deliberate

listen to the pronunciation of deliberate
English - Turkish
{s} kasti
kasten

Tom kasten aldatıcı oluyor. - Tom is being deliberately deceptive.

Tom Mary'nin kendisinden kasten kaçındığını fark etti. - Tom realized Mary was deliberately avoiding him.

{s} kasıtlı

Polise göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı. - Police think the fire was deliberately lit.

O, kasıtlı yalanlar söyledi - He told deliberate lies.

maksatlı
planlı
{f} tartmak
düşünülmüş
düşünerek
{s} tasarlanmış
ölçüp biçmek
düşünüp taşınmak
ölçülü
tartışma
önceden tasarlanmış
görüşmek
ölçünmek
müzakere
tartışmak
müzakere etmek
dikkatli
ağır
temkinli
üzerinde durmak
düşünmek
{f} düşün

Onun kasıtlı olduğunu düşünüyor musun? - Do you think that was deliberate?

Jüri üç gün boyunca düşündü. - The jury deliberated for three days.

{s} planlanmış
önceden düşünülmüş
aklı başında
mahsus
{f} üzerinde tartışmak
telaşsız
{s} emin
{s} tedbirli
kasıtlı/temkinli
{f} danışmak
mahsus düşünceli
incelikli
deliberately
kasten

Tom kasten aldatıcı oluyor. - Tom is being deliberately deceptive.

Tom Mary'nin kendisinden kasten kaçındığını fark etti. - Tom realized Mary was deliberately avoiding him.

deliberate murder
Kasten / planlanmış adam öldürme
deliberate attack
(Askeri) planlı taarruz
deliberate consideration; knowledge
kasten göz; bilgi
deliberate future action
bilhassa yapılan bir gelecek zaman eylemi
deliberate action
(Kanun) kasıtlı fiil
deliberate ambush
(Askeri) hazırlıklı pusu
deliberate ambush
(Askeri) Ayrıntılı pusu
deliberate attack
(Askeri) HAZIRLIKLI TAARRUZ: Düşmanı imha etmek, ele geçirmek ve yakalamak için önceden planlanmış, ateş gücü kullanımı özelliği olan bir taarruz
deliberate attack
(Askeri) Hazırlıklı (planlı) taarruz
deliberate breaching
(Askeri) hazırlıklı yarma
deliberate breaching
(Askeri) HAZIRLIKLI YARMA: Bir mayın tarlası veya açık bir rota üzerinde barikat veya tahkimatlarla sistematik olarak planlanan ve yaratılan bir hat
deliberate crossing
(Askeri) HAZIRLIKLI GEÇİŞ: Bir nehir veya akarsu yatağını, geniş planlama ve detaylı hazırlık gerektiren, geçiş. Bak. "hasty crossing"
deliberate crossing
(Askeri) hazırlıklı geçiş
deliberate decontamination
(Çevre) dikkatli temizleme
deliberate defence
(Askeri) hazırlıklı savunma
deliberate defense
(Askeri) HAZIRLIKLI SAVUNMA: Düşmanla temasın bulunmadığı veya yakın olmadığı ve arazinin savunmaya hazırlanması için zaman mevcut olduğunda yapılan savunma. Bu savunma normalde; genel olarak küçük koruganlardan, engellerden ve muharebe sisteminden oluşan geniş bir tahkimatlı bölgeyi içine alır. Bak. "hasty defense"
deliberate field fortification
(Askeri) HAZIRLANMIŞ SAHRA TAHKİMATI: Düşmanla temas başlamadan önce inşa edilen avcı çukuru, siper, top mevzii veya engeller. Hazırlanmış sahra tahkimatı; genel olarak, ateş veya taarruz tehdidi altında inşa edilen acele sahra tahkimatından daha çok titizlikle meydana getirilir
deliberate fire
(Askeri) YAVAŞ ATEŞ: Atış tanzimlerine imkan vermek, özel taktik icapları karşılamak veya cephaneden tasarruf etmek maksadıyla, normal ateş hızından isteyerek, daha yavaş yapılan ateş. Buna "slow fire" da denir. Bak. "fire"
deliberate mine field
(Askeri) HAZIRLANMIŞ MAYIN TARLASI: Her an muhtemel düşman taarruzuna karşı korunmak için, dikkatle ve yavaş yavaş meydana getirilen mayın tarlası. Daha büyük süratle meydana getirilen mayın tarlasına acele mayın tarlası "hasty mine field" denir
deliberate minefield
(Askeri) hazırlanmış mayın tarlası
deliberate speech
(Dilbilim) özenli konuşma
deliberately
kasıtlı olarak

Polise göre yangın kasıtlı olarak çıkarıldı. - Police think the fire was deliberately lit.

Ben sokakta onu geçtiğimde o kasıtlı olarak beni görmezden geldi. - He deliberately ignored me when I passed him in the street.

deliberately
tasarlayarak
deliberately
mahsus
deliberately
kasti olarak
deliberately
bilerek

O bana bilerek zarar verdi. - She hurt me deliberately.

Tom bilerek pencereyi kırdı. - Tom deliberately broke the window.

deliberately
bile bile
deliberately
incelikli bir şekilde
deliberately
inadına
deliberateness
düşüncelilik
deliberateness
tedbirlilik
deliberately
kasıtlı/temkinli şekilde
deliberateness
{i} dikkatlilik
deliberateness
kasıt
English - English
Of a person, weighing facts and arguments with a view to a choice or decision; carefully considering the probable consequences of a step; circumspect; slow in determining

The jury took eight hours to deliberate upon the guilt of the accused.

Done on purpose; intentional

Tripping me was deliberate action.

Not hasty or sudden; slow

The prime minister resided over the cautious, deliberate action.

To consider carefully

It is now time for the jury to deliberate the guilt of the defendant.

Formed with deliberation; well-advised; carefully considered; not sudden or rash

The opinion resulted in a deliberate measure.

To weigh in the mind; to consider the reasons for and against; to consider maturely; to reflect upon; to ponder; as, to deliberate a question
If you do something that is deliberate, you planned or decided to do it beforehand, and so it happens on purpose rather than by chance. Witnesses say the firing was deliberate and sustained. = intentional + deliberately de·lib·er·ate·ly It looks as if the blaze was started deliberately Mr Christopher's answer was deliberately vague
{v} to debate, think, muse, hesitate
{a} circumspect, wary, advised, flow
To take counsel with one's self; to weigh the arguments for and against a proposed course of action; to reflect; to consider; to hesitate in deciding; sometimes with on, upon, about, concerning
marked by careful consideration or reflection; "a deliberate decision"
To consider all of the evidence and arguments presented in regard to a particular matter
If you deliberate, you think about something carefully, especially before making a very important decision. She deliberated over the decision for a long time before she made up her mind The Court of Criminal Appeals has been deliberating his case for almost two weeks. = ponder. to think about something very carefully
Done on purpose Premeditated Careful in deciding Not rash
Formed with deliberation; well-advised; carefully considered; not sudden or rash; as, a deliberate opinion; a deliberate measure or result
by conscious design or purpose; "intentional damage"; "a knowing attempt to defraud"; "a willful waste of time" marked by careful consideration or reflection; "a deliberate decision
marked by careful consideration or reflection; "a deliberate decision
{f} discuss, debate; carefully consider
{s} carefully considered, intentional; slow, unhurried, methodical
To consider all the evidence and arguments related to a case that were presented in court
with care and dignity; "walking at the same measured pace"; "with all deliberate speed"
think about carefully; weigh; "They considered the possibility of a strike"; "Turn the proposal over in your mind"
by conscious design or purpose; "intentional damage"; "a knowing attempt to defraud"; "a willful waste of time"
discuss the pros and cons of an issue
If a movement or action is deliberate, it is done slowly and carefully. stepping with deliberate slowness up the steep paths. + deliberately de·lib·er·ate·ly The Japanese have acted calmly and deliberately
carefully thought out in advance; "a calculated insult"; "with measured irony"
Weighing facts and arguments with a view to a choice or decision; carefully considering the probable consequences of a step; circumspect; slow in determining; applied to persons; as, a deliberate judge or counselor
produced or marked by conscious design or premeditation; "a studied smile"; "a note of biting irony and studied insult"- V L Parrington
knowing
deliberate smoke
Smoke operations which are planned with much detail for implementation over large areas or relatively long time periods
deliberate attack
intentional aggression, intentional assault or offensive
deliberate defense
a defensive organized before contact is made with the enemy and while time for organization is available; usually includes a fortified zone (with pillboxes) and communication systems
deliberate planning
careful planning
deliberately
Taking one's time, slowly and carefully

After being called upon, he strode deliberately up to the blackboard.

deliberately
Intentionally, or after deliberation; not accidentally

He deliberately broke that, didn't he?.

deliberateness
the state or property of being deliberate
deliberately
intentionally, purposefully; methodically, in an unhurried manner
deliberately
{a} circumspectly, advisedly, cooly
deliberateness
{n} circumspection, thought
Deliberating
pondering
To deliberate
deliber
To deliberate
deliver
deliberately
Taking ones time, slowly and carefully
deliberately
in a deliberate unhurried manner; "she was working deliberately"
deliberately
With careful consideration, or deliberation; circumspectly; warily; not hastily or rashly; slowly; as, a purpose deliberately formed
deliberately
with intention; in an intentional manner; "he used that word intentionally"; "I did this by choice"
deliberateness
a rate demonstrating an absence of haste or hurry
deliberateness
In a deliberate manner
deliberateness
the trait of thoughtfulness in action or decision; "he was a man of judicial deliberation"
deliberateness
The quality of being deliberate; calm consideration; circumspection
deliberateness
{i} quality of being deliberate; quality of being methodical
deliberates
third-person singular of deliberate
deliberating
present participle of deliberate
deliberate
Favorites