have your own server, you need a hosting company who provides a server or computer that is connected to the internet and makes your web pages available to the rest of the internet
A person who allows a guest, particularly into the hosts home
A computer on a network that supplies a service available to other computers on the network Some host machines provide several services, such as WWW and USENET See Also: Node , Network
A host or a host computer is the main computer in a network of computers, which controls the most important files and programs
Any computer on a network that provides services or information to other computers on the network A host is also called a server
archaic terms for army
a person who acts as host at formal occasions (makes an introductory speech and introduces other speakers)
(computer science) a computer that provides client stations with access to files and printers as shared resources to a computer network
One who receives or entertains another, whether gratuitously or for compensation; one from whom another receives food, lodging, or entertainment; a landlord
On the Internet, a host is any computer capable of two-way communication with the other computers on the network The hostname is usually the first element in a URL For example, www denotes the computer in the welcome net nz domain which is serving web pages
A country, city, or organization that is the host of an event provides the facilities for that event to take place. Barcelona was chosen to be host of the 1992 Olympic games
An army; a number of men gathered for war
The consecrated wafer, believed to be the body of Christ, which in the Mass is offered as a sacrifice; also, the bread before consecration
a technical name for the bread used in the service of Mass or Holy Communion
Any computer on a network that is a repository for services available to other computers on the network It is quite common to have one host machine provide several services, such as SMTP (email) and HTTP (web) See also: Network, SMTP
Any great number or multitude; a throng
A cell or organism in which a virus replicates
Thus a tree is a host of an air plant growing upon it
A network computer that is a repository for services available to other computers on the network
Any computer on a network that is a repository for services available to other computers on the network
an animal or plant that nourishes and supports a parasite; the host does not benefit and is often harmed by the association
If someone hosts a party, dinner, or other function, they have invited the guests and provide the food, drink, or entertainment. Tonight she hosts a ball for 300 guests
the owner or manager of an inn
(medicine) recipient of transplanted tissue or organ from a donor
Any computer on a network that is a repository for services available to other computers/nodes on the network See Also: Node, Networks Go to top
A computer connected to a network that is a storehouse for services like e-mail or newsgroups Back to Top
A computer that is connected to the Internet and operates server software
The Host is the bread which is used to represent the body of Christ in Christian church services such as Holy Communion. The consecrated bread or wafer of the Eucharist
a vast multitude
be the host of or for; "We hosted 4 couples last night"
A computer on a network that provides services to other computers on the network
The host of a parasite is the plant or animal which it lives on or inside and from which it gets its food. When the eggs hatch the larvae eat the living flesh of the host animal
an animal or plant that nourishes and supports a parasite; the host does not benefit and is often harmed by the association a technical name for the bread used in the service of Mass or Holy Communion archaic terms for army any organization that provides resources and facilities for a function or event; "Atlanta was chosen to be host for the Olympic Games"
When a server acts as a host it means that other computers on the network do not have to download the software that this server carries For instance, L-Soft international, Inc offers the EASESM and ListPlex® products, which the customers can license without having to store them on their own computers
1 In a network environment, a computer that provides data and services to other computers Services may include peripheral devices, such as printers, data storage, email, or World Wide Web access 2 In a remote control environment, a computer to which remote users connect to access or exchange data
host defense
(Geometri) A group of body protective systems, including physical barriers and the immune response, that normally guard against infection
host adapter
A printed circuit board that installs in a standard microcomputer and provides a SCSI bus connection so that SCSI devices can be connected to the microcomputer
host adapter
Circuitry that translates between a processor's internal bus and a different bus, such as SCSI On the SCSI bus, a host acts as an Initiator and a peripheral acts as a Target
host adapter
The SCSI card or circuitry in a host computer that allows the host to communicate with the SCSI devices is called a host adapter The name adapter (as opposed to controller) is tribute to the fact that all the intelligence is located in the target controller on the peripheral device
host adapter
- A plug-in board that forms the interface between a particular type of computer system bus and the disk drive
host adapter
A plug-in board or circuitry on the motherboard that acts as the interface between a computer system bus and the disk drive Typically used with embedded controller drives such as SCSI and IDE
host computer
computer that provides services to other computers that are connected to it
host country
The country in which the USAID sponsoring unit is operating
host country
(See also COOPERATING COUNTRY) The country in which the USAID sponsoring unit is operating (Chapter 253) The country in which the employing USAID mission is located and the country for whose benefit a USAID program is being implemented (Chapters 301, 305, 311, 322, 495) Host Country The country in which a USAID funded activity takes place (Chapters 200-203, 253, 301, 305, 311, 322, 495)
host country
the country of a chartered and/or licensed entity whose laws govern its creation and existence
host country
This term is used to refer to the country in which foreign investors have invested, hence the term 'host' to indicate having a guest The country in which their headquarters are based, where foreign investors originate from, is the home country
host country
a developing country in which a CRSP has formal activities
host country
The country where the reduction, avoidance or sequestration of greenhouse gas takes place
host name
Every computer that is directly connected to the Internet has a numerical identification, called an IP address, and a name, called a host name Most people using the Internet don't need to know the host name of a computer in order to link to it The Web URLs and e-mail addresses are all you really need to know
host name
The name given to a device connected to the network The name is limited to 15 characters
host name
Part of a domain name that tells you who owns it
host name
The name of a computer that is attached to a network The host name typically includes a computer name and the organization that the computer belongs to Example: webcpo1 Watchfire com
host name
This can be both the information after the @ in an email address and the address you would need to telnet to a remote location Example: ACCESS IAC NET
host name
The name of a computer on the Internet (such as www lsoft com)
host name
A host computer is one that is connected directly to the Internet A host name looks like: www srl rmit edu au It is really an alias for the unique IP number of the host computer It can be useful for discovering where a computer is and who it represents, for example, "www srl rmit edu au" suggests a computer called www in an area called sunrise at rmit which is apparently an educational institution in Australia The following might be useful: edu - educational gov - government org - non-profit organisation com - commercial mil - military net - public network Typical country codes are
host name
Name or alias for a system
host name
(Installation Guide for HP 9000 Series HP-UX, Linux Intel, and Solaris Operating System (SPARC); search in this book)
host name
{i} (Computers, Internet) unique name that identifies a computer on a network
host name
The name of a computer that identifies it on the internet
host name
every computer that is directly connected to the Internet has a numerical identification, called an IP address, and a name, called a host name
host name
A unique name used to identify a computer on a network
host name
This can be both the information after the @ in an email address and the address you would need to telnet to emote location Example: HunTel net
host name
The name given to a machine (See also FQDN )
host name
Name that identifies network devices on the network, enabling you to access the device using this name rather than the IP address
host name
Also called Internet Address A unique name that identifies a computer or server on the Internet
host name
A name, containing no periods, for a computer For example, VMD is a host name
host name
Each computer on a TCP/IP network has usually one or more host names Networking software transparently translate them to IP Addresses for internal use
host name
A name for a machine of the form machine subdomain domain, which is translated into an IP address For example, www netscape com is the machine www in the subdomain netscape and com domain
host name
The name of a machine on a network, e g erlang ericsson se
host name
The name of a specific server on a specific network within the Internet, leftmost in the complete host specifications For example, www microsoft com indicates the server called "www" within the network at the Microsoft Corporation
host name
The DNS name for a single computer on the Internet, e g , www yahoo com
host name
The address of a computer on a network that is a repository for services available to other computers on the network
host name
The domain name given to a computer
host name
The name assigned to a machine for easy reference by humans Examples include www and mail Often, the host name does not include the domain name to which the machine belongs
host plant
A plant which aids, shelters, or protects another plant in its growth, as those which are used for nurse crops
host rock
The rock surrounding an ore deposit
host rock
the rock containing minerals; eg an orebody
host rock
The rock within which the ore deposit occurs
host rock
Rock in which a deposit of precious metals or other minerals occurs
host table
file which contains known numerical addresses of hosts
host type
A species or group of species attacked by insects or diseases, usually for food For example, southern pines to southern pine beetles
host type
A classification of a host used in network communications and stored in the tnrhtp database The host type determines which network protocol is used to communicate with other hosts on the network Network protocol refers to the rules for packaging communication information
DMZ host
A single node in a DMZ, typically protected by a firewall, sometimes hidden by NAT. Usually, DMZ hosts accept incoming external connections, but they cannot initiate connections with internal hosts
co-host
To store data on a shared server (as in web hosting)
co-host
A joint host alongside another (compare co-star)
co-host
To act as a joint host
graft-versus-host
A syndrome wherein immune cells in transplanted bone marrow fight its recipient
hosting
running and maintaining a computer system on someone's behalf
hosting
a battle
hosting
Present participle of host
no host bar
A bar at a social event for which guests are required to pay for the drinks themselves. It is opposed to a hosted bar where drinks are paid for by the host
no-host
At which guests are required to pay for their own drinks
wraparound host
A host or hostess who appears in very short segments before and after a television show
hosting
{n} an encounter, engagement, muster
Advanced Host Controller Interface
A technical standard defined by Intel that specifies the operation of Serial ATA (SATA) host bus adapters in a non-implementation-specific manner
Social Host
(Kanun) A person who furnishes another with alcohol in a social setting and not as a licensed vendor: "courts…reluctant to impose liability on social hosts based on negligence principles alone, without the support of express legislative policy —Ferreira v. Strack, 652 A.2d 965 (1995)" Social hosts have sometimes been found criminally liable for serving alcohol to a minor or to an already usu. obviously intoxicated person, and have sometimes been found civilly liable for injury to or by an intoxicated minor. Less often, a person categorized as a social host has been found civilly liable for subsequent injury to a third party caused by an intoxicated adult guest, esp. in an automobile accident
Social Host Liability
(Kanun) Social host liability is created by a statute or case law that imposes liability on social hosts as a result of their serving alcohol to persons or minors. Frequently persons subject to social host liability criminal and civil actions are those that provided alcohol to obviously intoxicated or minors who subsequently are involved in vehicle crashes or other activities causing death or injury to third-parties, but these are not necessary conditions. A social host is most often a private individual who serves alcohol in a non-commercial setting
a host of
A large number of

There is a whole host of reasons why he didn't get the job.

be a host in oneself
(deyim) Be able to do as much as several ordinary people
definitive host
(Biyoloji) The host in which the sexual reproduction of a parasite takes place
Dynamic Host Configuration Protocol
protocol used to assign IP addresses to computers on a Microsoft NT local area network, DHCP (Computers)
act as host
be the host
dynamic host configuration
management and allotment of dynamic addresses to users on the Internet
dynamic host resolution
connection to the Internet using the method of allotment of dynamic addresses
hosted
(Ticaret) A software, functional or network system provided by a third party who owns the underlying resource and provides access on a subscription basis determined by usage and service levels
hosting
(also known as Web hosting, Web site hosting, and Webhosting) is the business of housing, serving, and maintaining files for one or more Web sites More important than the computer space that is provided for Web site files is the fast connection to the Internet
hosting
Every webpage, email, file, or online service is stored ("hosted") on a computer (called a "server") that is connected to the Internet
hosting
{i} act of receiving guests in one's home; (Computers, Internet) act of providing storage space for the computer files of another person or company (such as web sites, etc.)
hosting
A term used to describe allocation of space on a computer, attached to the internet, which holds a domain and website
hosting
A service that allows customers to place their own content on the public Internet's World Wide Web
hosting
the process of placing a web site on a computer that is connect to the Internet so that web surfers can access the site
hosting
Hosting is putting a web site on the web so the it can be viewed by anyone
hosting
This term can be used to refer to the housing of a web site, email or a domain See Email hosting and Web Site hosting for more details
hosting
A loose term for the function of holding and sometimes managing servers
hosting
An encounter; a battle
hosting
This is renting the space for your on-line business Your web site must physically reside on a computer that's connected to the internet Web hosting companies provide the equipment, a high-speed connection to the internet and monitor your site to make sure it is always available Hosting companies typically charge a one-time setup fee in addition to the monthly hosting fee
hosting
To provide the infrastructure for a collection of web servers Server World is a hosting company which means that we provide the hardware, software and communications lines required by the servers we house The content on the servers is controlled by the customer
hosting
providing, running and maintaining a computer system on someones behalf; especially a website
hosting
Think of this as renting space on a computer that has been optimized to deliver web pages really fast It is connected to the internet through a very high speed connection The combination of fast response and high data transfer rate means that requests for pages are processed very quickly Good data centers also have multiple connections to the internet, backup power generators, and perform frequent backups At 8020webs com, we evaluate hosting services so you don't have to worry about it We ensure that you receive the best hosting available for the price
hosting
This term is used to refer to the housing of a web site, email or a domain
hosting
Hosting is the service which Trigger Internet Solutions provides to clients who wish to communicate through the Internet A hosted domain or subdomain is a fixed electronic address administered through Trigger We provide a continuous, stable, extremely dependable platform upon which any business can plant their Web site and/or e-mail addresses
hosting
A business can host their own site, meaning they invest in their own hardware and personnel to maintain an internet site, or they can employ another business that will host the site for them, or virtual hosting CEWebsites is virtual hosted by Global Web Inc , along with all client sites
hosting
In order to be able to be seen by the world, your website must be hosted (or served) on a computer called a server The server "Serves up" your website for others to see You are provided webspace from a hosting company
hosting
Hosting is a generic term used to describe the storage of a clients' Web pages on our servers rather than having to own a server dedicated to your Website, we rent you a small partition of our server to store your Website This Website is still accessed using a domain name such as yourcompany com
hosting
Once your website is completed the site must be placed on a web "Server" (a computer which is permanently connected to the Internet) This means that your site can be accessed anywhere around the world at any time Rexco Internet Technologies has the capacity to "Host" your site on our server, which is located in California, USA
hosting
Storage of data on a server for later access Typically, the hosting server provides services and tools that expedite access by individuals or other servers The popularity of the World Wide Web has given rise to an industry of hosting services that store large amounts of data that can be accessed from the Internet 24 hours a day, seven days a week
hosting
A muster or review
hosting
Hosting is the process of a company providing a place on their servers for your functions For example, if you have a web site but do not have a web server, an ISP or Web 'Hosting' company has a computer that will provide you with the function of serving or 'hosting' your web site This name can be applied to many functions on the Internet such as Web Sites, Email Accounts, Domain Name Servers, Database Applications, even Servers themselves can be hosted, plus much more
hosting
So that your pages can be seen by internet users they must be stored on a server somewhere where everyone can access them - this is hosting
hosting
A company in the business of housing, serving, and maintaining files for one or more Web sites More important than the computer space that is provided for Web site files is the fast connection to the Internet Most hosting services offer connections on T-1 or T-3 lines Typically, an individual business hosting its own site would require a similar connection and it would be expensive Using a hosting service lets many users share the cost of a fast Internet connection for serving files A number of Internet access providers, such as America Online, offer subscribers inexpensive space for a small Web site that is hosted by one of their computers While these services are free, they are also very basic and unreliable
hosting
Your site has to be on a server somewhere if it is to be "published" on the internet Your ISP may already provide you with web space and you can put this to use Your ISP's space will have it's own domain name and URL which might be acceptable to you for your site, but if you have purchased your own domain name you may wish to set it up on a hosting service, i e web space provided by a company, but with your own domain name and therefore a more professional URL It is possible to have your domain name URL forwarded to your existing ISP's web space
hosting
This term can be used to refer to the housing of a web site, email or a domain
hosting
Every website, email, file, or online service is stored (called "hosted") on a computer (called a server) which is connected to the Internet
hosting
The provision of disk space on a web server on which to store a web site
hosts
are computers that are directly connected to the Internet
hosts
A Company that provides web space to companies or individuals, on remote servers located at the particular hosting companies location for money or in some cases for free Top
hosts
A computer acting as an information or communications server
hosts
computers on the Internet, identified by names and numbers, written in 2 or more parts
hosts
A local text file in the same format as the 4 3 Berkeley Software Distribution (BSD) UNIX/etc/hosts file This file maps host names to IP addresses In Windows 2000, this file is stored in the \%SystemRoot%\System32\Drivers\Etc folder
hosts
computers linking individual personal computer users to the Internet
hosts
Plural of host
hosts
Help One Student To Succeed
intermediate host
a host that is used by a parasite in the course of its life cycle
meeting host
The person to whom the participants connect when they join the meeting Typically, the host is the also the person running the meeting
meeting host
The person who has scheduled the meeting Participants join a meeting by connecting to the host
remote host
A Host other than the one on which the SD-UX commands are being executed
remote host
A computer system connected to a network such as a LAN or the internet that you have to connect to remotely
remote host
A host you are trying to login to or send mail to
remote host
A Web server on a separate server computer A remote host is connected to other servers by way of a network connection
remote host
A computer on a network to which a network connection may be established Once established, the computer that initiated the connection is referred as a local host, whereas the other is the remote host
remote host
any host on the network which you are not presently using
remote host
Any host computer system, other than the local host, on a network
remote host
A third-party system, also called a backend system, that handles data, provides services and communicates with Consumer Banking
remote host
A workstation that is not part of the Trusted Solaris software NIS+ domain A remote host can be an unlabeled or labeled workstation
remote host
another computer on the network
virtual host
typically when a web site is hosted on a remote server Top
virtual host
(Concepts)
virtual host
A computer which can be forced to respond to multiple IP addresses and provide various services (typically different Web services) on each Each of these IP addresess (which usually each have their own hostname) operate as if they were separate hosts on separate machines, although they are really all the same host Therefore, they are called "virtual" hosts An example of virtual hosting is when an Internet Service Provider "hosts" World-Wide Web and other services for several customers on the same computer but gives the appearence that each of these services use separate servers
virtual host
Also called an IPP In order to establish a full-time presence on the internet, one needs to have computers that are connected continuously to the Internet Special hardware and software are needed as well as constant maintenance of a full-time high speed connection to the internet A virtual host provides services to relieve its hosted customers from the burden of dedicating costly hardware/software and valuable human resources to its web presence effort Because the electronic frontage (or website) actually resides on the IPP's computers, and not that of the entity, it's virtual This is where the name "virtual host" comes from top
virtual host
An additional IP address on a machine Giving a machine more than one IP address allows that machine to simultaneously host multiple web sites along with their DNS domains While it is possible to host multiple Web sites without virtual hosting, it is not possible to access each of the sites with a URL of the form "http: //www domain com" without virtual hosting In the absence of virtual hosting, a URL like "http: //www domain com/domain" would be required
virtual host
Refers to the practice of maintaining more than one server on one machine, differentiated by their apparent host name
virtual host
This context means that the directive may appear inside <VirtualHost> containers in the server configuration files
virtual host
One of several host names that you can define for a single IP address in the domain name server That IP address can then serve multiple files, rather than requiring different IP addresses for different files
virtual host
A domain that shares an IP number with its official domain, and possibly with other virtual hosts It is a hostname bound to the IP number but subservient to the main host
virtual host
A provider of Web services that offer server functions and internet connection services
host
Favorites