establishment

listen to the pronunciation of establishment
English - Turkish
kuruluş
kurum
tesis etme
tesis
kurma
(Askeri) KURULUŞ: Bir faaliyet grubu olarak kurulmuş, personel ve malzemesi ile birlikte bir tesis
(Sosyoloji, Toplumbilim) düzen

Bu şirket hem turistlerden hem de iş adamlarından müşteri çekiyor. - This establishment attracts a clientele of both tourists and businessmen.

hukumetin kiliseyi resmen tanıması
{i} şirket

Bu şirket hem turistlerden hem de iş adamlarından müşteri çekiyor. - This establishment attracts a clientele of both tourists and businessmen.

muessese mağaza
{i} birlik
the Establishment ileri gelenler
evlilik veya hayatta güven verici bir durum
{i} resmi kilise
{i} kadro
{i} kurum, kuruluş, müessese
slang kodam
egemen çevreler
tahakkuk
tespit edilme
tesisat
firma
tespit etme
(Hukuk) yerleşme
establish
kurmak

Onlar başka bir fabrika kurmak için yeterli sermayeye sahip. - They have enough capital to establish another factory.

Dünya barışını kurmak için elimizden geleni yapmalıyız. - We should do our utmost to establish world peace.

establishment charges
kuruluş giderleri
establishment costs
kuruluş giderleri
establishment of a call
cagrinin kurulmasi
establishment of incorporal rights on property
(Avrupa Birliği) mülkiyetin gayri ayni hak tesisi
establish
kanıtlamak
establish
kur

Kubilay Han Yuan Hanedanı'nı 1271 yılında kurmuştur. - Kublai Khan established the Yuan Dynasty in 1271.

Araştırma enstitüsü, 1960'ların sonlarında kurulmuştur. - The research institute was established in the late 1960s.

establish
tespit etmek
establish
yerleşik kılmak
establish
saplamak
establish
{f} yapmak

Başarılı olmak için iyi bir plan yapmak zorundasın. - To be successful, you have to establish a good plan.

Bu keşif araştırma yapmak için bent kapaklarını açtı ve soruşturmanın meşru alanı olarak disiplin kurulmasına neden oldu. - This discovery opened up the floodgates to research and led to the establishment of the discipline as a legitimate field of inquiry.

establish
{f} saptamak
establish
established church hükümet tarafımdan resmen tanınmış ol
establish
belirlemek

Sinir hücresinin sinir dokusu için temel birim olduğunu belirlemek neden bu kadar zor? - Why is it so difficult to establish that the nervous cell is the basic unit for the nervous tissue?

establish
koymak
establish
adamak
establish
(yasa) çıkarmak
establish
tesis etmek

Bush yeryüzünde adaleti tesis etmek Allah tarafından gönderildiğini düşünüyor. - Bush thinks that he has been sent by God to establish justice on Earth.

business establishment
iş kurma
establish
yerleştirmek
establish
tanıtmak
establish
kabul ettirmek
establish
doğruluğunu ortaya koymak
establish
pekiştirmek
establish
He has established himself in business Ticaret hayatına atıldı
establish
(kilise) resmileştirmek
anti-establishment
anti-işyeri
civil establishment
memurlar
establish
resmileştirmek
mercantile establishment
ticari kuruluş
approved establishment
(Gıda) onaylı işletme
army establishment
(Askeri) KARA KUVVETLERİ TEŞKİLATI, KARA ORDUSU TEŞKİLATI: Bak. "army fields commands", "Headquarters, Department of the army", "Department of the Army"
army establishment
(Askeri) kara kuvvetleri teşkilatı
army field establishment
(Askeri) KARA KUVVETLERİ SEYYAR TESİSLERİ: Bak. "Army field commands" "Headquarters, Department of the Army" ve "Department of the Army"
consulting establishment
(Ticaret) danışman kuruluş
crisis establishment
(Askeri) kriz zamanı kadrosu
emergency establishment
(Askeri) acil durum kuruluşu, acil durum kadrosu
emergency establishment
(Askeri) ACİL DURUM KURULUŞU, TEŞKİLİ, KADROSU: Bir birlik, teşkil veya karargahta, acil durum için insan gücünün yeniden düzenlenmesini gösteren bir tablo. Aynı zamanda "emergency complement" de denir
establish
tayin etmek
finishing establishment
(Tekstil) apreleme atelyesi
freedom of establishment
(Politika, Siyaset) yerleşme serbestisi
freedom of establishment
(Avrupa Birliği) yerleşme serbestliği
generic establishment
(Askeri) jenerik kuruluş
licensed tourism establishment
(Turizm) belgeli turizm işletmesi
military establishment
(Askeri) ORDU TEŞKİLATI: Bak. "Army Establishment"
national military establishment
(Askeri) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: Bak. "Department of Defense"
national military establishment identification badge
(Askeri) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HİZMET BRÖVESİ: 18 Eylül 1947 tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı veya bunlarla ilgili kurul ve komitelerdeki 6 aylık hizmeti belirten madeni ve emaye bröve
national military establishment identification certificate
(Askeri) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HİZMET BRÖVESİ BELGESİ: Milli Savunma Bakanlığı Hizmet Brövesini takma hakkını belirten belge
peace enforcement; peacetime establishment; personal effects; program element
(Askeri) barış koruma; barış kadrosu; kişisel etkenler; program unsuru
peace establishment
barış gücü
peace establishment
(Askeri) BARIŞ MEVCUDU, BARIŞ KADROSU: Kara ve deniz kuvvetlerinin barış kuruluşları insan mevcudu
peacetime establishment
(Askeri) BARIŞ MEVCUDU, BARIŞ KADROSU: Bir birlik teşkil veya karargah için müsaade edilmiş barış zamanı insan gücü gereksinimi gösteren bir tablo. Aynı zamanda barış zamanı mevcudu, barış zamanı bütünleyicisi olarak anılmaktadır
right of establishment
(Avrupa Birliği) yerleşme hakkı
supply establishment
(Askeri) İKMAL MÜESSESELERİ: Ordu birliklerinin muhtaç olduğu harp malzemesi ile ikmal maddelerini temin eden arsenal, fabrika, depo veya diğer az veya çok devamlı müesseseler. SUPPLY FROM STOCK IN HAND OR DUE-IN: MEVCUT VEYA GELECEK STOKTAN İKMAL
supporting establishment
(Askeri) DESTEK TESİSLERİ: Faal ordunun harekat kuvvetleri dışında kalan kısmı. Destek kuvvetleri, özel faaliyet merkezleri, eğitim kuvvetleri, kadro dışı personel ve hastalar bu saha içinde kalan kuvvetlerdir
the Establishment
ileri gelenler
the Establishment
kodamanlar
the Establishment
{k} toplumdaki nüfuzlu kurumlar
war establishment
savaş gücü
English - English
The act of establishing; a ratifying or ordaining; settlement; confirmation

Since their establishment of the company in 1984, they have grown into a global business.

That which is established; as a form of government, a permanent organization, business or force, or the place where one is permanently fixed for residence

Exposing the shabby parts of the establishment.

The establishment: the ruling class or authority group in a society; especially, an entrenched authority dedicated to preserving the status quo

It's often necessary to question the establishment to get things done.

The state of being established, founded, etc.; fixed state

The firm celebrated twenty years since their establishment by updating their look.

{n} a settlement, a stated salary
Subsequent growth and/or reproduction of a colonized species in a new territory
An establishment is a single physical location where business is conducted or where services or industrial operations are performed A company may have one or many establishments Examples include product and service sales offices (retail and wholesale), industrial production plants, processing or assembly operations, mines or well sites, and support operations (such as an administrative office, warehouse, customer service center, or regional headquarters) Each establishment should receive, complete, and return a separate census form
the cognitive process of establishing a valid proof
a public or private structure (business or governmental or educational) including buildings and equipment for business or residence the cognitive process of establishing a valid proof any large organization (ecology) the process by which a plant or animal becomes established in a new habitat
A single-location business unit, which may be independent -- called a single- establishment enterprise-- or owned by a parent enterprise
The physical location of a certain economic activity, for example, a factory, mine, store, or office Generally a single establishment produces a single good or provides a single service An enterprise (a private firm, government, or non-profit organization) could consist of a single establishment or multiple establishments A multi-establishment enterprise could have all its establishments in one industry (i e , a chain), or could have various establishments in different industries (i e , a conglomerate)
A single physical location where business is conducted or where services or industrial operations are performed; the place where the employees report for work, operate from, or from which they are paid
An establishment is a shop, business, or organization occupying a particular building or place. a scientific research establishment. shops and other commercial establishments
Any structure or self-contained unit therein, including single and multiple family dwellings, commercial, and industrial buildings, schools, churches, and public institutions
– an economic unit which engages in one or predominantly one kind of economic activity at a fixed single physical location
Also known as high water lunitidal interval, an old term for the interval of time between the transit of the Moon and the next high water at a place The average establishment at the time of full or new moon is called vulgar or common establishment, or high water full and change
means a place of business where cosmetic products are manufactured or packaged (From 21 CFR 700 3)
Refers to a factory licensed to manufacture excisable goods, or a bonded warehouse or premises licensed to store or produce excisable goods
(c) The place in which one is permanently fixed for residence or business; residence, including grounds, furniture, equipage, etc
The creation of a new position by an appointing authority by defining the duties, responsibilities, and other relevant considerations on a Position Description form Every position established shall be allocated by the Department of Civil Service in accordance with the official classification plan
The company may be in the setting-up stage or at the commencement of its activities It has not yet marketed its product Financing is aimed at product development and commercialization
The entry of an initial order for child support
That which is established; as: (a) A form of government, civil or ecclesiastical; especially, a system of religion maintained by the civil power; as, the Episcopal establishment of England
A unit at a single physical location at which predominantly one type of economic activity is conducted
The process of proving paternity or obtaining a court or administrative order to put a child support obligation in place
an organization founded and united for a specific purpose
(ecology) the process by which a plant or animal becomes established in a new habitat
a public or private structure (business or governmental or educational) including buildings and equipment for business or residence
the act of forming something; "the constitution of a PTA group last year"; "it was the establishment of his reputation"; "he still remembers the organization of the club"
– an economic unit which engages in one or predominantly one kind of economic activity at a fixed single physical location (National Statistics Office)
(b) A permanent civil, military, or commercial, force or organization
(As defined by the Copyright Statute) An "establishment" is a store, shop, or any similar place of business open to the general public for the primary purpose of selling goods or services in which the majority of the gross square feet of space that is nonresidential is used for that purpose, and in which nondramatic musical works are performed publicly 17 U S C § 101
{i} anything that is established; established institution (such as the church, a business, etc.); foundation, permanent organization; place of business
- an economic unit which engages in one or predominantly one kind of economic activity at a fixed single physical location
with which one is fitted out; also, any office or place of business, with its fixtures; that which serves for the carrying on of a business; as, to keep up a large establishment; a manufacturing establishment
A single physical location at which business is conducted It is not necessarily identical to a company or enterprise, which may consist of one or more establishments A single establishment is used when two or more business activities are conducted at a single location under a single ownership
The state of being established, founded, and the like; fixed state
The establishment of an organization or system is the act of creating it or beginning it. His ideas influenced the establishment of National Portrait Galleries in London and Edinburgh. = creation
An enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and services is produced (with the possibility of having secondary activities) Agricultural establishments in this report are establishments which produce agricultural products as fish, or they practice agricultural activities as livestock and poultry, and establishments that are related to agricultural sector as production and preservation of meat establishments, manufacture of dairy products establishments and manufacture of prepared animal feed establishments
government recognition and support of religion in society
the persons (or committees or departments etc ) who make up a body for the purpose of administering something; "he claims that the present administration is corrupt"; "the governance of an association is responsible to its members"; "he quickly became recognized as a member of the establishment"
You refer to the people who have power and influence in the running of a country, society, or organization as the establishment. Shopkeepers would once have been pillars of the Tory establishment
any large organization
stablishment
establishment clause
or establishment-of-religion clause Clause in the 1st Amendment to the U.S. Constitution forbidding Congress from establishing a state religion. It prevents the passage of any law that gives preference to or forces belief in any one religion. It is paired with a clause that prohibits limiting the free expression of religion
Communications Security Establishment
Canadian foreign signals intelligence and cryptography agency
Communications Security Establishment Canada
Communications Security Establishment
anti-establishment
Referring to someone who is opposed to the existing system (the establishment)

The hippies were noted for their anti-establishment ways, firmly opposed to the order their parents so revered.

eating establishment
A public place where food and drinks are served for a fee
establish
To make stable or firm; to confirm
establish
To secure public recognition in favor of; to prove and cause to be accepted as true; as, to establish a fact, usage, principle, opinion, doctrine, etc
establish
{v} to settle, fix, confirm, found
-establishment
An establishment is a single physical location where business is conducted or where services or industrial operations are performed A company may have one or many establishments Examples include product and service sales offices (retail and wholesale), industrial production plants, processing or assembly operations, mines or well sites, and support operations (such as an administrative office, warehouse, customer service center, or regional headquarters) Each establishment should receive, complete, and return a separate census form
-establishment
Subsequent growth and/or reproduction of a colonized species in a new territory
-establishment
An enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and services is produced (with the possibility of having secondary activities) Agricultural establishments in this report are establishments which produce agricultural products as fish, or they practice agricultural activities as livestock and poultry, and establishments that are related to agricultural sector as production and preservation of meat establishments, manufacture of dairy products establishments and manufacture of prepared animal feed establishments
-establishment
Any structure or self-contained unit therein, including single and multiple family dwellings, commercial, and industrial buildings, schools, churches, and public institutions
-establishment
government recognition and support of religion in society
-establishment
The company may be in the setting-up stage or at the commencement of its activities It has not yet marketed its product Financing is aimed at product development and commercialization
-establishment
means a place of business where cosmetic products are manufactured or packaged (From 21 CFR 700 3)
-establishment
constitution: the act of forming something; "the constitution of a PTA group last year"; "it was the establishment of his reputation"; "he still remembers the organization of the club"
-establishment
A single physical location at which business is conducted It is not necessarily identical to a company or enterprise, which may consist of one or more establishments A single establishment is used when two or more business activities are conducted at a single location under a single ownership
-establishment
Refers to a factory licensed to manufacture excisable goods, or a bonded warehouse or premises licensed to store or produce excisable goods
-establishment
Also known as high water lunitidal interval, an old term for the interval of time between the transit of the Moon and the next high water at a place The average establishment at the time of full or new moon is called vulgar or common establishment, or high water full and change
-establishment
the cognitive process of establishing a valid proof
-establishment
administration: the persons (or committees or departments etc ) who make up a body for the purpose of administering something; "he claims that the present administration is corrupt"; "the governance of an association is responsible to its members"; "he quickly became recognized as a member of the establishment"
-establishment
– an economic unit which engages in one or predominantly one kind of economic activity at a fixed single physical location
-establishment
any large organization
-establishment
(As defined by the Copyright Statute) An "establishment" is a store, shop, or any similar place of business open to the general public for the primary purpose of selling goods or services in which the majority of the gross square feet of space that is nonresidential is used for that purpose, and in which nondramatic musical works are performed publicly 17 U S C § 101
-establishment
A single-location business unit, which may be independent -- called a single- establishment enterprise-- or owned by a parent enterprise
-establishment
A single physical location where business is conducted or where services or industrial operations are performed; the place where the employees report for work, operate from, or from which they are paid
-establishment
The physical location of a certain economic activity, for example, a factory, mine, store, or office Generally a single establishment produces a single good or provides a single service An enterprise (a private firm, government, or non-profit organization) could consist of a single establishment or multiple establishments A multi-establishment enterprise could have all its establishments in one industry (i e , a chain), or could have various establishments in different industries (i e , a conglomerate)
-establishment
- an economic unit which engages in one or predominantly one kind of economic activity at a fixed single physical location
-establishment
(ecology) the process by which a plant or animal becomes established in a new habitat
-establishment
A unit at a single physical location at which predominantly one type of economic activity is conducted
-establishment
a public or private structure (business or governmental or educational) including buildings and equipment for business or residence
-establishment
The creation of a new position by an appointing authority by defining the duties, responsibilities, and other relevant considerations on a Position Description form Every position established shall be allocated by the Department of Civil Service in accordance with the official classification plan
-establishment
– an economic unit which engages in one or predominantly one kind of economic activity at a fixed single physical location (National Statistics Office)
-establishment
The entry of an initial order for child support
-establishment
institution: an organization founded and united for a specific purpose
-establishment
The process of proving paternity or obtaining a court or administrative order to put a child support obligation in place
anti-establishment
opposed to the existing authorities or establishment
communications security establishment
Canadian agency that gathers communications intelligence and assist law enforcement and security agencies
company in establishment
company in the process of being legally formed
establish
To form; to set up in business
establish
use as a basis for; found on; "base a claim on some observation"
establish
If you establish contact with someone, you start to have contact with them. You can also say that two people, groups, or countries establish contact. We had already established contact with the museum Singapore and South Africa have established diplomatic relations
establish
To make stable or firm; to fix immovably or firmly; to set (a thing) in a place and make it stable there; to settle; to confirm
establish
set up or found; "She set up a literacy program"
establish
To appoint, as officers, laws, regulations, etc.; to enact; to ordain
establish
v t to build or bring into being a binding, a declaration, an exit point, a tag, a handler, a restart, or an environment {"let establishes lexical bindings "}
establish
{f} set up, found; base
establish
build or establish something abstract; "build a reputation"
establish
To prove and cause to be accepted as true; to establish a fact; to demonstrate
establish
determine, appoint, to make firm, to set up
establish
use as a basis for; found on; "base a claim on some observation" set up or lay the groundwork for; "establish a new department" bring about; "The trompe l'oeil-illusion establishes depth" set up or found; "She set up a literacy program
establish
To set up in business; to place advantageously in a fixed condition; used reflexively; as, he established himself in a place; the enemy established themselves in the citadel
establish
To originate and secure the permanent existence of; to found; to institute; to create and regulate; said of a colony, a state, or other institutions
establish
To found; to institute
establish
set up or found; "She set up a literacy program
establish
If someone establishes something such as an organization, a type of activity, or a set of rules, they create it or introduce it in such a way that it is likely to last for a long time. The UN has established detailed criteria for who should be allowed to vote The School was established in 1989 by an Italian professor. = set up, found
establish
place; "Her manager had set her up at the Ritz"
establish
If you establish yourself, your reputation, or a good quality that you have, you succeed in doing something, and achieve respect or a secure position as a result of this. This is going to be the show where up-and-coming comedians will establish themselves He has established himself as a pivotal figure in US politics We shall fight to establish our innocence
establish
institute, enact, or establish; "make laws"
establish
A process to prove paternity (fatherhood) and/or to get a court or administrative order for child support
establish
If you establish that something is true, you discover facts that show that it is definitely true. Medical tests established that she was not their own child It will be essential to establish how the money is being spent An autopsy was being done to establish the cause of death It was established that the missile had landed on a test range in Australia. = ascertain + established es·tab·lished That link is an established medical fact
establish
to enact; to ordain
establish
bring about; "The trompe l'oeil-illusion establishes depth"
establish
set up or lay the groundwork for; "establish a new department"
establish
make into winning cards by removing higher cards of the suit
establish
Define, document (in writing or electronically), and implement [From §820 3(k)]
establish
establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment; "The experiment demonstrated the instability of the compound"; "The mathematician showed the validity of the conjecture"
establish
To appoint or constitute for permanence, as officers, laws, regulations, etc
establish
To create or bring about; to put into place where there was nothing before *
establish
fix; create; set up
establish
develop
establishments
plural of establishment
mercantile establishment
a place of business for retailing goods
re-establishment
restoration to a previous state; "regular exercise resulted in the re-establishment of his endurance
the Establishment
dominant group in a government or society, powerful group within a particular field
the establishment of the State of Israel
establishment of the State of Israel in May of 1948
the religious establishment
system of official institutions accepted by the religious community
went against the Establishment
went against what everyone else was doing, rebelling, was a nonconformist
establishment
Favorites