giriş

listen to the pronunciation of giriş
Turkish - English
access

They have access to the library. - Onların kütüphaneye giriş izinleri var.

I have attached instructions on how to use FTP to access our files. - Dosyalarımıza giriş için FTP'nin nasıl kullanılacağına dair bilgileri ekledim.

entry

The entry requirements for the essay competition are very strict. - Kompozisyon yarışması için giriş şartları çok sıkıdır.

Tom was denied entry. - Tom'un girişi reddedildi.

login

The newest version uses facial-recognition software to validate a login. - Yeni sürümü bir giriş doğrulamak için yüz tanıma yazılımı kullanır.

entrance

The President's guards are stationed in front of the entrance. - Devlet Başkanının korumaları girişin önünde konuşlandırıldılar.

We are, in large measure, responsible for students' success in the entrance exam. - Biz öğrencilerin giriş sınavındaki başarılarından büyük ölçüde sorumluyuz.

introduction

The introduction of the new tax is expected to affect the entire economy. - Yeni vergi girişinin tüm ekonomiyi etkilemesi bekleniyor.

Yes. She got an introduction from her previous doctor and transferred to this hospital. - Evet. O önceki doktorundan bir giriş aldı ve bu hastaneye transfer edildi.

input

We gave them our input. - Onlara bizim veri girişini verdik.

Any input would be appreciated! - Herhangi bir veri girişi takdir edilecektir!

vestibule
ingress
door

A man suddenly appeared in the doorway. - Kapı girişinde aniden bir adam göründü.

Tom paused in the doorway. - Tom girişte durakladı.

admission

The admission costs six euros but on Sundays it's free. - Giriş ücreti 6 £ ama Pazar günleri ücretsiz.

He applied for admission to the club. - O, kulübe giriş için başvurdu.

input , introduction , entry
proem
lead in
admittance

No admittance during the performance. - Gösteri boyunca giriş izni yoktur.

inlet
exordium
going in, entering; entry, entrance, access, inlet; foyer, hall; doorway; admittance, admission; introduction; input
preamble
checkin

The man is checking in at a hotel. - Adam bir otelde giriş yapıyor.

doorway

A man suddenly appeared in the doorway. - Kapı girişinde aniden bir adam göründü.

Tom paused in the doorway. - Tom girişte durakladı.

gate

Admission is $30 at the gate. - Giriş ücreti kapıda 30 dolar.

This is the main gate to their house. - Onların evinin giriş kapısı burasıdır.

adit
induction
prelude
influx
(Hukuk) admission, entry, accession, initiate, admission, input
entry, entrance
port

If you combine them in this way, you get a 14 port USB hub. - Bunları bu şekilde birleştirirsen; 14 girişli bir USB çoklayıcı elde edersin.

pass

He passed the entrance examination. - Giriş sınavını geçti.

Tom passed his driving test on his first attempt. - Tom ilk girişinde sürücü sınavını geçti.

ante

Please hang your coat in the anteroom. - Lütfen ceketinizi giriş salonunda asın.

entree
inflow
intake
{i} enter

You are banned from entering this place. - Buraya girişiniz yasaklandı.

Tom must've heard us enter. - Tom bizim girişimizi duymuş olmalı.

prequel
introductions
(Bilgisayar) intro

The introduction of the new tax is expected to affect the entire economy. - Yeni vergi girişinin tüm ekonomiyi etkilemesi bekleniyor.

Yes. She got an introduction from her previous doctor and transferred to this hospital. - Evet. O önceki doktorundan bir giriş aldı ve bu hastaneye transfer edildi.

(Bilgisayar) home

Upon arriving home, he immediately set about preparing a meal. - Eve vardıktan sonra derhal bir yemek hazırlamaya girişti.

input/output
preliminary
(Bilgisayar) line in
hail
foyer

I will meet you in the hotel foyer. - Ben sizi otelin giriş salonunda karşılayacağım.

prologue
ıntroduction

In the introduction, the author is stating as follows. - Giriş bölümünde, yazar aşağıda gösterildiği gibi belirtiyor.

Yes. She got an introduction from her previous doctor and transferred to this hospital. - Evet. O önceki doktorundan bir giriş aldı ve bu hastaneye transfer edildi.

introduction of
interfere
the introduction
entry to
logging in
entering

You are banned from entering this place. - Buraya girişiniz yasaklandı.

penetration
intrusion
ingression
leadin
(Tekstil) entrace
{i} gateway

A car was blocking the gateway. - Bir araba giriş kapısını kapatıyordu.

giriş niteliğinde
introductory
giriş yapmak
check in

I'm just about to check in. - Tam giriş yapmak üzereyim.

I'd like to check in, please. - Giriş yapmak istiyorum, lütfen.

giriş müziği
overture
giriş niteliğinde olan
introductory
giriş yapmak
enter
giriş vanası
input valve
giriş ücreti
Entrance fee

We take no enterence fee to enter amusement park, but it is for just today.

giriş-çıkış
input-output
giriş /girme
(Hukuk) access
giriş ağzı
inlet port
giriş bacası
access shaft
giriş bilgisi
input data
giriş boruları
inlet piping
giriş borusu
inlet pipe
giriş bölümü
prologue
giriş bölümü
prolog
giriş devresi
input circuit
giriş direnci
input resistance
giriş düzeyi
input level
giriş empedansı
input impedance
giriş engellendi
access denied
giriş fiyatı
(Hukuk) entry price
giriş galerisi
access gallery
giriş gerilimi
input voltage
giriş hakkı
entrée
giriş hazırlığı
(Hukuk) accession preparation
giriş imkânı
accessibility
giriş izni
entrée
giriş izni
passport
giriş izni
entry permit
giriş izni
admission
giriş izni olanı almak
admit bearer
giriş kablosu
leading-in cable
giriş kapasitesi
input capacitance
giriş kapısı
(Hukuk) entry point
giriş kapısı
entrance door, gateway
giriş kapısı
access hatch
giriş kapısı
entrance, doorway
giriş kartı
pass
giriş kartı
pass, entrance card, entrance permit
giriş kartı
landing card
giriş kartı olanı almak
admit bearer
giriş kartı sahibi
deadhead
giriş katı
ground floor
giriş komutu
entry instruction
giriş koşulu
entry condition
giriş limanı
port of entry
giriş müziği
preparation
giriş müziği
entree
giriş müziği
prelude
giriş rampası
access ramp
giriş rezonatörü
input resonator
giriş saati
checkin time
giriş salonu
antechamber
giriş salonu
foyer

I will meet you in the hotel foyer. - Ben sizi otelin giriş salonunda karşılayacağım.

giriş salonu
anteroom

Please hang your coat in the anteroom. - Lütfen ceketinizi giriş salonunda asın.

giriş sinyali
input signal
giriş sistemi
input system
giriş stratejisi
(Hukuk) accession strategy
giriş supabı
inlet valve
giriş supabı mech
inlet valve
giriş sıcaklığı
inlet temperature
giriş sınavı
entrance examination
giriş teli
drop wire
giriş transformatörü
input transformer
giriş valsi
feeding roller
giriş vizesi
entry visa
giriş yapmak
prologuize
giriş yapmak
preface
giriş yapmak
prelude
giriş yapmak
make one's entrance
giriş yelpazesi
fan-in
giriş yeri
entrance
giriş yeri
gateway
giriş yeri ile ilgili
plug in
giriş yok
no entrance
giriş çıkış
entrance and exit; going in and out
giriş çıkış
entrance and exit
giriş öbeği
entry block
giriş ücreti
admission fee

You must pay the admission fee here. - Buraya giriş ücreti ödemelisiniz.

There is no admission fee for children under five. - 5 yaş altı çocuklar için giriş ücreti yoktur.

giriş ücreti
cover charge
giriş ücreti
admission

There is no admission fee for children under five. - 5 yaş altı çocuklar için giriş ücreti yoktur.

The admission costs six euros but on Sundays it's free. - Giriş ücreti 6 £ ama Pazar günleri ücretsiz.

giriş ücreti
entrance fee, admission
giriş ücreti
entrance fee; admission
giriş ücreti
admittance
giriş ücreti ne kadar
How much is admission
giriş ücreti var mı
Is there a cover charge
giriş/çıkış
input/output
gir
come in

Please make an appointment to come in and discuss this further. - İçeriye girmek ve bunu daha fazla görüşmek için bir randevu al lütfen.

We didn't hear you come in. - İçeri girdiğini duymadım.

giriş müziği
fanfare
bedava giriş bileti
paper
analog giriş
(Bilgisayar,Teknik) analog input
analog giriş
analogue input
genel giriş
(Askeri) public access
gir
(Bilgisayar) retype
gir
(Bilgisayar) sign in
giriş izni
entrée
giriş yapmak
enter into
giriş yapmak
get going
girişler
(Spor) approaches
izinsiz giriş
(Kanun) trespass
izinsiz giriş tespit sistemi
(Askeri) intrusion detection system
kemerli giriş
archway
makul günlük giriş
(Çevre) acceptable daily intake
seri giriş
(Bilgisayar) serial in
ses giriş
(Bilgisayar) audio in
toplu giriş
batch input
toptan giriş
(Bilgisayar,Teknik) batch input
yetkisiz giriş
unauthorized access
gir
went into
gir
go into

I saw Jane go into her classroom with a smile. - Jane'nin tebessümle sınıfana girdiğini gördüm.

Let's not go into details. - Ayrıntıya girmeyelim.

gir
fall under
gir
fell under
gir
incur
gir
gone into
gir
got into

I can't believe that you actually got into Harvard. - Harvard'a gerçekten girdiğine inanamıyorum.

He got into this school in September last year. - Geçen yıl eylül ayında bu okula girdi.

gir
get into

It's possible that Tom will get into Harvard. - Tom'un Harvard'a girmesi mümkündür.

Tom studied hard so he could get into college. - Tom çok çalıştı böylece üniversiteye girebildi.

gir
fallen under
gir
{f} enter

For our children to be safe, please do not enter adult sites. - Çocuklarımızın güvenliği için, lütfen yetişkin sitelerine girmeyin.

An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, Wait a minute, is this a joke or what? - İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı bir meyhaneye girer ve tezgahta otururlar. Barmen söyler, Bir dakika bekleyin, bu bir şaka mı ne?

giriş izni
entree
giriş izni
admittance

No admittance during the performance. - Gösteri boyunca giriş izni yoktur.

giriş çıkış
i 0
bilişsel giriş davranışları
(Eğitim) Cognitive entry behaviours

Cognitive entry behaviour is a very famous term in mastery learning theory.

girişler
inputs
girişler
entries

Entries are now being accepted. - Girişler artık kabul edilmektedir.

misafir giriş
guest login
serbest dolaşıma giriş beyannamesi
(Ticaret) declaration of release for free circulation
serbest dolaşıma giriş rejimi
(Ticaret) release for free circulation
Avrupa Birliği'ne giriş
(Hukuk) Access to the European Union
Gecikmeli Giriş Programı; konuşlanmış
(Askeri) Delayed Entry Program; deployed
Silahlı Kuvvetler İmtihan ve Giriş Yeri
(Askeri) Armed Forces Examining and Entrance Station
abone giriş kablosu
(Bilgisayar) leading in cable
abone giriş kablosu
leading-in cable
anten giriş teli
lead in
araba güvertesine giriş yasak
No access to car decks
bina giriş yolu
(İnşaat) building way
delikli kartla verilen giriş
(Elektrik, Elektronik) card input
delikli yakıt giriş vidası
(Otomotiv) fuel inlet hollow screw
deniz nakliyesini geliştirme programı; muhabere giriş paneli; olası küresel hata
(Askeri) sealift enhancement program; signal entrance panel; spherical error probable
dizin giriş kodları
(Bilgisayar) index entry codes
ekipman giriş akımı
(Elektrik, Elektronik) equipment input current
emniyetli telefon ünitesi (STU) giriş kontrol sistemi
(Askeri) secure telephone unit (STU) access control system
engelle giriş
(Bilgisayar) disable input
engelliler için giriş var mı
Is there access for the disabled
enjeksiyon giriş borusu
grout supply pipe
form giriş metni
(Bilgisayar) form input text
gayrimenkullere giriş
(Hukuk) entry onto the premises
geç giriş
(Ticaret) postdate entry
gümrük giriş kaydı
entry inwards
güçlendirici ön giriş stratejisi
(Hukuk) reinforcing pre-accession strategy
ikili giriş
(Spor) entering by apair
işe giriş saatini yazan makine
telltale
kablo giriş paneli; dairevi hata ihtimali; Orta Avrupa Boru Hattı
(Askeri) cable entrance panel; circular error probable
kalorifer giriş hortumu
(Otomotiv) heater inlet hose
kilise giriş salonu
Galilee
limana giriş veya çıkış izni almak
clear
mikrofon giriş düzeyi
(Bilgisayar) microphone input level
mikrofon giriş sessiz
(Bilgisayar) mic in mute
mikrofon giriş ölçer
(Bilgisayar) microphone input meter
mono giriş
(Bilgisayar) mono in
muhasebe giriş kayıtları
(Ticaret) accounting entries
nakit giriş yevmiyesi
(Ticaret) cash receipts journal
orta giriş köprü
(Askeri) medium girder bridge
Turkish - Turkish
Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm, girizgâh
Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre
Bir yere girmek için ödenen para, giriş ücreti, duhuliye
Girme işi veya biçimi: "Fakülteye her girişimde ilk selamlaştığım o olurdu."- H. Taner
Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser
Bir yapıda girip geçilen yer, methal, antre
Girme işi veya biçimi
Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal
Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal
antre
methal
giriş kapısı
Yapılarda içeri girmek için kullanılan kapı
giriş kartı
Bir kuruluşa, bir toplantıya veya bir spor karşılaşmasına serbestçe girebilme olanağı sağlayan belge
giriş katı
bakınız: yer katı, zemin katı
giriş ücreti
Bir gösteriyi görmek için ödenen ücret, duhuliye
Giriş müziği
prelüd
GÎR
(Osmanlı Dönemi) f. (Giriften) "Tutmak, yakalamak" mastarının emir köküdür. Türkçedeki: yapan, tutan, tutucu, dağılan, yayılan gibi mânalara gelir. Kelimenin sonuna eklenir
giriş
Favorites